گزارش کارآموزی ساختمان اسكلت فلزي پايگاه جهاني سلطانيه

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی ساختمان اسكلت فلزي پايگاه جهاني سلطانيه
 • کد فایل: 9541
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 11,919 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 306 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 35 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کارآموزي ساختمان اسكلت فلزي پايگاه جهاني سلطانيه در 35 صفحه ورد + 44 اسلايد قابل ويرايش


موضوع :

خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، برپايي اسكلت فلزي ، اجراي سقف ساختمان با تيرچه و بلوك ( ساخت تيرچه ها در محل كارگاه )
فـهـرسـت مـطـالـب

مقدمه

دستورالعمل هاي حفاظتي و ايمني كارگاه ها

آشنايي كلي با مكان كارآموزي

پاك سازي خرابه

گودبرداري

پياده كردن نقشه

بتون مگر

قالب بندي فونداسيون و شمع بندي

آرماتوربندي

علت استفاده و فولاد و ميل گرد در ساختمان ها و پي

نحوه آرماتوربندي

خم كردن آرماتور

بتون ريزي فونداسيون

مخلوط كردن بتون

نحوه درست كردن ستون هاي فلزي با ورق

اتصال ستون ها به فونداسيون

تراز كردن ستون هاي عمودي با ستون هاي افقي

عايق كاري تير ورق ها

ساخت تيرچه طبقات

سقف

كشيدن ديوار بيست و دو سانتي متري

كشيدن تيغه هاي ده سانتي متري


مـقـدمـه

محل کارآموزي در شهر تهران و زنجان بوده و کارگاهي کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ي کـارآمـوزي بـودم از عمليات خاك برداري از يك خرابه را شامل تا اجراي سقف اول بطول انجاميد .

دستورالعملهاي حفاظتي و ايمني کارگاه هاي ساختماني

اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن آن افراد با ماشين آلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . اين روابط ويژگي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي نيروي انسـاني را افـزايش مي دهـنـد . محـافظت از افراد انساني در قبال حوادث نـاشـي از کـار از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت . از اين رو بـايد ابـزار و ماشين آلات بـه طور مستمر مورد بازرسي کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل شود . در بکار گيري ماشين ها نيز بايد از افراد با تجربه استفاده شود . براي تامين ايمني کارگاه هـاي ساختماني بـايد همه ي کـارهـا بـا دقت و برنامه ريزي دقيق انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم و کـه هنگام کار يا تخليه ي مصالح مزاحمتي براي همسايگان و سايرين ايجاد نشود. همچنين از انجام کارهاي پر سر و صدا در شب خودداري شود . در صورتي که لازم است کاري در شب انجام شود بايد قبلا اجازه ي شهرداري و مقامات مسئول کسب شـود .آشنايي کلي با مکان کار آموزي

مکان کـار آمـوزي يك خرابه مي باشد . پروژه اجراي يك سازه آپارتماني چهار طبقه بيست وچهار واحدي با سيستم اسکلت فلزي مـورد نـظـر اسـت .

ابعاد زمين 32 در 60 متر بوده کـه تقريبا 3/2 (%60) آن زيربناي ساختمان مورده نظر ما را شـامـل مـي شـود :

اينك مـا در مرحله پاك سازي خرابه مي باشيم لذا ابتدا مراحلي را کـه قبل از پاك سازي بـايد بگذرانيم ذيلاً ذکـر مي نماييم :

ابـتدا کارفرما موظف است بـراي انجام مراحل قانوني و کسب مجوز پاك سازي بـه شهرداري و ديگر مراجع ذيربط مراجعه کند .

پس از انجام مراحل قانوني و کسب مجوز پاك سازي کارفرما موظف بـدادن تعهـدي مبني بـر عدم ايجاد مزاحمت و سلب آسايش بـراي همسايگان و عـدم ايجاد سد معبر در خيابان به هنگام ساخت و پاك سازي مي باشد . در ضمن کار فرما موظف به تعهد مبني بر جلو گيري از تخريب و صدمه به ساختمان هاي مجاور هنگام پاك سازي و سـاخت و سـاز مي باشد .

پس از انجام مراحل بالا و گـرفتن مجوز پاك سازي با اجازه مهندس ناظر و با احتياط کامل و ارئه تمهيداتي خاص در هنگـام پاك سازي جهت جلو گيري از آسيب بـه ساختمانهاي مجاور شروع بـه پاك سازي خرابه مي نماييم.

پس از اخذ مجوز پاك سازي از شهرداري و قبل از پاك سازي خرابه بايد سـازمانهاي مربوطه از قبيل سازمانآب برق گـاز ... را در امور كار قرار داده و هماهنگي هـاي لازم را بعمل آوريم و نسبت به نصب آنها اقدام نماييم .پاك سازي خرابه

کارفرما براي صرفه جويي در وقت و هزينه عمليات پاك سازي و گودبرداري را به يك اكيپ پيمانکار سپـرده و پـس از بستن قـرار داد پيمانکـار طبق قرار داد منعقد شده موظف مي شود خرابه پر از زباله جات را تميز کرده و به بيرون از کارگاه منتقل کند.

يك نكته حائز اهميت در پروژه هاي عمراني و ساخت و ساز رعايت كامل نكات ايمني مي باشد. مي دانيم كه امروزه طبق آئين نامه سازمان نظام مهندسي ايران سازه هاي فلزي بايد از تيرآهن ضرب دري در سازه هاي خود استفاده كنند و نيز سازه هاي بتوني كه با سيستم ديوار باربر اجرا مي شوند بايد داراي شناژ بندي افقي و عمودي طبق قوانين مندرج در آئين نامه باشند. مي دانيم كه اين عمل براي مقابله سازه با نيروهاي جانبي مي باشد.

حال با توجه به اينكه كشور ما در منطقه ي زلزله خيز قرار گرفته اجراي اين نكته از الزامات و داراي اهميت فوق آلعاده اي مي باشد.گودبرداري

يـك لـودر چـرخ لاستيكي بـه كـارگاه آورده شد و سپس لودر شروع به كار کرد. سپس خاک حاصله را توسط همان لودر در يك کاميون بارگيري کرده و بـه مكان ديگري انتقال داديم.

براي عبور و مرور لودر هنگام گودبرداري به محل كارگاه يك رمپ ايجاد كرده بوديم كه پـس از اتمام کار لودر آن را توسط کارگران و دست افزار بيل و كلنگ تخريب نموديم .

كـارگـران به وسيله ي بيل و کلنگ مشغول تخريب و خاک برداري رمـپ گرديدند. پس از اتمام کـار و پـايان اين مرحله سطح کار ــ زمين كارگاه ــ را کاملا آب داده و توسط غلتک دستي کوبيدند.تا سطح کـار کاملا متراکم شود و بعدهـا در اثـر وزن ساختمان نشست نـكـنـد .

البته بايد متذكر شوم كه قبل از شروع به گودبرداري بايد درخت و بوتـه هاي احتمالي را كه در محل كارگاه موجود است از محل كار جمع آوري نمود كه به اين كار عمليات بوته كني مي گويند.

همچنين بايد محل چاه هاي قديمي يا تختـه سنگ و موانعي را که ممکن است موجب حادثه شوند شناسايي و نسبت به ايمن سازي آنها اقدام نمود. و نيز اگر با گود برداري پايداري ساختمان هـاي مجاور دچـار مخاطره مي شود بـايد از ايمني آنها بوسيله شمع بندي زير پايه هـا، سپر و مهار کردن ساختمان هـا بطور مطمئن اطمينان حاصل نمود.

اين عوامل حفاظتي بايد تـا رفع خطر مرتباً به وسيله ي اشخاص ذيصلاح بـازديد شـونـد تـا موجبات حفاظت مـوثـر ساختمان هـاي مجاور و امنيـت جاني كـارگـران و هـمـسـايـه هـا نـيـز تـاميـن بـاشـد. پيمانکارموظف است تجهيزات ايمني لازم بـراي حفاظت کارگران را در اختيار آنها قرار دهـد. در حفاري با بيل و کلنگ کارگران بايد فاصله کافي ازيكديگر داشته باشند. در گـودالـهـا و شيارهـاي عميق کـه عمق آنها از يك مـتـر بيشتر باشد نبايد کارگران را به تنهايي بکار گمارد .

خاکـبـرداري در زمين هـاي بـا رطـوبـت طبيعي را مي تـوان تـا عمق يك مـتـر، بـراي مـاسـه 25/1 مـتـر، براي ماسه رس دار 5/1 مـتـر، بـراي خـاک رس 2 مـتـر و براي خاک بسيار متراکم را بدون پايه هـاي ايمني، سپر و حائل انجام داد. در سـاير موارد بـا تـوجـه بـه جنس خاک ، عمق گـودبـرداري و شرايط ترافيكي اطراف تدابير ايمني لازم توسط مسئولان اتخاذ مي گـردد. لازم ذكر است كه خاك اين منطقه از جنس رس مي باشد.پـيـاده كـردن نـقـشـه

هدف از پياده کردن نقشه به معني انـتـقـال نقشه ساختمان از روي کاغذ بر روي زمين با ابعاد اصلي مي باشد. بطوريكه محل دقيق پي ها و ستون هـا و ابعاد آنها روي زمين مشخص گردد. در موقع پياده کردن نقشه از نقشه ي پي کني استفاده مي شـود. بـراي نقشه ي ساختمان هـاي مهم معمولا از دوربين نقشـه بـرداري استفاده مي شـود. براي نقشه ي ساختمان هاي کوچک و معمولي از مـتـر و ريسمان کـار استفاده مي شـود .

کــارگــران بـا حـضـور مهندس نـاظـر بـه پياده کـردن دقيق نقشه فونداسيون اقـدام کـردنـد. بـه گـونـه اي که به وسيله ي متر، ريسمان کار و گچ کاملا ابعاد فونداسيون را مشخص کرده و آن را در زمين پياده كـردنـد.

بـتـون مگــر

بتون مـگـر كـه بـه آن بـتـون لاغر نـيـز مي گـويند اولين قـشر پي سـازي مي بـاشد. مقدار سيمان در بتون مگر حدود 100 الي 150kg/m3 است . بتون مگر معمولا به دو دليل مورد استفاده قرار مي گـيـرد :

1 : براي جلو گيري از تماس مستقيم بتون اصلي فونداسيون با خاک.

2 : براي رگلاژ کف فونداسيون و ايجاد سطحي صاف براي ادامه پي سازي.

کـارگـران پـس از ساختن بـتـون مگر، آن را در جـاهـاي مشخص شـده بــه ضخامت حدودا ده سانتي متر ريخته و سطح روي آن را بـا ماله تقريباً صاف کردند .

جالب توجه است کـه بـراي ساختن بتون مگـر با عيار صد و پنجاه ، براي پيمانه کـردن و تعيين عيار از حـلـب هـاي بيست كيلوگرمي روغن استفاده مي شد .

کارگران پس از ريختن بتون مگر و گذشت حدودا سه الي چهار ساعت به آب دادن مختصر و سطحي آن پرداختند. لازم به ذکر است که در هنگام ريختن بتون مگـر حدوداً از هر طرف هفت تا ده سانتيمتر بيشتر از ضـخـامـت فونداسيون بتون ريزي کرديم. که البته اين کار براي سهولت در اجراي قالب بندي و کفراژبندي بود.

قـالـب بـنـدي فونداسيون و شمع بندي

قـالـب بندي معمولا بـه چـنـد صورت مي تواند صورت گيرد. يـا به صورت فلزي يا به صورت چوبي و يا بـه صورت آجري .

در کارگاه مورد نـظـر از قالب آجري استفاده شد که ذيلاً به آن اشاره

مي كنيم :

در ابـتـداي روز بـعـد کارگـران و بنا مشغول به کار شده ابعاد فونداسيون را کاملا مشخص کرده بـه وسيله ي ريسمان کار جدا کرده سپس به ساختن قالب آجري فونداسيون با ارتفاع مشخص پرداختند. و دو كارگر شروع كردند به كندن زمين براي ايجاد چاه هاي شمع بندي.

پس از ساختن قالب بندي فونداسيون کار کاملا آماده تحويل به گروه آرماتوربند براي اجراي شبکه مش و آرماتور بندي پي بود.

پس از تهيه ي ميل گرد بـا شماره هـاي مشخص کار را تحويل گروه آرماتوربند داديم.

نحوه ي درست كردن ستون هاي فلزي با ورق:

در ابتداي كار ورق هاي براورد شده توسط مهندس محاسب به كارگاه منتقل شد كه ضخامت آنها به ترتيب : mm815mm,12mm, مي باشد.

سپس كارگران متخصص شروع به ساخت قسمت اصلي كارگاه كه براي درست كردن ستون ها بود كردند،اين قسمت شامل دو شاخ تير آهن كامل بود كه بر روي آن با تيرآهن يك بالابر ابتدايي درست كردند كه براي تـكان دادن تيرآهن هاي ساخته شده از آن استفاده كنند .

سپس با نظارت مهندس ناظر و محاسبه هاي مهندس محاسب شروع به ساخت ستون ها نمودند لازم ذكر است كه اين عمليات ستون سازي حدود يك ماه و نيم به طول انجاميد كه تمام اين پروژه بر روي زمين سطح كارگاه انجام مي شد .كه وظيفه اصلي من در اين بخش نظارت بر كار كارگران متخصص جوشكاري و نحوه ي جوش نبشي ها و ورق ها به يكديگر تا ساخت ستون بود كه در ادامه توضيح مختصري در مورد نحوه ساخت ستون ها مي دهم.

در ابتدا دو ورق كه در تيرآهن بال نام دارند را در فاصله مورد نظر كه توسط مهندس محاسب محاسبه شده قرار مي دهيم سپس جان آن را به هر دو بال خال جوش مي دهيم سپس مهندس ناظر آن را چك مي كند اگر جاي آن صحيح بود دو كارگر متخصص شروع به جوش تمام سطح مي كنند سپس آن را با بالابر مي چرخانند سطح پشت آن را نيز جوش كاري ميكنند ، طبق محاسبه مهندس محاسب ستون ها داراي سه جان و دو بال مي باشند ،بعد از جوش اولين جان دو جان بعدي را در فاصله cm1.5 روي بال ها جوش مي دهند طبق شكل :

دليل اين فاصله اين است كه هنگام جوش سخت كننده (stivener) به روي سطح جان تيرورق باعث تقويت تيرورق گشته و همسطحي بين جان و بال تير ايجاد مي شود.

تيرورق هاي درست شده را به اندازه چهارطبقه سه متري و cm50 براي پشتبام (سقف) درست مي كنيم سپس كارگران نسبت به تيرورق اوليه بقيه تيرورق ها را درست مي كنند كه شامل 48 تيرورق مي باشد .

لازم ذكر است كه براي اتصال تيرورق هاي طبقات از ورق اتصال استفاده مي كرديم كه اندازه آن توسط مهندس محاسب محاسبه شده بود و در كارگاه اصلي كه خارج از محدوده شهر بود تهيه مي شد ، كه طبق اندازه هاي داده شده ورق ها در زير دستگاه گيوتين قرار مي گرفتند و به قسمت هاي مساوي تقسيم مي شدند البته لازم ذكر است كه تسمه ها نيز در اين مكان تهيه مي شده اند.

ضخامت تيرورق ها از طبقه پيلوت تا طبقه چهارم عبارتـند: پيلوت 15mm ، طبقه اول 15mm ، طبقه دوم 12mm ، طبقه سوم 12mm ، طبقه چهارم 8mm .

بعد از ساخت تيرورق ها طبق نقشه فلزي ساختمان شروع كرديم به نصب نبشي ها وتسمه ها در مكان هاي مورده نظر البته بر روي هر تير كه شروع به نصب نبشيها وتسمه هاي آن ميكرديم شمال و جنوب آن ستون را مشخص مي كرديم تا در هنگام نصب آنها دچار مشكل نشويم ونيز شماره ستون را نيز بر روي آن مينوشتيم تا جاي آن را بر روي فنداسيون به راحتي پيدا كنيم .

لازم ذكر است كه براي راحتي جوشكاران هنگام بر پايي تيرها نبشي هاي اضافه به صورت خال جوش به تير ها جوش داديم تا زفت و آمد براي جوشكاران در هنگام جوش آسان تر شود ، بايد متذكر شوم كه بعد از جوشكاري تمام نبشي هاي اضافه جمع آوري مي شود.سپس براي اتصال پايه تيرورق به فنداسيون از ورق هاي 20mm استفاده كرديم مطابق شكل در صفحه بعدي :

بعد شروع به ساخت تيرورق هاي افقي كرديم آنها را نيز مطابق توضيحات بالا درست كرديم با اين تفاوت كه در آنها به جاي سه جان از يك جان استفاده كرديم و نيز از صفحه تقويتي در گوشه هاي آنها استفاده كرديم .

اتصال ستون ها به فنداسيون :

بعد از صفت شدن فونداسيون و آب دهي آن يك كارگر شروع به پاكسازي روي صفحه هاي بيس پليت كرد.

سپس متخصص كارگران جوشكار يك قالب كوچك از پايه ستون تيرورق درست كرد و با نظارت مهندس ناظر جاي دقيق ستون را بر روي صفحه بيس پليت مشخص كرديم .

بعد از آن در مكان هاي معين چند تكه فلز را خال جوش زديم تا ستون را راحت تر در مكان خود قرار دهيم.

همه ي چهل وهشت بيس پليت را به اين صورت مشخص كرديم . لازم ذكر است كه چهل و هشت ستون اين ساختمان در دو قسمت مي باشد به اين معنا كه بيست و چهار ستون در پشت يا جنوب و بيست و چهار ستون در جلو يا شمال . طبق برنامه ريزي فرداي روز اتمام كار يك جرثـقيل به كارگاه براي نصب ستون ها آورده شد. نكته جالب توجه اين بود كه كارگران براي اينكه جرثقيل بتواند ستون ها را به راحتي از زمين براي نصب بلند كند انتهاي بالايي ستون را به صورت دايره سوراخ كردند تا در وقت براي نصب آن صرفه جويي شود مطابق شكل

سپس اولين ستون را با جرثقيل بلند كرديم و به مكان مورد نظر برديم و بعد از تراز كردن آن آن را در مكان خود قرار داده ، بعد از زدن خال جوش هاي مطمئن آن را از جرثقيل جدا كرديم.

و شروع به نصب دومين ستون كرديم ، بعد نصب ستون دوم مهندس ناظر متوجه شد كه ستون اولي را جاي شمال و جنوبش را كارگران اشتباهي گذاشتند. پس مجبور شديم با هوابر ستون را از بيس پليت جدا كرده و با جرثقيل آن را چرخانديم و روي صفحه بيس پليت را با هواجوش تميز كرديم تا ستون در جاي خود به درستي مستقر گردد زيرا نخاله هاي و گلوله هاي خال جوش قبلي در روي بيس پليت بود.

بعد از تميز كردن صفحه دوباره آن را در جاي مشخص شده خال جوش داديم بعد از اين اشتباه بقيه ستون ها را با دقت بيشتري نصب كرديم تا اين اشتباه دوباره تكرار نشود .

سپس بعد از اطمينان از نصب ستون يك كارگر جوشكار شروع مي كرد به جوش كامل ستون به صفحه بيس پليت ، بعد نصب بيست و چهار ستون پشتي يا جنوبي شروع كرديم به نصب تيرهاي افقي آن كه تمام اين مراحل نصب حدود دو روز طول كشيد.

بعد از نصب ستون ها طبق دستور مهندس ناظر و محاسب شروع به ساخت شمشيري هاي پله ساختمان كرديم كه اندازه دو پاگرد از هم cm256 وارتفاع دو پاگرد از هم يعني از سطح پاييني تيرآهن پاييني تا بالاي تيرآهن بالايي 178cm بود.

طبق اين مشخصات كارگران متخصص جوشكاري شروع به برش يك تيرورق خام كردند.

شمشيري هاي پله را با ورق به ترتيب زير ساختيم . تير وسط راه پله را به صورت 8 و 7 بريدن كه بالاي آن به صورت 8 و پايين آن به صورت 7 بود در قسمت 8 آن در بال پاييني آن را حدود 10cm بيشتر گذاشتند و همين كار را به صورت برعكس با قسمت 7 تيرورق انجام دادن سپس قسمت هاي اضافه 10cm را طبق محاسبه داده شده توسط مهندس محاسب خم كردند تا به زاويه مورده نظر رسيد بعد از چك كردن آن توسط مهندس ناظر بقيه تيرورق هاي راه پله طبق نمونه اوليه ساخته شده و به وسيله جرثقيل در سر جاي خود نصب شدند. بعد از اتمام نصب موقتي جرثقيل را از كارگاه خارج كردند.ترازكردن ستون هاي عمودي با ستون هاي افقي:

طبق گفته هاي قبلي طبقه همكف را هنگام نصب تراز كرديم وطبقات بعدي تراز نبودند ولي ما تمام تيرهاي افقي را با خال جوش به ستون هاي عمودي وصل نموديم. پس در طبقه اول از يك كنج ساختمان با جك هاي كششي و فشاري و تيفور(با سيم هاي بوكسل براي كشيدن ستون) شروع به تراز كردن طبقه اول مي كنيم بعد از مطمئن شدن از تراز شدن ستون مورد نظر شروع به جوش دادن ستون هاي افقي براي تـثبيت دقيق ستون در سرجايش ميكنيم اين كار را كه از يك كنج شروع كرديم تا انتهاي طبقه اول انجام ميدهيم و به ترتيب اين كار را بعد از اتمام طبقه اول در طبقه دوم و سوم و چهارم انجام ميدهيم.عايق كاري تيرورق ها :

بعد از تراز كردن كل طبقات تمام تيرورق هاي ساختمان را با امولاسيون قيري (پرايمر) مي پوشانيم اين كار را براي جلوگيري از رسيدن هوا به فلز يا همان تيرورق انجام ميدهيم.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 11,919 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر