گزارش كارآموزي شرکت پارسا پلاستیک(PAPCO)

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش كارآموزي شرکت پارسا پلاستیک(PAPCO)
 • کد فایل: 8837
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 73 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 183 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 54 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش كارآموزي شرکت پارسا پلاستيک(PAPCO) در 54 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست صفحهبخش اول : آشنايي با مکان شرکتمکان و تاريخچه شرکت 6هدف شرکت 7بخش دوم: مشتري و مشتري شناسيمشتري شناسي 11نياز مشتري 14روش هاي تامين نياز 17توانايي هاي مشتري 18استعدادهاي مشتري 20رفتارهاي مشتري 22ايرادهاي مشتري 25انتخاب مشتري 29مشتري گرايي 30بسته بندي کالا 35CRM 39جايزه کيفيت در آمريکا 45تقسيم بازار 47

بخش سوم : آزمون ونتايج آنآزمون 56نتايج آزمون 57

بدانيد به کجا مي رويد . برنامه ريزي کنيد و بر اساس آن به سمت مقصد حرکت کنيد .

دراين صورت سريع تر و با کمترين انحراف به سوي هدف

خواهيد رفت.مکان شرکت و تاريخچه آن:شرکت پارسا پلاستيک از سا ل 1362 با حدود 25 نفر کارگر کار خود را با بسته بندي ومونتاژ جامدادي و غيره در ميدان رسالت سي متري آزادگان بصورت سهامي خاص شروعبکارنمود.درسا ل 1365 از رسالت نقل مکان نموده و به چهارراه رشيد ( تهرانپارس) درامر توليدلوازماداري و تحرير فعاليت نموده در مکاني به وسعت 300 متر مربع تا سال 67 که در اين سا لبا حدود 105 نفر پرسنل به محل خيابان اتحاد درکارخانه اي به وسعت 1000 مترمربع انتقا لپيدا کرد تا اينکه درسا ل 81 کارخانه به شهرکت صنعتي عباس آباد واقع درجاده خاوران بعدازشريف آباد انتقال يافته در محلي با حدود 12000 متر مربع زمين وبيش از 3000 مترمربعزيربنا و توليد کليه لوازم تحرير و اداري و با پرسنلي با لغ بر 200 نفر مشغول به کار ميباشد.هدف شرکت پاپکو:شرکت پارسا پلاستيک ( PAPCO) با هدف توليد انواع لوازم التحرير ، اداري ، سميناري،مديريتي و دانشجويي تاسيس گرديد.و با توجه به زمان فعا ليت شرکت و ميزان سرمايه اوليه بسيار موفق بوده است و طبق گفتهمديرعامل شرکت : دليل اين موفقيت استفاده از مواد اوليه مرغوب و درجه يک و نظارت دقيقدرفرايند توليد و همچنين بازاريابي صحيح بوده است . ايشان همچنين فرمودند که اصلي تريندليل موفقيت شرکتش توجه کامل به رضايت مشتري و جلب نظر مشتريان بودهو است. لذا بندهبه دليل همين گفته ايشان پروژه اي با موضوع رضايت مندي مشتري انتخاب کرده ام تامشخصکنم آيا واقعا مشتريان اين شرکت از عملکرد آن راضي هستنديا خير و به گونه اي ميزان صحت حرف و گفته مدير عامل شرکت پاپکو را بدست بياورم .و متوجه بشوم رضايت مندي مشتري به چه ميزان بر موفقيت شرکت تاثير گذار است.مشتري شناسيدر جهان کنوني ديگر نمي توان حيطه بازاريابي و فروش را با ابزارهاي محدود گذشته تعريفکرد بلکه بايد با روشهاي علمي و تعاريف جديدي که در حوزه بازاريابي وفروش مطرح گردي

ده است آشنا شد و در مقام عمل آنها را بکار بست تجربه هاي تاريخي نشان مي دهد آنان که ازمنظرسنتي وتجربي و با تگرش سطحي به مفاهيم مشتري کالا بازار فروش خريد رقابت تبليغات کيفيت و...نگاه کرده و ميکند. ضمن آنکه موفقيتي در اين راه دست نياورده اند بلکه سرمايههاي خود را نيز از دست داده اند. دربرسي خدمات بدون در نظر گرفتن مباني علمي بازاريابيو فروش منشا اين عدم موفقيت بوده است د رگذشته اگر توليد وعرضه کالا محدود بود امروزهديگر براي توليد هيچ محصولي محدوديت.وجود ندارد . بازارها گسترش يافته اند رقابت هافشرده وتنگا تنگ شده اند و نقش مشتريان از حا لت پيروي از توليد کنند گان به هدايت سرمايهگزاران توليد کنند گان وحتي محققان و نوآوران مبدل گشته است. بدين ترتيب مفهوم بسيارياز واژه هاي متداول در امربازاريابي و فروش گسترده تر و کامل تر شده اند و در برخيموارد نيز مفاهيم جديدي به اين مباحث اضافه گرديده است نکته اساسي که در بحث هاي علميبازاريابي و فروش مطرح گرديده است سمت و سوي کليه فعاليت هاي بنگا ه اقتصادي براي تامين نيازهاي مشتري و کسب رضايت و اعتماد اوست . مطلبي که در گذشته بدان کم توجه شدهاست و يا لا اقل از چنين جايگاه مهمي که فعاليت ها ي يک بنگاه اقتصادي را تحت تاثيرخودقراردهدبرخوردار نبوده است . دراين چارچوب مشتري فرد فاضل هوشمند و دانايي است کهدرباره تا مين نيازهاي خود بخوبي مطالعه و بررسي مي کند .بازارهاي گسترده و تامين نيازهاي خود بخوبي مطالعه و بررسي مي کند . بازار گسترده وکالاهاي متنوع در اختياردارد و با توجه به امکانات و استعداد خود به مقوله هاي قيمت مرغوبيت کيفيت و...توجه مي کند و براي هر يک از اين موارد ارزش گذاري مي نمايد. با رفتارهايي که از خود نشان مي دهد امکان موفقيت يا عدم موفقيت يک بنگا ه اقتصادي را فراهممي سازد.زيرا در محدوده علمي با زاريا بي و فروش سرمايه گذاران مديران عوامل توليد مهندسان وکارشناسان موفقيت خود را مرهون کسب رضايت و اعتماد مشتري مي دانند بد ين معنا کهسرمايه گذاران با بررسي درخواست ها و رفتا رهاي مشتري نسبت به هدايت سرمايه هايخود دربخشهاي تو ليدي و خدماتي علاوه بر تضمين سرمايه منافع بيشتري را عايد خويش ميکنند.مديران نيز با تامين خواسته هاي مشتري به حيات اقتصادي بنگاه تداوم مي بخشند.و با خاطري آسوده به برنامه ريزي هاي دراز مد ت مي پردازند و ضريب موفقيت خويشرا افزايش مي دهند.عوامل توليد با توجه به خواست ها و نيازهاي مشتري در توليدمحصولبا کيفيت موفق مي شوند تا توانايي هاي فني و اجرايي خويش را افزايش دهند.مهندسان و کارشناسان با بهره گيري از ايده ها و پيشنهادهاي مشتري اطلاعا ت مناسبي رابراي طراحي سازماندهي اصلاح و بهبود روشهاي توليد کالا و يا خدمت در اختيار خواهندداشت که درنهايت موجب ابداع و نوآوري و بروز خلا قيت آنها خواهد شد .مجموعه اين تلاشها در حوزه فعاليتهاي خرد و کلان اقتصادي سبب گردش سرمايه افزايشتوليد ايجاد اشتغال مبادله کالا (واردات و صادرات) فعاليت هاي خدماتي تحقيقاتي وتوسعهاي و... خواهد شد . که سامان يافتن و رونق اقتصادي هر جامعه را به د نبا ل مي آورد ."مشتري گرايي" با درک صحيح از مفهوم مشتري و توجه به تا مين نيازها و استعداد هايوي و نيز همسويي با نظرها و آراي او به سا ماندهي بنگاه اقتصادي خويش مي پردازد ورمز موفقيت خود را بر پايه اصولي قرار مي دهند که با مشتري شناسي آغاز با "مشتريگرايي " سامان و با "حفظ رضايت و اعتماد مشتري" تداوم مي يابد.تعريف مشتري و انواع آندر فرهنگ و ادب فا رسي مفهوم مشتري مترادف با "خريدار"است . و در مباحث مربوط بهبازاريابي و فروش مشتري به مخاطباني گفته مي شود که توانايي و استعداد خريد کالا و ياخدمتي را داشته باشد.در اين تعريف "توانايي" يعني امکان پرداخت وجه و يا تحويل کالاي معوض و"استعداد " بهمفهوم درک و شنا خت مزيت هاي کالا و خدمتي که موجب تا مين بخشي از نيازهاي مخا طبمي شود به کار گرفته شده است. بنا براين تبديل يک مخاطب به مشتري هنگامي محقق خواهدشد که عناصر توانايي واستعداد به صورت توام در وي بروز کند تا عمل "خريد" انجام پذيرد. از توانايي بدون داشتن استعداد شناسايي کالاي مورد نظرو يا با لعکس داشتن استعداد خريدولي فاقد توانايي لازم بودن امکان شکل گيري فرايند خريد را ميسر نمي کند.

انواع مشتريتقسيم بندي مشتري به لحاظ نحوه حضور وي در فرايند خريد به شکلهاي زير انجام مي شودa) مشتري حقيقي:به افرادي که با ماهيت فردي و حقيقي خود در فرايند خريد شرکت مي کنند "مشتريحقيقي"گفته مي شود . مانند بسياري از خريد هاي روزانه که افراد حقيقي انجا م مي دهند

b) مشتري حقوقيبه شرکت ها سازمانها نهادها و بنگاههاي اقتصا دي که در چا رچوب شخصيت هاي حقوقي در فرايند خريد شرکت مي کنند "مشتري حقوقي" گفته مي شود.: مانند خريد هايي که

وزارت خا نه ها موسسات وشرکت ها انجام مي دهند.

c) مشتري سازمانيمشتري از ديدگا ه سازمان توليد کننده کالا يا عرضه کننده خدمات نيز به دو قسمت درونو برون سازماني تقسيم بندي شده است . بدين ترتيب که در زنجيره هاي توليدي و خدماتيمشتريان کساني هستند که نتيجه کار معطوف به ايشان است.مثلا در خط توليد خودرو واحدمونتاژکننده مشتري سازنده قطعه است اين گونه مشتريها را مشتري درون سازماني گويند.درهمين سازمان مصرف کننده خودرو مشتري برون سازماني است.d) مشتري جغرافيايي

تقسيم بندي ديگري که براي مشتري مطرح شده است مربوط به محدوده جغرافيايي است بدينترتيب که مشتري موجود در يک محدوده جغرافيا يي ( محله . منطقه. شهر.کشور) مشتريداخلي و خارج از محدوده جغرافيايي مورد نظر "مشتري خارجي"نام دارد.

5)مشکلات روحي و رواني:

مشتري درهنگام خريد ممکن است داراي حا لت روحي و رواني مختلف باشد مثلا در زمانمراجعه به شما از نظر احساس و حالات رواني آمادگي خريد را نداشته باشد . در اين حا لتشما بايد فرصت منا سبي را تا رفع اين حا لت دراختيار وي بگذاريد و او را مجددا براي خريددعوت کنيد .حا لت بعدي اينکه مشتري با عرضه کننده ديگري دوست است و يا به او علا قه شخصي دارددر اين حا لت با يد سعي کنيد بدون اظها ر نظر منفي نسبت به رقيب علت دوستي و علاقه اورا دريابيد . وضعيت ديگر اينکه مشتري در حا ل حا ضر وقت خريد ندارد.دراين حا لت با يد زمان مناسبي در اختيار وي گذاشته شود . به هر حا ل مشکلات متفاوتيبراي حا لات روحي و رواني مشتري در هنگام خريد وجود دارد که فروشنده بايد با اتخاذتدابير مناسب با آن برخورد کند

6) مسائل سنواتي:برخي از ايرادات مشتري مربوط به ارتبا ط و يا حوادث گشته او با شماست مثلا تجربه قبليبدي از شما دارد و يا حرکات و يا رفتار شما يا همکارانتان باعث رنجش وي شدهاست مراجعهمجدد وي به شما فرصت بسيار منا سبي است تا نسبت به جبران قصور ويا کج خلقي خود اقدامکنيد و به او اطمينان دهيد که حوادث گذشته اتفا قي بوده و از اين پس تکرار نخواهد شد.

7) ايرادهاي موردي:گاه مشتري درباره کيفيت کالا بسته بندي . نحوه توزيع. آموزش. سازمان فروش. نام کالا .سرويس خدمات . تعميرات و خدمات پس ازفروش . را ايرادهاي موردي مي گيرند.فروشندگان بايد در نهايت خونسردي و متانت از اين گونه ايرادها استقبا ل کنند. و با بررسيموضوع نسبت به رفع نارسايي هاي احتما لي کوشش کنند . به هر حا ل نتيجه اقدامات را بهمشتريان اطلاع دهند و متوجه باشند که درهرشرايطي حقبا مشتري است.

8) ايرادهاي ساختاري:

برخي از مشتريان شخصا اختيار خريد ندارند بلکه ساختار خريد آنها به گونه اي است که بهدريافت اطلاعات بيشتر و مکتوب از چند فروشنده نياز دارند تا کا رفرماي آنها در باره تصميمگيري نمايد .نقش ما موران خريد اين سازمانها درحقيقت جمع آوري اطلاعات براي مراکز تصميم گيريسازمانشان است . اين افراد براي گرفتن اطلاعات جهت کميسيون معا ملات درادارات وشرکتها فعا ليت مي کنند . در اين موارد فروشندگان بايد در ارسا ل و تحويل اطلاعات ونمونه کا لابا ماموران خريد همکاري کنند . نداشتن ساختارمناسب از طرف فروشندگان موجب بهانه گيريو اعتراض اينگونه مشتريان خواهد شد.

9) عدم اطمينان :بزرگ ترين و دشوارترين مشکل فروشندگان وقتي است که مشتري به آنها اعتماد و اطميناننداشته باشد . براي رفع چنين مشکلي فروشندگان بايد با برنامه ريزي مناسب نسبت به ريشهيابي در رفع اين معضل اقدام کنند زيرا تداوم اين بي اعتمادي براي استمرار حياتبنگاه اقتصادي بسيار خطرناک است.*** انتخاب مشتري:هنگامي که نتايج بررسي هاي مشتري ازتوانايي ها و استعداد خريد کالا و يا خدمت با تاميننياز وي انطباق مي يابد . موضوع انتخا ب شکل مي گيرد.بنابر اين انتخاب حا صل تجزيه و تحليل رفتار مشتري از در اختيا ر گرفتن يک کالا و ياخدمت است که تقاضاي مشتري را براي خريد نشان مي دهد . زيرا مشتري با انتخاب خودفرآيند خريد را کا مل مي کند . نکته مهم دراين بخش آن است که رساندن مشتري به مرحلهانتخاب کار آساني نيست . مشتري بايد تمام آگاهي هاي لازم را درمورد کالا و خدمت به دستآگاهي دادن به مشتري مستلزم تدوين راه کارهاي مناسبي از مجموعه علوم به ويژه علوم اجتماعي و هنر است . در حقيقت دشواري کار به اجراي صحيح اينگونه راه کارها باز مي گردد.براي تدوين راه کارهاي مناسب و موفقيت آميز موارد زير توصيه مي شود.1)آگاهي دادن به مشتري:مشتري علاقه مند است در مورد کالا و خدمات مورد نياز خود از اطلاعات کافي برخوردارباشند تا بتوانند در حد اقل زمان بهترين گزينش را انجام دهد"کسي که بيشتر مي داند بهتر مي تواند گزينش کند"دانستن اين اصل ما را موظف مي کند تا نسبت به تا مين اطلاعات مورد درخواست مشترياقدام کنيم .

2) بهره گيري ازعلوم:

عرضه اطلاعات به مشتري بايد بر اساس مطالعات و روشهاي علمي صورت پذيرد.زيرا:

اولا: همه افراد داراي قدرت جذب دانايي و آگاهي به طور يکسان نيستندثانيا : افزايش دانايي و آگاهي امري زمان بر استمطالعات و روشهاي علمي به ما کمک خواهد کرد تا متناسب با مخاطبان اطلاعات مورد نيازرا به صورت موجز و مختصر تهيه کنيم و با به کارگيري ابزارهايي مناسب درثمربخشي آنهاموفق خواهيم شويم .

3)ايجاد تسهيلات:

آمادگي مشتري براي انتخاب به استعداد هاي ما لي وي نيز بستگي دارد ايجاد تسهيلاتي درشيوهپرداخت مانند فروش اقساطي تخفيف ويژه و يا عرضه خدماتي مانند حمل و نقل رايگان نصبمجاني . و ... مي تواند درسرعت دادن به انتخاب وي موثر واقع گرددو او را در انتخاب کالاويا خدمات راسخ تر نمايد . وظيفه اي که در اين باره به عهده فروشندگان کالا و خدمات گذاشتهمي شود اين است که آنها بتوانند با اتخاذ راه کارهاي مناسب استعداد مشتري (توان خريد) رادر وي تقويت نما يند.

مشتري گرايي:

گسترش و توسعه درک اندازه گيري و بر آورده کردن نياز مشتري در جهت کسب رضايت ويو نيز آمادگي براي تامين نيازهاي متغير و تغيير آنها و تلاش درجهت عرضه کالايي بي عيبو نقص و به موقع درسطح سازمان براي همه رده ها همه وظايف و همه نقش ها"مشتري گر ا يي:نام دارد.هنگامي که اهداف و استراتژي يک سازمان مشتري گرا را تبيين مي کنيم بدان معنا ست کهاجزاي سازمان همسو با اهداف سازمان مشتري گرايي را درک کرده اند و در راستاي آنفعاليت مي کنند . در چنين سازماني اجزا همواره در مقابل اين سوال واقع خواهند شدکه برايحفظ و يا افزايش رضايت مشتري چه بايد کرد.

پاسخ هايي که به اين سوال داده شده است همان ويژگي هايي است که براي فرد و سازمانمشتري گرا بر شمرده مي شود:

1) آشنايي با وظيفه :مشتري گرا بايد به وظايفي که در چارچوب فعاليت ها به وي محول گرديده است کاملا آشناباشد و آنان را با خواست و نياز مشتري هم جهت نمايد .

2) بالا بردن مهارت و دانش:

مشتري گرا همواره تلاش مي کند تا مها رت و دانش خود را در مورد وظايفي که به عهدهدارد افزايش داده و به صورت مستمر در اين زمينه کوشش نمايد .3) عرضه اطلاعات :

مشتري گرا در عرضه اطلاعات مورد نياز مشتري کوشش کرده و همواره تلاش مي کند تاسطح آگاهي هاي مشتري را افزايش دهد .

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 73 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر