رازجاودانگی اثار معماری

2,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
رازجاودانگی اثار معماری
 • کد فایل: 6863
 • قیمت: 2,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 956 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 199 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: zip
 • تعداد صفحات: 5 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺻﻮل ﺟﺎوداﻧﮕﻲ در ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ و آﻓﺮﻳﺪن را ﻣﻌﻨﺎدار ﻛﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﻣﻲ ﺟﺎوداﻧﮕﻲ را ﻗﺪرت ﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻌﻤﺎري ﺗﺠﺴﻢ آن ﻗﺪرت اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن از ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺪ. در واﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را در دﻧﻴﺎي ﻣﺎدي ﻛﻮﺗﺎه و اﻧﺪك ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﺪ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ آﻓﺮﻳﺪن آﺛﺎر ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﻮد را ﺟﺎوداﻧﻪ . ﺷﺎﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري اﻧﺴﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺎ ﺑﻪﺑﻲ زﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺎزﮔﻲ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻣﻲ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬارد. ﺷﺪه آﺛﺎري ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ اﻛﻨﻮن زاده اﺳ ﺖ ﺑﻲ و در ﺑﻌﺪ ﻣﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد. آﺛﺎر وﻳﮋﮔﻲ، اﻳﻦ ﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را از آﺛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﺳﺎزد. وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ، ﻫﺎﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺛﺮي را از اﺛﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و آن را 1 ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﺟﺎودان ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎو ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ از راز داﻧﮕﻲ ﻳﻚ اﺛﺮ و ﻳﺎ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﻋﺎرﻓﺎن آب ﺣﻴﺎت اﺳﺖ. ﻗﺼﺪ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دارد، ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺎوداﻧﮕﻲ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﻲ را)ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﺻﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻌﻤﺎري در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﺤ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺎه ﺣﺘﻲ از ﺻﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺮوﻣﻨﺪ، ﺟﺴﺘﺠﻮ . در راﺳﺘﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ واژه ﺗﺮ ﻫﺮ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح در اﻳﻦ ﺣﻮزه و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻧﺨﺒﻪ ،اداﻣﻪ ( ﻋﺎمﭘﺴﻨﺪ )ﻓﺮاﻧﻮﮔﺮا ،( ﺗﻌﺎرﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻳﻚ اﺛﺮ ﺟﺎودان در ﺳﻪ ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻲ ﭘﺴﻨﺪ )ﻧﻮﮔﺮا وﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮ )ﺗﻮ ﺟﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ دو ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ (ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار . در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺑﻪ از دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﮕﺮش ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻫﺎي ﻣ ﺑﺎ دﻳﮕﺎه ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ در ﺧﺼﻮص اﺻﻮل ﻌ ﻤﺎري اﻳﺮان ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﻴﺰان دﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﮔﺮﻓﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 2,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 956 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر