گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان
 • کد فایل: 9088
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 112 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 172 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 95 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کارآموزي بانک ملت شعبه شيروان در 95 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

فصل اول : آشنايي با تشکيلات بانک ملت شعبه مرکزي شيروان

مقدمه.......................................................................................................................................3

موقعيت جغرافيايي شعبه مرکزي................................................................................................4

چارت سازماني و تعداد کارکنان شعب .....................................................................................4

مختصري از شرح وظايف کارکنان شعبه ..................................................................................5

رئيس شعبه...............................................................................................................................5

معاون شعبه...............................................................................................................................5

رئيس دايره صندوق..................................................................................................................6

تحويلداران...............................................................................................................................6

دايره حوالجات.........................................................................................................................7

مميز حساب..............................................................................................................................7

تحصيلدار ................................................................................................................................8

خدمتگزار شعبه.........................................................................................................................8

دايره اعتبارات .........................................................................................................................8

معرفي انواع محصولات خدمات بانک ملت ...........................................................................10

1-حساب جاري الکترونيک (جام)..........................................................................................10

2-حسابهاي سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونيک بانک ملت ........................................11

3 -خدمات اينترنتي 24 ساعته.................................................................................................11

4-همراه بانک ملت................................................................................................................12

5-پيامک 20033 و تلفن بانک جام 813200...........................................................................12

6-ملت کارت متمرکز ...........................................................................................................12

7-پايانه پرداخت الکترونيکي فروشگاهي ...............................................................................13

8-هديه کارت ملت................................................................................................................13

9- بن کارت ملت..................................................................................................................13

10- انواع تسهيلات بانکي .....................................................................................................14

فصل دوم :عقوداسلامي

1- قرض الحسنه.....................................................................................................................16

کارمزد...................................................................................................................................16

وثايق وتضمينات.....................................................................................................................17

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختي ...........................................................................17

عمليات حسابداري قرض الحسنه.............................................................................................18

1- ثبت حساب انتظامي قراردادهاي .......................................................................................18

2- ثبت وثايق وتضمينات.......................................................................................................18

3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد .................................................................................18

4-دريافت اقساط....................................................................................................................19

5- خاتمه عمليات وتسويه حساب هاي مربوطه.........................................................................19

2- مضاربه..............................................................................................................................20

عمليات حسابداري مضاربه .....................................................................................................22

1-ثبت قرارداد مضاربه........................................................................................................... 22

2-ثبت وثايق وتضمينات ........................................................................................................23

3-ثبت حق صلح هزينه هاي احتمالي......................................................................................23

4-ثبت تعهدات بانک.............................................................................................................23

5-پرداخت سرمايه مضاربه .....................................................................................................24

6-فروش کالاي موضوع مضاربه.............................................................................................24

3-مشارکت مدني...................................................................................................................25

عمليات حسابداري مشارکت مدني..........................................................................................26

1- ثبت قرارداد ......................................................................................................................26

2-اخذ وثايق وتضمينات.........................................................................................................26

3-واريز مشارکت مدني..........................................................................................................27

4-استفاده از سرمايه مشارکت مدني........................................................................................28

5-دريافت وجوه حاصل ازفروش کالا يا اموال موضوع مشارکت.............................................28

6-محاسبه سود وتسويه حساب مشارکت مدني........................................................................28

الف:در صورتي که نتيجه حاکي از سود باشد..........................................................................29

ب:در صورتي که نتيجه حاکي از زيان باشد............................................................................29

7-خاتمه عمليات وبرگشت حساب هاي انتظامي......................................................................30

4-فروش اقساطي....................................................................................................................31

فروش اقساطي مسکن..............................................................................................................32

فروش اقساطي مواد اوليه لوازم يدکي وابزار کار......................................................................32

نحوه تعيين سود معاملات فروش اقساطي.................................................................................33

عمليات حسابداري فروش اقساطي ..........................................................................................34

1-ثبت قرارداد........................................................................................................................34

2-واحد وثايق وتضمينات.......................................................................................................34

3-پيش پرداخت فروش اقساطي.............................................................................................35

4-ثبت تعهدات بانک.............................................................................................................35

5- خريد اموال موضوع فروش اقساطي...................................................................................35

6-واگذاري يا فروش کالا به متقاضي.....................................................................................36

7-تعديل پيش پرداخت فروش اقساطي...................................................................................36

8-دريافت اقساط....................................................................................................................37

9-تسويه حسابها فروش اقساطي .............................................................................................38

5-اجاره به شرط تمليک.........................................................................................................38

عمليات حسابداري اجاره به شرط تمليک................................................................................39

1-ثبت قرارداد.......................................................................................................................39

2-ثبت وثايق وتضمينات.........................................................................................................40

3-وصول پيش دريافت از مشتري...........................................................................................40

4-پيش پرداخت به فروشنده/سازنده.......................................................................................40

5-خريد اموال اجاره به شرط تمليک......................................................................................41

6-واگذاري اموال اجاره به شرط تمليک.................................................................................41

7-انعکاس اموال اجاره به شرط تمليک در حسابهاي انتظامي ذيربط.........................................42

8-تغييرات قرارداد..................................................................................................................42

9-دريافت مال الاجاره............................................................................................................43

10-تعديل حساب سود سالهاي آينده .....................................................................................43

11-عدم وصول به موقع اقساط اجاره......................................................................................43

12-وصول اقساط سررسيد گذشته /معوق................................................................................44

13-تسويه حساب اجاره به شرط تمليک در پايان قرارداد........................................................45

6-سلف.................................................................................................................................45

سود معاملات سلف................................................................................................................46

عمليات حسابداري...............................................................................................................47

1-ثبت قرارداد.....................................................................................................................47

2-ثبت وثايق وتضمينات......................................................................................................47

7- جعاله................................................................................. ............................................48

نحوه محاسبه جعل وتعيين اقساط بازپرداخت.........................................................................49

عمليات حسابداري جعاله......................................................................................................49

1-ثبت قرارداد.....................................................................................................................49

2-اخذ وثيقه يا تضمين.........................................................................................................49

3-اخذ پيش دريافت............................................................................................................50

4-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پيمانکار..........................................................................50

5-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پيمانکار (عامل ثانوي) ....................................................50

6- مزارعه...........................................................................................................................51

عمليات حسابداري مزارعه....................................................................................................52

1-ثبت قرارداد.....................................................................................................................52

2-ثبت وثايق وتضمينات......................................................................................................52

3-پرداخت بابت مزارعه ......................................................................................................52

4-دريافت سهم بانک..........................................................................................................53

5-تسويه حساب مزارعه .......................................................................................................53

6-برگشت حسابهاي انتظامي ...............................................................................................54

9-مساقات...........................................................................................................................55

حسابداري مساقات...............................................................................................................55

1- ثبت قرارداد....................................................................................................................55

2-ثبت وثيقه يا تضمين.........................................................................................................55

3-پرداخت بابت مساقات......................................................................................................56

4-دريافت حاصل فروش (سهم بانک) .................................................................................56

5-تسويه حساب مساقات......................................................................................................56

6-برگشت حسابهاي انتظامي................................................................................................56

فصل سوم : ضمانت نامه هاي بانکي

مبحث اول كليات ضمنتنامه بانکي ..........................................................................................60

مبحث دوم انواع ضمانتنامه هاي بانكي.....................................................................................61

1- ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه ومزايده .......................................................................61

2-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات....................................................................... ..................62

3-ضمانتنامه پيش پرداخت...................................................................................................63

4-ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار....................................................................................64

5-ضمانتنامه تعهد پرداخت...................................................................................................65

1-5- ضمانتنامه گمركي........................................................................... .........................65

انواع ضمانتنامه هاي گمركي ....................................................................... ..................65

1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركي .......................................................56

2-1-5- ضمانتنامه ترخيص موقت كالا...........................................................................56

3-1-5- ضمانتنامه ترانزيت كالا......................................................................... ...........66

4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا.......................................................................... ...........66

نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکي....................................................................67

2-5- ضمانتنامه نظام وظيفه ........................................................................... ....................68

3-5- ضمانتنامه دادگستري.......................................................................... ......................69

4-5- ضمانتنامه هاي متفرقه........................................................................... ....................69

صدور ضمانتنامه براي اشخاص فاقد وثائق كاملا معتبر يا سابقه اعتباري با معرفي وتضمين مشتريان اعتباري بانك.......................................................................................................70

صدور ضمانتنامه با درج شرط يا شرياطي درمتن آن...........................................................71

ضمانتنامه ارزي ............................................................................................ ...................72

صدور ضمانتنامه ها جهت طرح هاي عمراني......................................................................72

نكات حائز اهميت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح هاي عمراني دولت...............72

مبحث سوم مدارك مورد نياز جهت تشكيل وتكميل پرونده اعتباري.......................................74

الف)اشخاص حقيقي........................................................................................... ..................74

ب) اشخاص حقوقي........................................................................................ ......................74

مبحث چهارم عمليات صدور وحسابداري ضمانتنامه................................................................80

الف)عمليات صدور ضمانتنامه............................................................................. ...................80

ب) عمليات حسابداري صدور ضمانتنامه.................................................................................82

1-ب- ثبت انتظامي قرارداد........................................................................... ....................82

2-ب- ثبت انتظامي تعهد نامه.......................................................................... ..................82

3-ب – ثبت تعهدات ........................................................................... ............................82

4-ب- ثبت سپرده نقدي........................................................................... .........................83

5-ب- ثبت تمبر مالياتي........................................................................... .........................83

6-ب- ثبت كارمزد........................................................................... .................... ...........83

ثبت سند در اولين روز كاري يال مالي بعد...............................................................................84

مبحث پنجم كارمزد صدور وتمديد ضمانتنامه هاي بانكي........................................................85

عمليات حسابداري تمديد ضمانتنامه........................................................................................86

نكات حائز اهميت در مورد تمديد ضمانتنامه ها ......................................................................87

مبحث هفتم تقليل ضمانتنامه........................................................................... ..................89

عمليات حسابداري تقليل ضمانتنامه ........................................................................................90

برگشت تعهدات ........................................................................... ........................................90

برگشت سپرده نقدي...............................................................................................................91

برگشت کارمز........................................................................... ......................... ..................91

برگشت وثايق.........................................................................................................................91

مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه...................................................................................................92

عمليات حسابداري ابطال ضمانتنامه ......................................................................... ...............94

برگشت كارمزد تمديد ضمانتنامه قبل از سررسيد.....................................................................96

فصل چهارم : نتيجه گيري و راهکارها

کلام آخر............................................................................................................ ................101
مقدمهداريوش


پارس


طبق مندرجات ماده يک اساس نامه تصويب شده در مجمع عمومي بانکها،بانک ملت به موجب تصويب نامه مورخه 29/5/1358 مجمع عمومي بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لايحه قانوني اداره امور بانکها با ادغام بانکها ي داريوش- تهران ،پارس – اعتبارات تعاوني وتوزيع – ايران وعرب – بين الملل ايران – عمران – بيمه ايران – تجارت خارجي ايران وفرهنگيان تشکيل گرديد.


تجارت خارجي ايران
بيمه يراندراين ميان شهرستان شيروان نيز با داشتن دو شعبه بانک ملت بنامهاي شعبه مرکزي وشعبه خيابان امام خميني سهم بسزايي در ارائه خدمات به مشتريان داشته وکارکنان اين شعبات با شعار ادب،دقت وسرعت خدمتگزاري به مردم شريف وفهيم منطقه را افتخار مي دانند.


موقعيت جغرافيايي شعبه مرکزي

بانک ملت شعبه مرکزي با مساحتي حدود 2000متر مربع در ضلع شمال غربي ميدان انقلاب شيروان قرار داشته که حدود 500متر مربع فضاي اداري ونزديک 1000متر مربع مهمانسرا و500متر مربع زير زمين مي باشد.ميدان انقلاب


خ امام رضا

خ

خ سعدي خ كاشانيبانك ملتچارت سازماني وتعداد کارکنان شعب

تعداد کارکنان اين شعبه 15 نفر بوده که به صورت چارت سازماني زير ايفاء وظيفه مي نمايند.
مختصري از شرح وظايف کارکنان شعبه :

رئيس شعبه :

مسئوليت شعبه با رئيس مي باشد که مديريت ونظارت به کليه امورات شعبه وارتباط با مشتريان وجذب منابع وتصويب اعتبار رابه عهده دارد.

معاون شعبه:

در واقع مدير داخلي بوده که مسئوليت ونظارت برعملکرد ساير پرسنل وامورات داخلي بانك را دارد.

رئيس دايره صندوق :

مسئوليت کليه عمليات مربوط به خزانه وصندوق شعبه را بر عهده داشته وکنترل ، تامين وجه نقد مورد نياز شعبه،تقسيم اسکنا س وايران چک بين تحويلداران با شروع روز کاري ،کنترل وتحويل مانده موجودي صندوق کليه تحويلداران در پايان روز کاري واعاده آن به خزانه ، مطابقت مانده خزانه با خلاصه دفتر کل رابه عهده دارد.

تحويلداران:

امورمربوط به افتتاح انواع حسابهاي بانکي ، دريافت و پرداخت وجه نقد و ايران چک، واريز وجه به حساب مشتريان ، پرداخت چکهاي مشتريان ، صدور گواهي نامه عدم پرداخت چک ، صدور دسته چک ، فروش تمبر ماليات دريافت قبوض اب و برق و گاز و تلفن ثابت و همراه و ... و سرويس دهي و پول گذاري دستگاههاي خودپرداز را انجام مي دهند.

مثلا اگر مشتري A مبلغ 10000 ريال به حساب جاري 120 خود واريز مي نمايد سند ذيل توسط تحويلدارصادر و ماشين مي گردد.

بدهکار بستانکار

حساب صندوق 10000

حساب جاري مشتري 10000

يا اگر مشتري B مبلغ 5000 ريال از حساب پس انداز قرض الحسنه خود برداشت نمايد سند به شرح ذيل صادر مي شود.

بدهکار بستانكار حساب سپرده پس انداز 5000

صندوق شعبه 5000
دايره حوالجات :

کليه امورات مربوط به حواله وجوه مشتريان به ساير شهرستانها دريافت حواله از ساير شهرستانها و واريز به حساب مشتري ، وصول چکهاي ساير شهرستانها از طريق فاکس ، وصول چکهاي عمده شعب شهرستان از طريق اتاق اسناد پاياپاي و ... را انجام مي دهد.

مثلا اگر براي يک مشتري به حساب جاري 130 حواله اي به مبلغ 50000 ريال از شهرستان کرج وصول مي گردد سند ذيل صادر مي نمايد.

بدهکار بستانکار

حوالجات عمده ما 50000

حساب جاري 50000
مميز حساب:

عمليات مربوط به حسابداري شعبه را انجام مي دهد که کليه اسناد صادره از واحد هاي صندوق ، اعتبارات و حوالجات و ساير قسمتها را جمع آوري نموده و پس از مميزي و تفکيک به ترتيب سر فصل هاي خلاصه دفتر کل و جمع اسناد هر سر فصل و مطابقت با خلاصه دفتر کل و بالانس حسابها اسناد را تحويل بايگان مي دهد.

تهيه صورت مغايرت بانکي ، درخواست وجه از خزانه داراي مديريت شعب خراسان شمالي را و کنترل اقلام باز مثل بستانکاران وبدهکاران ، صدور انواع چکهاي بانکي ، صدور اسناد حقوق و چکهاي ماليات و ... بر عهده حسابدار شعبه مي باشد.

تحصيلدار :

تحصيلدار شعبه کار نامه رسان و روابط بين بانکها و ادارات شهرستان و ساير امور محوله از طرف رئيس ومعاون شعبه را بر عهده دارد.

خدمتگزار شعبه :

امورات مربوط به خدمات و پذيرايي و تنظيفات را انجام مي دهد.

دايره اعتبارات :

اهم وظايف قسمت اعتبارات که در واقع بيشترين امور حسابداري و اسناد حسابداري در اين قسمت انجام مي گردد به شرح ذيل مي باشد:

1- مطالعه دقيق دستوالعملهاي صادره و رعايت سياستهاي اعتباري ساليانه ، کنترل و نظارت دائم حدود اعتبارات تعيين شده براي شعبه در رابطه با عقود مختلف

2- اخذ و بررسي تقاضاهاي واصله از مشتريان در خصوص تقاضاي تسهيلات و بررسي آنها و موافقت با اعطاي تسهيلات ، تنظيم پيشنهاد مربوطه و ارسال به مراجع تصويب اعتبار.

3- تشکيل پرونده اعتباري پس از تصويب تسهيلات و اخذ مدارک لازم در خصوص هر يک از تسهيلات

4- استعلام ميزان تعهدات و بدهي متقاضيان وبررسي وضعيت حساب و چک برگشتي آنها قبل از اعطاي تسهيلات.

5- اعطاي تسهيلات با توجه به مطابقت شغلي مشتري با انواع تسهيلات مثل فروش اقساطي ، مشارکت مدني ، مضاربه ، سلف ، اجاره به شرط تمليک ، جعاله و ....

6- صدور انواع ضمانتنامه بانکي جهت شرکتها ، پيمانکاران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي باتوجه به نوع درخواست مشتري.

7- اخذ تضمين کافي ( سفته ، غير منقول ، اوراق بهادار و ....) از مشتريان با ضامن معتبر و نگهداري آنها در محيط ايمن تا هنگام تسويه بدهي مشتري

8- تنظيم کليه قردادهاي عقود اسلامي با مشتريان و امضاء آنها

9- اعطا انواع تسهيلات به مشتريان پس از طي مراحل فوق

10-پيگيري وصول اقساط مشتري در سررسيد و اقدامات جهت وصول تسهيلاتي که در سررسيد پرداخت نشده و اقساط معوق گرديده است.

11- صدور و امضاء اسناد حسابداري مربوط به کليه تسهيلات و ثبت کد هر سر فصل کل و معين حساب مربوطه در اسناد و اوراق صادره و تحويل آنها به واحد حسابداري

12- ورود اطلاعات مشتري و ثبت تسهيلات اعطايي در سيستم هاي رايانه اي

13- شناسايي سود و درآمد اقساط سررسيد شده در اول روزکاري و ثبت اسناد در سيستم رايانه اي

14- بالانس نمودن دفاتر معين کليه تسهيلات با خلاصه دفتر کل شعبه در پايان هر روز.

15- تسويه حساب با مشتريان در سر رسيد تسهيلات واعاده تضمين آنان پس از تسويه كامل بدهي .

16 – حفظ اطلاعات محرمانه مشتريان که سرمايه هاي بانک بوده و تکريم و احترام ارباب رجوع .

معرفي انواع محصولات خدمات بانک ملت :

1- حساب جاري الکترونيک (جام) :

نوعي حساب قرض الحسنه جاري است که واريز و برداشت از حساب در تمامي شعب اين بانک که به صورت لحظه اي (on line ) امکان پذير است با استفاده از حساب جام فاصله ها کوتاه گرديده و مشتريان نياز به مراجعه حضوري به شعبه افتتاح کننده حساب نداشته و مي توانند با مراجعه به نزديکترين شعبه بانك ملت نسبت به دريافت خدمات متنوع (دريافت دسته چک ، واريز و دريافت وجه ، واگذاري چک ، دريافت موجودي ، گردش حساب و ...) از حساب جام اقدام نمايد .

2- حسابهاي سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونيک بانک ملت :

با افتتاح حساب الکترونيک قرض الحسنه امکان دريافت و پرداخت در تمام شعب بانک ملت سراسر کشور و شرکت در قرعه کشي و استفاده از تسهيلات بانکي با توجه به معدل حساب براي مشتريان فراهم بوده و به حسابهاي الکترونيک سپرده کوتاه مدت و بلند مدت سود علي الحساب معادل نرخ اعلام شده از سوي بانک مرکزي تعلق گرفته و ماهيانه به حساب مشتري واريز مي گردد در حال حاضر نرخ سود سپرده هاي کوتاه مدت 7% و بلند مدت 6 ماهه 12% يک ساله 14 درصد دو ساله 15 درصد سه ساله 5/15 چهار ساله 16 و پنج ساله5/16 درصد مي باشد.

3- خدمات اينترنتي 24 ساعته:

امکان انجام حواله اينترنتي في مابين تمامي حسابهاي الکترونيک در لحظه به دو صورت محدود و سقف بالا ( با استفاده از سخت افزار و نرم افزار ويژه که از سوي بانک در اختيار مشتري قرار مي گيرد.)
دريافت سي گردش آخر هر يک از حسابهاي الکترونيک به صورت online
پرداخت قبوض آب ، برق ، گاز ، تلفن ثابت و همراه
امکان خريد اينترنتي کالا و خدمات
امکان دريافت صورت حساب تا 200 گردش و ارسال به آدرس پست الکترونيک
امکان تغيير نام کاربري و کلمه عبور

4- همراه بانک ملت:

نرم افزار کوچکي است که دارندگان هر يک از حسابهاي متمرکز ، مي توانند با نصب بر روي گوشي تلفن همراه خود از خدماتي مثل اعلام مانده و سه گردش اخر حساب ، پرداخت قبوض ، انتقال وجه بين حساب جام ، ملت کارت و ساير حسابهاي متمرکز ، تاييد مبلغ و تاريخ چك هاي جام و تغيير رمز عبور استفاده نمايند.

5- پيامک 20033 و تلفن بانک جام 813200:

نيز امکان پرداخت قبوض – اعلام موجودي – دريافت صورت حساب از طريق نمابر و اطلاع از يک سند خاص را به مشتري مي دهد.

6- ملت کارت متمرکز :

کارتي است براي ارائه خدمات شبانه روزي و به هنگام (on line ) به دارندگان حسابهاي متمرکز بانک ملت نظير جام ، قرض الحسنه پس انداز الکترونيک و سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت الکترونيک و امکان برداشت وجه از خودپردازهاي عضو شتاب و خريد از فروشگاها و انتقال وجه به حسابهاي متمرکز و کارتهاي ساير بانکها ، خريد اينترنتي را به مشتري مي دهد.

7- پايانه پرداخت الکترونيکي فروشگاهي :

اين دستگاه امکان خريد از طريق کارتهاي الکترونيک را به مشتريان فروشگاه ها مي دهد با عبور دادن کارت الکترونيک از شيار دستگاه کارت خوان و وارد کردن مبلغ مورد نظر و شماره رمز توسط دارندگان کارت تراکنش انجام شده و رسيد خريد کالا صادر مي گردد و وجه کالا از حساب دارنده کارت کسر و به حساب الکترونيکي صاحب فروشگاه واريز مي گردد .

8- بن کارت ملت:

ادارات و نهاد ها و کارخانجات مي توانند کمکهاي غير نقدي کارکنان خود را تحت بن کارت به بانک سفارش داده و بانک با صدور بن کارت و شارژ مبلغ دستوري توسط اداره مورد نظر با رمز هاي اختصاصي بنام کارکنان در اختيار آنها قرار داده و امکان خريد کالا از فروشگاههاي اداري پايانه الکترونيکي را به کارکنان مي دهد.

9- هديه کارت ملت:

مشتريان مي توانند جهت مناسبتهاي مختلف يا سهولت در حمل اسکناس نسبت به خريد هديه کارت يكصد تا يک ميليون ريالي اقدام نمايند . هديه کارت قابل دريافت وجه نقد از خودپرداز و يا خريد کالا از فروشگاههاي داراي پايانه مي باشد.

10- انواع تسهيلات بانکي :

عبارتند از قرض الحسنه ، مضاربه ، معاملات سلف ، مشارکت مدني ، فروش اقساطي ، اجاره به شرط تمليک ، جعاله ، مزارعه ، مساقات و ضمانت نامه بانکي که تراز نامه جز دارايي هاي بانک مي باشد و در فصل عقود اسلامي به جزئيات آنها اشاره خواهد شد.2-ثبت وثايق وتضمينات

وثيقه غيرمنقول وکالا به مبلغ ارزيابي واسناد تجاري به مبلغ اسمي در حسابهاي انتظامي ثبت خواهد شد.

بدهکار- حساب انتظامي وثايق وتضمينات به مبلغ ترهين يا اسمي

بستانکار- طرف حساب هاي انتظامي وثايق وتضمينات به مبلغ ترهين يا اسمي

3-ثبت حق صلح هزينه هاي احتمالي

چنانچه عامل علاوه بر هزينه هاي قابل قبول با صلح هزينه ها يي که انجام مي دهد موافقت نمايد ،اسناد ذيل (به مبلغ حق صلح )معمولا به مبلغ 1000ريال صادر مي گردد.

بدهکار-حساب هزينه هاي متفرقه (حق صلح قراردادهاي مضاربه) 1000ريال

بستانکار- حساب جاري عامل 1000ريال

4-ثبت تعهدات بانک

چنانچه مقرر باشد سرمايه مضاربه دفعه واحده پرداخت گردد و بانک تعهدي ازبابت معامله انجام شده نداشته باشد ثبت تعهدات لزومي نخواهد داشت ،ولي چنانچه پرداخت سرمايه مضاربه به دفعات صورت پذيرد آن ميزان ازسرمايه که در تعهد بانک مي باشد در حساب تعهدات به شرح ذيل ثبت مي گردد:

بدهکار-طرف حساب تعهدات بانک بابت مضاربه به ميزان مانده سرمايه پرداخت نشده

بستانکار-حساب تعهدات بانک بابت مضاربه به ميزان مانده سرمايه پرداخت نشده .

5-پرداخت سرمايه مضاربه

پرداخت سرمايه مضاربه که با توجه به قيمت کالا وهزينه هاي مربوط خواهد بود به شرح ذيل انجام مي شود:

بدهکار-حساب مضاربه –تسهيلات اعطايي به ميزان سرمايه پرداخت شده

بستانکار-حساب صندوق يا جاري عامل به ميزان مانده سرمايه پرداخت شده

حال چنانچه سرمايه مضاربه قرار باشد به دفعات پرداخت گردد اسناد حسابداري بالا تکرار شده وبه همان ميزان از حساب تعهدات بانک برگشت مي شود.

بدهکار- حساب تعهدات بانک بابت مضاربه به ميزان انجام تعهد

بستانکار-طرف حساب تعهدات بانک بابت مضاربه به ميزان انجام تعهد

6-فروش کالاي موضوع مضاربه

باعنايت به اين که عامل طبق قرارداد موظف است ماحصل فروش را به تدريج وهمزمان با فروش کالا بلافاصله به حساب بانک واريز نمايد ،لذا وجوه حاصل از فروش کالا(بتدريج يا يکجا )به حساب مضاربه-وجوه دريافتي بابت تسهيلات پرداختي به شرح ذيل وارد مي گردد:

بدهکار-حساب صندوق يا جاري عامل معادل مبلغ واريز شده

بستانکار- حساب مضاربه –وجوه دريافتي معادل مبلغ واريز شده

3-مشارکت مدني

مشارکت مدني يکي ازعقود موثر بمنظور ايجاد تسهيلات براي توسعه فعاليتهاي توليدي ،بازرگاني وخدماتي مي باشد طبق تعريف مشارکت مدني عبارت است از د رآميختن سهم الشرکه نقدي يا غير نقدي متعلق با اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد ،به نحو مشاع ،بمنظور انتفاع وطبق قرارداد.

متقاضيان مي توانند با توجه به کارايي اين عقد ازتسهيلات بانکي استفاده نمايند .در موارد زير مي توان ازعقد مشارکت مدني استفاده نمود:

1-توليد وفروش محصول

2-واردات ماشين الات ،مواد اوليه وابزار کار

3-واردات کالا به قصد فروش

4-صادرات کالا

5-بازرگاني داخلي

6-احداث مسکن انفرادي وانبوه سازي

7-بخش خدمات

براي انجام معامله مشارکت مدني موضوع معامله ،سرمايه لازم براي مشارکت ،وثايق وبهاي کالاوهزينه هاي تقريبي وقيمت تمام شده ،قيمت فروش ونحوه آن،نسبت سهم سود بانک ومتقاضي مي بايستي مشخص شود .مدت قرارداد مشارکت مدني با توجه به اقتضاي فعاليت موضوع قرارداد به تشخيص بانک وموافقت شريک در ابتداي قرارداد معين مي گردد وحداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدني هشتاد درصد کل سرمايه مي باشد.

عمليات حسابداري مشارکت مدني

پس از بررسي درخواست متقاضي وتصويب تسهيلات اعطايي عمليات حسابداري به شرح ذيل انجام مي گيرد:

1- ثبت قرارداد

قرارداد مشارکت مدني که با توافق طرفين تنظيم ومورد قبول واقع گرديده وبه مبلغ يک ريال

در حسابهاي انتظامي قراردادها ثبت مي شود

بدهکار-حساب انتظامي قراردادهاي مشارکت مدني 1ريال

بستانکار-طرف حساب انتظامي قراردادهاي مشارکت مدني 1ريال

2-اخذ وثايق وتضمينات

غير منقول اخذ شده به مبلع ترهين واسناد دريافتي به عنوان تضمين به مبلغ اسمي در حسابهاي

انتظامي ثبت مي گردد.

بدهکار-حساب انتظامي وثايق تضمينات مربوط به مبلغ ترهين يا اسمي

بستانکار- طرف حسابهاي انتظامي وثايق تضمينات مربوط به مبلغ ترهين يا اسمي

3-واريز مشارکت مدني

سرمايه شرکت مدني توسط بانک وشريک تامين وبه حساب مشترک مشارکت مدني که براي اين منظور در بانک افتتاح مي شود واريز وبه شرح ذيل در حسابها ثبت گردد.

بدهکار-حساب سپرده الحسنه جاري/پس انداز شريک يا شرکا ءبه مبلغ سهم الشرکه شريک يا شرکاء

بستانکار- حساب مشترک مشارکت مدني

بدهکار- حساب تسهيلات اعطايي- مشارکت مدني به مبلغ سهم الشرکه بانک

بستانکار-حساب مشترک مدني- مشارکت مدني به مبلغ سهم الشرکه بانک

چنانچه تسهيلات اعطايي مشارکت مدني دفعه واحده پرداخت نگردد لازم است حساب تعهدات نگهداري وبه هر ميزان که از سهم بانک پرداخت مي شود از حساب مربوطه برگشت شود.حال چنانجه تمام يا قسمتي از سهم الشرکه شريک غيرنقدي باشد،پس از تقويم به شرح ذيل در حسابهاي مربوط ثبت مي گردد.

بدهکار- حساب بدهکاران موقت به مبلغ تقويم شده سهم شريک

بستانکار- حساب بدهکاران موقت به مبلغ تقويم شده سهم شريک

در صورتي که آورده بانک نيز غيرنقدي باشد اسناد ذيل صادر مي گردد

بدهکار-حساب تسهيلات اعطايي –مشارکت مدني به مبلغ تقويم شده سهم بانک

بستانکار-حساب مشترک مدني - مشارکت مدني به مبلغ تقويم شده سهم بانک

بدين ترتيب تحويل وتحول اموال شرکت مدني توسط شريک ياشرکاء تحقق مي پذيرد

4-استفاده از سرمايه مشارکت مدني

هنگام استفاده از حساب مشترک مدني ،براساس قرارداد ،بمنظور خريديا پرداخت هزينه ها ي مربوط به شرکت مدني ثبت حسابها به ميزان مبلغ استفاده شده به شرح ذيل صورت مي گيرد .

1- ضمانتنامه پيش پرداخت

پيمانكار مي تواند پس از امضاي قرارداد وارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات وبه منظور تسهيل در اجراي پروژه ،حتي قبل از شروع اجراي كار ،از كارفرما درخواست وجه نمايد .وجوهي كه بدين ترتيب در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد وجوه پيش پرداخت ناميده مي شود كه حداكثر معادل 20%مبلغ پيمان خواهد بود .وجوه مذكوردرسه مرحله به شرح ذيل وصرفادرقبال ضمانتنامه پيش پرداخت ودر طول مدت پيمان به تدريج از صورتحساب پيمانكار كسر،به نحويكه قبل از آخرين صورت وضعيت موقت،مبلغ مزبورمستهلك خواهدشد.

مرحله اول: معادل8% مبلغ اوليه پيمان پس از تحويل زمين يا محل اجراي پروژه

مرحله دوم:معادل5/6% مبلغ اوليه پيمان پس از اجراي حداقل 60%عمليات تجهيز كارگاه وحمل ماشين آلات ولوازم اجراي پروژه به محل طرح

مرحله سوم: معادل5/5% مبلغ اوليه پيمان در زماني كه حداقل 30% كاربه موجب صورت وضعيت ارائه شده از سوي پيمانكار كه به تأئيد ناظرپروژه (مهندسين مشاور) رسيده باشد.

تبصره: مبلغ پيش پرداخت قراردادهاي ساخت تجهيزات معادل 25% مبلغ اوليه است.اقساط پيش پرداخت با توجه به برنامه زميني ساخت وتحويل تجهيزات ونيز اقساط بازگرداندن پيش پرداخت به تناسب تحويل تجهيزات وپرداخت وجه آنها تعيين ودر شرايط خصوصي قراردادهاي مربوط درج مي شود.

2- ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار

معمولا كارفرما براي اطمينان از صحت انجام كار توسط پيمانكار پساز تحويل قطعي وتامدت تعيين شده،مبالغي به عنوان تضمين حسن انجام كار (معادل مجموع 10 درصد ازكسورات صورت وضعيت هاي پيمانكار در طول اجراي پروژه )از مطالبات پيمانكار را در حسابي نزدخود نگهداري مي نمايد.كارفرما مي تواند در قبال اخذ ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار،مبالغ كسرشده را به پيمانكار مسترد نمايد.به موجب شرايط عمومي پيمان ،كارفرما مخير است معادل نصف باقيمانده وجه الضمان تا تصويب صورتجلسه تحويل موقت ابطال نمايد بديهي است نصف باقيمانده وجه الضمان تا تصويب صورتمجلس تحويل قطعي كماكان معتبر بوده وابطال آن پسس از سپري شدن دوران تضمين پروژه وامضاي صورتجلسسه تحويل قطعي كار وهمچنين با ارائه مفاصاحساب هاي پيمانكار از سازمان هاي تأمين اجتماعي ،دارايي ،شهرداري منطقه و... امكان پذير خواهد بود.

تذكر مهم: جهت صدور ضمانت نامه هاي حسن انجام تعهدات،پيش پرداخت واسترداد حسن انجام كار اخذ قراردادهاي پيمانكاري في ما بين كارفرما وپيمانكار توسط شعبه الزامي بوده ومراجع تصويب اعتبار بايد دقت نمايند كه اين نوع ضمانتنامه ها را با رعايت مقررات موضوعه صرفا براي امور پيمانكاري صادر نمايند.3- ضمانتنامه تعهد پرداخت

نظر به اينكه پرداخت ديون متقاضيان به اشخاص (ذينفع)كه مرتبط با مسائل مالي وصرفا مبادله وجه نقد بوده وبه صورت آني بعضا از عهده آنان خارج مي باشد .لذا ذينفع مي تواند دريافت مطالبات خود را در صورت ارائه ضمانتنامه بانكي براي مدت معيني به تعويق انداخته ياتقسيط نمايد،به اين ضمانتنامه ها ،ضمانتنامه ها،ضمانتنامه تعهد پرداخت مي گويند كه متداولترين آنها عبارتند از:

1-5- ضمانتنامه گمركي: اين نوع ضمانتنامه يكي از انواع ضمانتنامه هاي تعهد پرداخت مي باشد كه به منظور تضمين پرداخت سود وعوارض گمركي ،ترخيص موقت كالا،ترانزيت كالاپاساوان كالا صادر مي شود.

انواع ضمانتنامه هاي گمركي :

1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركي: اين نوع ضمانتنامه در مواقعي كه وارد كننده كالا توان پرداخت نقدي سود وعوارض گمركي كالاي وارده را ندارد ،از گمرك درخواست مي كند با تعيين مهلتي براي پرداخت بدهي ،مجوز ترخيص كالا را قبل از پرداخت سود وعوارض گمركي صادر نمايد وگمرك نيز مجوز مذكور را منوط به ارائه ضمانتنامه بانكي مي نمايد.

2-1-5- ضمانتنامه ترخيص موقت كالا: اين نوع ضمانتنامه در مواقعي كه كالا يا ماشين آلاتي به منظور بازاريابي ،نمايش در نمايشگاههاي تجاري ويا كپي برداري براي ساخت داخلي يا به دلايل ديگر براي مدت كوتاهي وارد كشور مي شوند وقصد وارد كننده مرجع نمودن كالا يا ماشين آلات مزبور به كشور مبدأ مي باشد،گمرك اجازه مي دهد با توديع ضمانتنامه اي معتبر معادل مبلغ سود بازرگاني وعوارض گمركي كالاي مزبور بدون پرداخت وجهي وبراي مدت مورد قبول به كشور وارد شود وچنانچه كالا يا ماشين آلات مربوطه ظرف مدت مزبور از كشور خارج كردد ضمانتنامه باطل در غير اينصورت ،وجه ضمانتنامه در سررسيد توسط يانك صادركننده بايستي پرداخت گردد.

3-1-5- ضمانتنامه ترانزيت كالا: اينگونه ضمانتنامه به منظور پرداخت سود وعوارض گمركي كالاهايي صادر مي شود كه قصد وارد كننده،صرفاترانزيت كالا(ورود از مرزهاي گمركي وعبور آن از داخل كشور وخروج آن از ساير مرزهاي گمركي كشور)مي باشد،لذا وارد كننده حسب درخواست گمرك ،مبني برحصول اطمينان از جهت خروج وترانزيت كالا نسبت به اخذ ضمانتنامه موصوف از بانك اقدام مي نمايد.

4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا: اين نوع ضمانتنامه براي تضمين ÷رداخت سود وعوارض گمرکي کالاي وارداتي مي باشد به لحاظ عم امکان نگهداري کالا در گمرک ورودي کشور يا گمرکات کشور يا انبارهاي مورد قبول گمرک منتقل وپس از پرداخت عوارض مربوطه ،ضمانتنامه باطل مي گردد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 112 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر