گزارش کارآموزی مراحل اجرائی ساختمان يك اسكلت فولادي از شروع تا خاتمه

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی مراحل اجرائی ساختمان يك اسكلت فولادي از شروع تا خاتمه
 • کد فایل: 9160
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 493 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 444 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 30 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کارآموزي مراحل اجرائي ساختمان يك اسكلت فولادي از شروع تا خاتمه در 30 صفحه ورد قابل ويرايش


مقدمه:

آنچه که در اين جزوه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد پروژه کار آموزي بوده که مراحل اجرائي ساختمان يك اسكلت فولادي از شروع تا خاتمه به اختصارمورد بررسي قرار مي دهد . بنا به شرايط شغلي اينجانب در زمان کارآموزي در يک پروژه : اجراي يک ساختمان اسكلت فولادي مشغول فعاليت بودم که موارد اجرائي – جزئيات اجرائي- روش کار – نحوه اجراي اين پروژه توضيح داده مي شود لذا در شروع توضيحات لازم است برخي تعاريف و اصلاحات جهت تفهيم بهتر مظالب به اختصار شرح داده مي شود

الف - کارفرما : عبارتست از شخصيتي حقيقي يا حقوقي که امضاء کننده يکي از طرفين قرار داد بوده و موضوع عمليات پيمان پس از تکميل به وي تحويل داده مي شود .

ب- پيمانکار : عبارتست از شخصيتي حقيقي يا حقوقي که اجراي يک پروژه مطابق نقشه و مشخصات فني را بعهده مي گيرد .

ج - دستگاه نظارت : کارفرما جهت حسن انجام کار يک پروژه عوامل اجرائي را بصورت مقيم مستقر نموده که نظارت اجراي صحيح کليه عمليات اجرائي بر عهده اين عوامل مي باشد .

د- پيمان : هر پروزه جهت اجراء نيازمند به مشخص شدن کليه اطلاعات اجرائي و شرايط حاکم بر پروزه بوده که پيمان ناميده مي شود .

ه- اسناد پيمان : اسناد پيمان شامل کليه نقشه هاي محاسباتي – معماري – سازه اي – تأسيسات مکانيکي و برقي مشخصات فني کارهاي عمومي ساختمان – شرايط عمومي و خصوص پيمان و کليه اسناد مبادله شده بين طرفين مي باشد .دستورالعملهاي حفاظتي و ايمني کارگاه هاي ساختماني

اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن آن فراد با ماشين آلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . اين روابط ويژگي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي نيروي انسـاني را افـزايش مي دهـنـد . محـافظت از افراد انساني در قبال حوادث نـاشـي از کـار از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت . از اين رو بـايد ابـزار و ماشين آلات بـه طور مستمر مورد بازرسي کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل شود . در بکار گيري ماشين ها نيز بايد از افراد با تجربه استفاده شود . براي تامين ايمني کارگاه هـاي ساختماني بـايد همه ي کـارهـا بـا دقت و برنامه ريزي دقيق انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم و کـه هنگام کار يا تخليه ي مصالح مزاحمتي براي همسايگان و سايرين ايجاد نشود. همچنين از انجام کارهاي پر سر و صدا در شب خودداري شود . در صورتي که لازم است کاري در شب انجام شود بايد قبلا اجازه ي شهرداري و مقامات مسئول کسب شـود .

آشنايي کلي با مکان کار آموزي

مکان کـار آمـوزي در كنار جاده اميرآباد گرگان جنب زندان مي باشد.

ابعاد زمين 24000 متر بوده کـه تقريبا60 در 34 انبار ، 49 متر نگهباني و مابقي كه شامل فضاسازي حياط و ساختمان مهمانسرا مي باشد .

پس از انجام مراحل قانوني و کسب مجوز پاك سازي کارفرما موظف بـدادن تعهـدي مبني بـر عدم ايجاد مزاحمت و سلب آسايش بـراي همسايگان و عـدم ايجاد سد معبر در خيابان به هنگام ساخت و پاك سازي مي باشد . در ضمن کار فرما موظف به تعهد مبني بر جلو گيري از تخريب و صدمه به ساختمان هاي مجاور هنگام پاك سازي و سـاخت و سـاز مي باشد .

پس از انجام مراحل بالا و گـرفتن مجوز پاك سازي با اجازه مهندس ناظر و با احتياط کامل و ارئه تمهيداتي خاص در هنگـام پاك سازي جهت جلو گيري از آسيب بـه ساختمانهاي مجاور شروع بـه پاك سازي خرابه مي نماييم.

نوع كار: ساختمان اتحاديه كارگران امكان

پاك سازي خرابه

کارفرما براي صرفه جويي در وقت و هزينه عمليات پاك سازي و گودبرداري را به يك اكيپ پيمانکار سپـرده و پـس از بستن قـرار داد پيمانکـار طبق قرار داد منعقد شده موظف مي شود خرابه پر از زباله جات را تميز کرده و به بيرون از کارگاه منتقل کند.

يك نكته حائز اهميت در پروژه هاي عمراني و ساخت و ساز رعايت كامل نكات ايمني مي باشد. مي دانيم كه امروزه طبق آئين نامه سازمان نظام مهندسي ايران سازه هاي فلزي بايد از تيرآهن ضرب دري در سازه هاي خود استفاده كنند .

حال با توجه به اينكه كشور ما در منطقه ي زلزله خيز قرار گرفته اجراي اين نكته از الزامات و داراي اهميت فوق آلعاده اي مي باشد.

گودبرداري

يـك لـودر چـرخ لاستيكي بـه كـارگاه آورده شد و سپس لودر شروع به كار کرد. سپس خاک حاصله را توسط همان لودر در يك کاميون بارگيري کرده و بـه مكان ديگري انتقال داديم.

براي عبور و مرور لودر هنگام گودبرداري به محل كارگاه يك رمپ ايجاد كرده بوديم كه پـس از اتمام کار لودر آن را توسط کارگران و دست افزار بيل و كلنگ تخريب نموديم .

كـارگـران به وسيله ي بيل و کلنگ مشغول تخريب و خاک برداري رمـپ گرديدند. پس از اتمام کـار و پـايان اين مرحله سطح کار ــ زمين كارگاه ــ را کاملا آب داده و توسط غلتک دستي کوبيدند.تا سطح کـار کاملا متراکم شود و بعدهـا در اثـر وزن ساختمان نشست نـكـنـد .

البته بايد متذكر شوم كه قبل از شروع به گودبرداري بايد درخت و بوتـه هاي احتمالي را كه در محل كارگاه موجود است از محل كار جمع آوري نمود كه به اين كار عمليات بوته كني مي گويند.

همچنين بايد محل چاه هاي قديمي يا تختـه سنگ و موانعي را که ممکن است موجب حادثه شوند شناسايي و نسبت به ايمن سازي آنها اقدام نمود. و نيز اگر با گود برداري پايداري ساختمان هـاي مجاور دچـار مخاطره مي شود بـايد از ايمني آنها بوسيله شمع بندي زير پايه هـا، سپر و مهار کردن ساختمان هـا بطور مطمئن اطمينان حاصل نمود.

اين عوامل حفاظتي بايد تـا رفع خطر مرتباً به وسيله ي اشخاص ذيصلاح بـازديد شـونـد تـا موجبات حفاظت مـوثـر ساختمان هـاي مجاور و امنيـت جاني كـارگـران و هـمـسـايـه هـا نـيـز تـاميـن بـاشـد. پيمانکارموظف است تجهيزات ايمني لازم بـراي حفاظت کارگران را در اختيار آنها قرار دهـد. در حفاري با بيل و کلنگ کارگران بايد فاصله کافي ازيكديگر داشته باشند. در گـودالـهـا و شيارهـاي عميق کـه عمق آنها از يك مـتـر بيشتر باشد نبايد کارگران را به تنهايي بکار گمارد

خاکـبـرداري در زمين هـاي بـا رطـوبـت طبيعي را مي تـوان تـا عمق يك مـتـر، بـراي مـاسـه 25/1 مـتـر، براي ماسه رس دار 5/1 مـتـر، بـراي خـاک رس 2 مـتـر و براي خاک بسيار متراکم را بدون پايه هـاي ايمني، سپر و حائل انجام داد. در سـاير موارد بـا تـوجـه بـه جنس خاک ، عمق گـودبـرداري و شرايط ترافيكي اطراف تدابير ايمني لازم توسط مسئولان اتخاذ مي گـردد. لازم ذكر است كه خاك اين منطقه از جنس رس مي باشد.

اتصال ستون ها به فونداسيون :

بعد از صفت شدن فونداسيون و آب دهي آن يك كارگر شروع به پاكسازي روي صفحه هاي بيس پليت كرد.

سپس متخصص كارگران جوشكار يك قالب كوچك از پايه ستون تيرورق درست كرد و با نظارت مهندس ناظر جاي دقيق ستون را بر روي صفحه بيس پليت مشخص كرديم .

بعد از آن در مكان هاي معين چند تكه فلز را خال جوش زديم تا ستون را راحت تر در مكان خود قرار دهيم.

همه ي چهل وهشت بيس پليت را به اين صورت مشخص كرديم . لازم ذكر است كه چهل و هشت ستون اين ساختمان در دو قسمت مي باشد به اين معنا كه بيست و چهار ستون در پشت يا جنوب و بيست و چهار ستون در جلو يا شمال . طبق برنامه ريزي فرداي روز اتمام كار يك جرثـقيل به كارگاه براي نصب ستون ها آورده شد. نكته جالب توجه اين بود كه كارگران براي اينكه جرثقيل بتواند ستون ها را به راحتي از زمين براي نصب بلند كند انتهاي بالايي ستون را به صورت دايره سوراخ كردند تا در وقت براي نصب آن صرفه جويي شود .

سپس اولين ستون را با جرثقيل بلند كرديم و به مكان مورد نظر برديم و بعد از تراز كردن آن آن را در مكان خود قرار داده ، بعد از زدن خال جوش هاي مطمئن آن را از جرثقيل جدا كرديم.

و شروع به نصب دومين ستون كرديم ، بعد نصب ستون دوم مهندس ناظر متوجه شد كه ستون اولي را جاي شمال و جنوبش را كارگران اشتباهي گذاشتند. پس مجبور شديم با هوابر ستون را از بيس پليت جدا كرده و با جرثقيل آن را چرخانديم و روي صفحه بيس پليت را با هواجوش تميز كرديم تا ستون در جاي خود به درستي مستقر گردد زيرا نخاله هاي و گلوله هاي خال جوش قبلي در روي بيس پليت بود.

بعد از تميز كردن صفحه دوباره آن را در جاي مشخص شده خال جوش داديم بعد از اين اشتباه بقيه ستون ها را با دقت بيشتري نصب كرديم تا اين اشتباه دوباره تكرار نشود .

سپس بعد از اطمينان از نصب ستون يك كارگر جوشكار شروع مي كرد به جوش كامل ستون به صفحه بيس پليت ، بعد نصب بيست و چهار ستون پشتي يا جنوبي شروع كرديم به نصب تيرهاي افقي آن كه تمام اين مراحل نصب حدود دو روز طول كشيد.

بعد از نصب ستون ها طبق دستور مهندس ناظر و محاسب شروع به ساخت شمشيري هاي پله ساختمان كرديم كه اندازه دو پاگرد از هم cm256 وارتفاع دو پاگرد از هم يعني از سطح پاييني تيرآهن پاييني تا بالاي تيرآهن بالايي 178cm بود.

طبق اين مشخصات كارگران متخصص جوشكاري شروع به برش يك تيرورق خام كردند.

شمشيري هاي پله را با ورق به ترتيب زير ساختيم . تير وسط راه پله را به صورت 8 و 7 بريدن كه بالاي آن به صورت 8 و پايين آن به صورت 7 بود در قسمت 8 آن در بال پاييني آن را حدود 10cm بيشتر گذاشتند و همين كار را به صورت برعكس با قسمت 7 تيرورق انجام دادن سپس قسمت هاي اضافه 10cm را طبق محاسبه داده شده توسط مهندس محاسب خم كردند تا به زاويه مورده نظر رسيد بعد از چك كردن آن توسط مهندس ناظر بقيه تيرورق هاي راه پله طبق نمونه اوليه ساخته شده و به وسيله جرثقيل در سر جاي خود نصب شدند. بعد از اتمام نصب موقتي جرثقيل را از كارگاه خارج كردند.

ترازكردن ستون هاي عمودي با ستون هاي افقي:

طبق گفته هاي قبلي طبقه همكف را هنگام نصب تراز كرديم وطبقات بعدي تراز نبودند ولي ما تمام تيرهاي افقي را با خال جوش به ستون هاي عمودي وصل نموديم. پس در طبقه اول از يك كنج ساختمان با جك هاي كششي و فشاري و تيفور(با سيم هاي بوكسل براي كشيدن ستون) شروع به تراز كردن طبقه اول مي كنيم بعد از مطمئن شدن از تراز شدن ستون مورد نظر شروع به جوش دادن ستون هاي افقي براي تـثبيت دقيق ستون در سرجايش ميكنيم اين كار را كه از يك كنج شروع كرديم تا انتهاي طبقه اول انجام ميدهيم و به ترتيب اين كار را بعد از اتمام طبقه اول در طبقه دوم و سوم و چهارم انجام ميدهيم.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 493 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر