گزارش کارآموزی در تصفيه خانه جديد همدان

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی در تصفيه خانه جديد همدان
 • کد فایل: 8557
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 4,132 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 238 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 148 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کارآموزي در تصفيه خانه جديد همدان در 148 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

تصفيه فيزيكي آب 3

تصفيه شيميايي آب 3

شرح مراحل تاسيسات تصفيه وكاريردآنها 4

حذف گازهاي همراه آب 9

مشكلات ناشي ازانحلال گازها درآب 12

حذف گازهاي مزاحم ازآب 14

روشهاي حذف گازها ازآب 15

بهره برداري ونگهداري وتعميرات دستگاههاي هوادهي 20

فرآيندهاي انعقادولخته بندي 21

كاهش وحذف بارالكتريكي سطحي كلوييدها 22

ته نشيني شيميايي 32

فرايند زلال سازي وحوضهاي زلال ساز 36

نگهداري وتعميرات 43

ساختمان وروش كلي بهره برداري ازحوضهاي ته نشيني وزلال سازمركب بهره گيرنده ازبسترلجن 56

روش كلي راه اندازي 59

متوقف ساختن حوض زلال ساز دركوتاه مدت 61

كلياتي درمورد مكانيزم وبهره برداري ازحوضهاي ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب 63

فهرست مطالب

عنوان صفحه

صاف سازي 64

بهره برداري ونگهداري صافيهاي تند باجريان ثقلي 65

ساختمان صافيهاي تند ومتعلقات آن 66

تنظيم صافي 68

سيستمهاي تنظيم كننده 70

سرعت صافي سازي 72

زمان كاركرد صافي 73

تجهيزات شستشوي تند بانيروي ثقل 74

صافيهاي تند تحت فشار 75

را ه اندازي وبهره برداري صافيهاي تحت فشار 76

نگهداري صافيهاي تحت فشار 78

روشهاي سالم سازي 79

كلر 79

اوزون 86

روش تهيه اوزون 87

انواع ژنراتورهاي گاز اوزون 88

ويژگيهاي گازورودي به دستگاه توليد اوزون 91

واحدهاي توليد 94

روشهاي مختلف اوزناسيون آب 94

موارد كاربرد اوزون 95فهرست مطالب

عنوان صفحه

فوايد اوزون 102

استفاده ازاشعه فرابنفش 105

اصول كلي به كارگيري U.V 108

مراقبت ازبازتاب فرابنفش 108

موا د شيميايي نامطلوب درآب آشاميدني 109

روش تصفيه 112

تصفيه باآب آهك 114

اكسيداسيون توسط پرمنگنات پتاسيم 116

هوادهي 117

حوضهاي ته نشيني 119

صافيها 120

حذف آهن ومنگنزباتبادل يوني 120

فرايندهاي متعارف 121

فرايندهاي ويژه آهن ومنگنز 123

منابع آلودگي وتاثيرات 125

روش تصفيه 126

ترسيب شيميايي 127

ارسنيك 129

روش تصفيه 131

دشواريهاي بهره برداري 132

كروم 133

فهرست مطالب

عنوان صفحه

كادميوم 134

سرب 135

جيوه 136

كلرورها 137

روشهاي آزمايش درآب 140

فلوئورها 142

سولفات وسولفورها 146

نيتراتها 147

تاثيرات بهداشتي واستانداردها 152

خواص مواد فعال سطحي 160

كاربرد پاك كننده ها 161

آثار بيولوژيكي پاك كننده ها 162

آثارزيست محيطي 163

تشخيص ميزان مواد پاك كننده درآب 165

سموم دفع آفات وعلف كشها 165

مواد راديو اكتيو 166

منابع آلودگي راديو اكتيويته 166

سيانور 169

سخت زدايي بامواد شيميايي 171


مقدمه:

مجموعه عملياتي كه به منظور آماده كردن آب براي مصارف مورد نظر اجراميشود، تصفيه آب ومجموعه تاسيسات وتجهيزاتي كه عمليات تصفيه آب رادربرمي گيرد،تصفيه خانه ناميده ميشود. بنابراين براي تهيه آبي مناسب براي شرب ومصارف عمومي شهري يكرشته عمليات در تصفيه خانه آب به مورداجراگذارده ميشود تاآب دريافتي از منابع آب را باكيفيتي قابل قبول در چهار چوب استاندارد آب آشاميدني تحويل نمايد.

آب آشاميدني استاندارد به طور كلي آبي است كه بيرنگ بي بو، وبا طعم مطبوع وگوارا، كه مصرف آن حتي در دراز مدت هم به لحاظ عاري بودن از مواد مضر، ضرري به سلامت مصرف كننده وخسارتي به تجهيزات انتقال،توزيع ومصرف وارد نمي آورد.

عملياتي كه در تصفيه خانه آب آشاميدني در رابطه با تصحيح كيفيت آب اجرا ميشود،بستگي به كيفيت آب منابعي داردكه براي تامين آب آشاميدني در نظر گرفته مي شود وطرح تاسيسات تصفيه خانه نيز بادرنظر گرفتن اين كه آب تصفيه شده براي مصرف شرب ومصارف عمومي شهري به كار برده خواهد شد پيش بيني ميشود وتجهيزات وتاسيسات تصفيه خانه نيز براساس طرح مصوب نصب مي گردد.

منابع آب كه به منظور تامين آب آشاميدني ومصارف عمومي به كار گرفته مي شوند.شامل:

منابع آبهاي سطحي :درياهاودرياچه ها. بركه ها .رودخانه ها،جويبارها

منابع آبهاي زيرزميني :چاهها،قنوات وچشمه ها،است .چه بسا در بعضي از تاسيسات تصفيه آب ازيك يا چند منبع مختلف آب دريافت وتصفيه شود.به هر حال اقداماتي كه در زمينه تصفيه آب منظور خواهد شد،آب دريافتي از منابع رابه آب آشاميدني تبديل خواهد كرد وبه همين جهت مطالعه كيفيت فيزيكي،شيميايي وميكروبيولوژيكي منابع مورد نظر تامين آب آشاميدني ،براي ايجاد يك سيستم تصفيه وتوزيع آب سالم ضرورت پيدا مي كند.

1- هدف: هدف از تهيه اين راهنما ارايه روشهاي بهره برداري از تاسيسات تصفيه خانه وبالا بردن سطح اطلاعات فني بهره برداران است كه در تصفيه خانه هاي آب آشاميدني فعاليت دارند.نظر به اينكه معيارهاي تهيه شده در اين دستورالعمل به خاطر تنوع تاسيسات به صورتي است كه دربرگيرنده نكات عمومي ومشترك است وبايد به صورت راهنماي كلي بتواند مورد استفاده متخصصان در رده هاي مختلف قرار گيرد، لازم است كه در هرتصفيه خانه متخصصان امر به توجه به خطوط كلي ارايه شده دراين مجموع ودستورالعمل هاي طراح وسازنده تجهيزات تصفيه خانه.دستورالعمل هاي اجرايي مناسبي را كه براي كاركنان بهر ه برداري ونگهداري قابل استفاده باشد،تهيه وبه‌آنان ابلاغ وبراساس برنامه ريزي مناسب برحسن اجراي كارها نظاره كنند.

2- دامنه كاربرد: اين دستورالعمل شامل كليه تاسيساتي است كه در تصفيه آب آشاميدني مورد استفاده قرار ميگيرند.از آنجا كه مسايل آبگيري ودفع لجن از مسايلي است كه در تصفيه خانه هاي فاضلاب نيز مطرح است، لذا بحث دراين زمينه در بخش بهره برداري ونگهداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب پيگيري خواهد شد.

3- فرآيندهاي تصفيه آب: از نظر كلي تصفيه خانه آب آشاميدني شامل گروهي از واحدها وتجهيزات زير خواهند بود كه براساس بررسي كيفيت آب كه قبلا انجام شده،ممكن است به كار گرفته شوند.

تصفيه فيزيكي آب: هرگونه تصفيه اي كه در آن به وسيله روشهاي فيزيكي عوامل آلودگي از آب حذف شوند،تصفيه فيزيكي آب ناميده ميشود. از جمله دانه گيري ، زلال سازي،صاف سازي واستفاده از اشعه ماوراي بنفش در سالم سازي آب را مي توان نام برد.

تصفيه شيميايي آب:

هرگونه تصفيه اي كه در ان به كمك مواد شيميايي عوامل آلودگي از آب حذف شوند، تصفيه شيميايي آب ناميده مي شود. انعقاد سختي زدايي،كلرزني و.. نمونه اي از تصفيه شيميايي است.

سالم سازي آب : هرگونه روش فيزيكي ويا شيميايي كه موجب حذف عوامل بيولوژيكي بيماريزا از آب گردد،روش سالم سازي ناميده مي شود،صاف سازي ،كلرزني ،استفاده از اشعه ماوراي بنفش و… ازاين گروه است.

شرح مراحل ،تاسيسات تصفيه وكاربرد آنها:تجهيزات وتاسيساتي كه براي تامين آب آشاميدني از منابع آب سطحي وزيرزميني به كار گرفته ميشوند، برحسب نوع منبع متفاوت است ودر عمليات تصفيه در بخشهاي ذيل كاربرد دارند:

- پيش تصفيه

- تصفيه اصلي

- مواد شيميايي نامطلوب در آب آشاميدني

- ايجاد تعادل شيميايي

پيش تصفيه :

تاسيسات پيش تصفيه براي اجراي يك ويا چند رشته از عمليات زير كه به منظور بهبود كيفيت آب خام ورودي به تاسيسات تصفيه خانه هاي اب طرح شده است، پيش بيني مي گردد وممكن است در داخل يا خارج از تصفيه خانه قرار داشته باشد.

آشغالگيري وحذف ماسه

الف- آشغالگيري: درآبگيري از آبهاي سطحي شاخ وبرگ ويا مواد ديگر شناور به وسيله شبكه هاي آشغالگير از آب جدا مي شوند.اين شبكه ها مواد شناوري راكه همراه اب است، در خود نگاه ميدارند ومانع ورود آنها به بخش بعدي تصفيه خانه مي شوند آشغالگيرممكن است در محل ورود آب به تصفيه خانه ويا ورود آب به تاسيسات انتقال آب به تصفيه خانه نصب شده باشد ودر هرحال روزانه حداقل يكبار بايد تميز شود. موادي كه روي آشغالگير جمع ميشوند،بايد بعداز جمع آوري از نزديكي آب دور برده شوند وبهتر است هرچه زودتر از تصفيه خانه به خارج حمل گردند.

ب- حذف ماسه: اين بخش از تاسيسات در برداشت آبهاي زيرزميني در صورتي كه چاه ويا چاههاي مورد بهره برداري ماسه دهي داشته باشد،نصب ميشود تاماسه ونرمه ماسه را قبل از ورود آب به بخشهاي ديگر تصفيه حذف كرده باشند. دستگاهي كه معمولا به كاربرده ميشود. به نام ؛سيلكون؛خوانده شده وروزانه حداقل يك مرتبه شير تخليه تحتاني راكه ماسه جمع آوري شده را بيرون مي دهد وباز وبسته مي كنند. درمورد برداشت از آبهاي سطحي از ته نشيني ساده براي حذف مواد قابل ته نشيني از جمله ماسه ونرمه ماسه استفاده ميشود.

كلرزني آب خام:هدف از كلرزني آب خام،سالم سازي آب ورودي به تاسيسات به منظور اكسيداسيون وحدف نسبي آلاينده هاي آلي مولد بووطعم نامطلوب ،حذف نسبي آلاينده هاي معدني مولد رنگ مانند :آهن ، منكنز،فلزات سنگين وته نشيني آنها در مرحله زلال سازي وجلوگيري از رشد بعدي ميكروارگانيسم ها وگياهان آبي در تاسيسات تصفيه خانه است.كلرزني آب خام بايد در حدي انجام شود كه در اب خروجي از فيلترها مقدار كلرآزاد باقيمانده در حدود 2/0تا3/0 ميلي گرمبرليتر در زير صافي ها موجود باشد.در ارتباط با تجهيزات وبهره برداي اين قسمت .موضوع به طور مشروح در بخش 4-2-5-1 آمده است.

تبصره: در صورت احتمال ايجاد تري هالومتانها و تركيبات كلر؛سمي وخطرناك حتي المقدور از كلرزني آب خام پرهيز گردد واز روشهاي توضيح داده شده در بخش تري هالومتانها بهره گيري شود.

پيش ته نشيني: اصولا سيستمهاي زلال ساز از هرنوع مانند:پولساتورها ،آكسيلاتورها و..براي زلال سازي آب خام با كدورت مشخصي طراحي مي شوند.چنانچه كدورت آب خامبه بيش ازحد طراحي سيستمهاي زلال ساز برسد،نياز به پيش ته نشيني است كه اين واحد پيش ته نشيني ميتواند به صورت ته نشيني ساده فيزيكي يابا كمك موادشيميايي و فرآيندهاي زلال سازي طراحي گردد.براي حذف مواد معلق بزرگتر از 200 ميكرون ته نشيني ساده وبراي مواد معلق كوچكتر وباوزن مخصوص پايين معمولا نياز به ته نشيني به كمك مواد شيميايي منعقد كننده است.حوضهاي پيش ته نشيني ممكن است در محل آبگير درجوار رودخانه وخارج از تصفيه خانه طراحي گردد،دراين صورت از نظر دفع مواد شناور ومواد ته نشين شده درحوض پيش ته نشيني مشكلي وجود نخواهد داشت. مواد زايد راكه همراه آب رودخانه است ودرحوض پيش ته نشيني ته نشين شده است، ميتوان به طريق مقتضي دفع نمود. بدين منظور تعداد وياچند واحد حوض پيش ته نشيني طراحي مي شود كه يك ياچند واحد ازآنها درحال بهره برداري و بقيه درحال شستشو يادرانتظار راه اندازي خواهند بود. ازآب خروجي از سرريز اين واحدها كه در حال بهره برداري است،مرتبا نمونه هاي آب، بااستفاده ازيك شيشه دهند گشاد، برداشت و آزمايش مي شود،تاهرزمان كه نمونه برداشت شده داراي ماسه نرم باشد، حوض درحال بهره برداري رااز سرويس خارج كنند وبه موازات آن يكياز حوضهاي آماده بهره برداري رادر سرويس قرار دهند.حوضهاي پيش ته نشيني مجهز به دريچه ورود آب،شير تخليه وشير آب شستشو هستند. حوضهاي پيش ته نشيني ممكن است با مقطع دايره يا مستطيل باابعاد متناسب طرح شوند واگر مستطيل باشند،كف حوض داراي شيب درعكس جهت حركت آب خواهد بود. چنانچه اين نوه حوضها دركنار رودخانه قرار داشته باشند، شير تخليه در عميق ترين نقطه حوض قرار ميگيرد.اغلب حوضهاي پيش ته نشيني داراي لجن روب وسيستم تخليه خودكار لجن هستند.درموقع شروع به بهره برداري ازيك حوض پيش ته نشيني،آب رابه تدريج درحوض وارد مي كنند تاحوض به آرامي پرشود.دراين حالت دريچه خروج آب ازحوض پيش ته نشيني كاملا باز مي شود،براي شستشوي حوض پيش ته نشيني ابتدا شير ورود به حوض رابسته وشير تخليه را باز مي كنند، زماني كه سطح آب پايين رفت وگل ولاي و ماسه ظاهر شد،شير آب شستشو راكه آب رااز حوضچه آب ته نشين شده يااز حوض مجاور كه در حال بهره برداري است دريافت مي كند، باز مي كنند تاجريان اين آب گل ولاي وماسه ته نشسته رادر امتداد شيب كف حوض به طرف مجراي خروجي براند واز شير تخليه خارج سازد. دربعضي از تاسيسات كه شن وماسه ونرمه ماسه همراه آب وارد حوض پيشته نشيني مي گردد،وسايل مكانيكييا نيروي انساني براي تخليه رسوبات حوض پيش بيني شده است. نگهداري ابنيه وشيرآلات ودريچه هاي ورود آب، طبق راهنماي كلي نگهداري تاسيسات خواهد بود. مدت زمان بهره برداري از حوض پيش ته نشيني بستگي به ميزان مواد معلق وكيفيت آن در آب خام دارد، زيرا به لحاظ جلوگيري از بروز مشكلات احتمالي بيولوژيكي وپرشدن لجن لازم است حوض ها به تناوب براي شستشو از سرويس خارج شوند. اين حوض ها نيز بااشكال مختلف با مقاطع مستطيل ودايره طراحي ميشوند ودر هرحال وسيله لجن روبي وتغليظوتخليه مواد معلق،به منظوركاهش ميزان اتلاف آب در طرح پيش بيني مي گردد.بهره برداري از حوض پيش ته نشيني چه بااستفاده از عوامل انعقاد وچه بدون استفاده از آنها ساده طبق دستورالعمل وراهنماي بهره برداري تاسيسات تصفيه خانه خواهد بود كه از طرف طراح يا سازنده تاسيسات خانه ارائه ميشود.

تجهيزاتي كه در اين گونه حوض ها،معمولا وجوددارد،عبارتند از:

- تاسيسات ورود وتوزيع آب خام

- تاسيسات جمع آوري ، تغليظ ودفع لجن مازاد

- تاسيسات جمع آوري وانتقال آب ته نشين شده

تصفيه اصلي: منظور از تصفيه اصلي بهره گيري از فرآيندهايي است كه ميتواند كيفيت آب خروجي از پيش ته نشين ها ويا آب خام را درحد استانداردهاي آب شرب ارتقاء بخشد.

تجهيزات شستشوي صافيهاي تند بانيروي ثقل

شستشوي اين نوع صافيها با استفاده از آب تصفيه شده انجام مي شود وجريان آب شستشو در عكس جهت جريان آب در موقع صاف سازي خواهد بود تا انبساط لايه ماسه را براي رها ساختن ذرات جمع آوري شده در منافذ فراهم سازد. تجهيزان شستشوي صافي به شرح زير است:

- تلمبه آب شستشو كه معمولا 2يا3 واحد پيش بيني مي شود كه يك واحد آماده كار ويك يا 2 واحد براي شستشو راه اندازي مي شود.

- دمنده هوا كه در اقدام به شستشوي صافي براي به هم ريختن لايه هاي ماسه ومتفرق كردن دانه هاي آنها در آب پيش بيني شده است.

- تابلو فرمان صافي كه فرمانهاي راه اندازي وتوقف تلمبه ها ودمنده ها ومانور شيرهاي آب شستشو وهوادمي و تخليه صافي وساير شيرها وساير تجهيزات روي آن نصب شده است. درمورد صافيهايي كه سطح آزاد آب روي ماسه صافي كمتر از يك متر ارتفاع دارد، بعداز بستن شير خروج اب و شير ورودي آب، صافي براي شستشو آماده است. در صورتي كه سطح آزاد آب بالاتر ازيك متر روي لايه ماسه باشد، قبلا شير ورود آب بسته مي شود وبايد منتظر بود تاسطح آب در صافي به تراز لبه جدايي مخزن ماسه ومجراي شستشو بريد. عمليات شستشوي صافي به شرحي خواهد بود كه در دستورالعمل بهره برداي تصفيه خانه از طرف سازنده ارائه شده است.

صافيهاي تند تحت فشار

اين صافيها ازيك استوانه فلزي تشكيل شده كه در دو انتها به عدسي ختم مي شود وبه ابعاد مناسب با ابدهي ساخته مي شود وممكن است ايستاده ويا خوابيده روي محور افقي يا پايه اي بلندتر از كف زمين ساخته شود. اين گونه صافيها غالبا در تاسيسات كوچك وكارخانجات مورد استفاده قرار مي گيرند. جريان آب ورودي به صافي ممكن است به تبعيت از اختلاف سطح منبع آب ومحل استقرار صافي ويا با استفاده از فشار مناسبي كه از طريق خطوط لوله انتقال آب ويا تلمبه تامين گردد. آب ورودي به صافي از لايه صاف كننده ودر جهت از بالا به پايين جاري خواهد شد ولايه صاف كننده ممكن است با دانه بندي يكنواخت ويا چند لايه بادانه بنديهاي متفاوت طرح شود. صافيهاي تحت فشار داراي دريچه مناسب براي داخل كردن شن وماسه وبازديد ويا خارج كردن شن وماسه در مواقع لزوم اند ونيز داراي شير ورود آب، شير خروج آب صاف ، شير ورود آب شستشو، شير تخليه وخروج اب شستشو هستند. در بالاترين نقطه صافي يك شير تخليه هواكه ممكن است به طور خودكار عمل نمايد، نصب مي شود. علاوه بر وسايل فوق صافي ممكن است داراي فشار سنج وكنتور آب ودستگاه سنجش افت فشار باشد.

راه اندازي وبهره برداري صافيهاي تحت فشار

صافيهاي تحت فشار را نبايد يكباره با تمام ظرفيت راه اندازي نمود،‌بلكه به آرامي ومراقبت شيرورود آب طوري باز مي شود كه ظرف مدت 15تا20 دقيقه شير كاملا باز داشته باشيم ودر هرحال رعايت كامل دستورالعمهاي بهره برداري شركت سازنده ضرورت دارد. قبل از راه اندازي صافيها چه در شروع كار ويا پس از هر سرويس بايد سطح ماسه ثصاف باشد وكليه لوله هاي ارتباطي آب وهوا سالم وصحيح باشند. بهتر است قبل از راه اندازي اوليه وبعداز هر سرويس دريچه بازديد باز باشد وصافي راتا سطح ماسه از آب پرنمود در صورتي كه پرنمودن صافي از مسير شستشو باجريان معكوس انجام پذيرد مناسب تر است زيرا ماسه هاي موجود در سطح، به هم خوردگي پيدا نمي كنند وآنگاه شيرهوا وشستشو باجريان معكوس رابه آرامي باز نمود تااز توزيع يكنواخت بارهيدروليكي در سطح صافي در حين شستن آن اطمينان حاصل شود. در صورتي كه بار هيدروليكي يكنواخت توزيع نگردد، صافي در بهره برداري دچار اشكال خواهد شد وكيفيت آب حاصله نامناسب مي گردد. لازم به ذكر است كه علل اصلي عدم توزيع يكنواخت آب وهوا مربوط به طرح نامناسب كف صافي، شكستگي وگرفتگي نازلها وهمچنين لوله توزيع هوااست. نظر به طرحهاي متفاوت كه در ساختمان اين گونه صافيها اجرا مي شود، بهره برداري معمولا براساس توصيه سازنده خواهد بود، ولي معمولا بهره برداري باباز كردن شيرهاي تخليه هوا كه در بالاي صافي نصب مي شود وشير خروجي وسپس شير ورودي كه به آرامي انجام مي گيرد، شروع خواهد شد. در صورتي كه ماسه هاي درون صافي كثيف باشند. قبل از بازنمودن شير خروجي شير تخليه را باز مي كنيم وآنقدر آب عبور مي دهيم تاصافي تميز گردد. باپرشدن صافي از آب شير تخليه هورا در صورتي كه خودكار نباشد، به نحوي مي بنديم كه دائما مقداري آب از آن خارج گردد، در غير اين صورت هوا در بالاي صافي متراكم مي شود ومشكل ايجاد خواهد كرد.در خاتمه كارصافي، كه زمان آن بستگي به كيفيت وميزان آب تصفيه شده دارد، لايه ماسه نسبتا گرفته شده و خوب عمل نمي كند، دراين حالت كه معمولا براساس تجربه ويا افت فشار داخل صافي مشخص مي گردد، صافي نياز به شستشو پيدا مي كند كه با جريان دادن آب در عكس جهت صاف سازي به ترتيب عمليات زير انجام مي پذيرد.

-شير آب خام ورودي به صافي بسته شود.

- شير خروج آ ب صاف نيز بسته شود.

- شير تخليه هواباز شود.

- شير خروجي اب شستشو باز شود.

- شير ورودي آب شستشو باز شود.

بايد دقت نمود كه در ابتدا وبراي چند دقيقه به ارامي ومطابق دستورالعمل شير هواباز شود وسپس شير آب شستشو نيز باز گردد. در صورتي كه در اين مرحله

دقت كافي به عمل نيايد، علاوه بر مخلوط شدن ماسه هاي درون صافي سطح آن هم به هم مي خورد كه در عملكرد صافي بسيار موثر است، لذا توصيه مي شود درابتداي بهره برداري ضمن رعايت دستورالعمل شركت سازنده با احتياط كامل عمل نمود تا تجربه لازم حاصل گردد. پايان عمليات شستشو را مي توان با مشاهده آب زلال در خروجي تشخيص داد. مراحلي كه توضيح داده شد مربوط به صافيهايي هستند كه به طور دستي عمل مي كنند، ممكن است اين عمليات به صورت خودكار يا نيمه خودكار انجام پذيرد، ولي درهر حال به واسطه اين كه عمليات صاف سازي وشستشو را نمي توان مشاهده نمود، كنترل آنها اسان نيست واحتمال افزايش بار هيدروليكي در موقع كار ويا خروج بخشي از ماسه هاي ريز دانه در حين شستشو وجود دارد وبه همين دليل طي يك برنامه زمانبندي شده سطح وارتفاع ماسه را كنترل نمود وكاهش ماسه را جايگزين كرد.

نگهداري صافيهاي تحت فشار

سرويس ساليانه اين صافيها ضروري است ودراين صورت بايد صافي را كاملا تخليه نمود، كف صافي ونازلهاي تعبيه شده را دقيقا كنترل كرد ودر صورت لزوم نازلهاي معيوب را تعويض كرد. كنترل لوله هوا موجود در كف صافي و يكنواختي توزيع هوا هم بايد انجام پذيرد. زيرا در صورتي كه اين لوله پوسيده وشكسته باشد، توزيع هوا يكنواخت نخواهد بود كه نتيجتا عمليات شستشو به خوبي انجام نمي گيرد. در سرويس ساليانه، جداره داخلي فيلتر بايد تميز و مجددا بارنگ مناسب پوشش داده شود. كليه شيرها بايد باز وتميز ودر صورت لزوم سرويس گردند. شن وماسه اي كه از صافي خارج مي گردند، ممكن است مقداري باهم مخلوط شده باشند كه در اين صورت ابتدا آنها را با آب مي شويند تاكاملا تميز گردند، سپس با سرند مناسب جدا مي كنيم وپس از آماده شده فيلتر درون آن ريخته مي شود. صفحه نگاهدارنده در كف صافي كه نازلها روي آن تعبيه شده اند، معمولا به بدنه صافي به طور كامل نمي چسبد ولذا موقع شستن صافي آب وهوا مي تواند بيشتر از اطراف صافي وارد شود كه تاثير منفي در عملكرد صافي دارد، لذا بايد در موقع سرويس صافيها بامواد ومصالح مناسب اين فاصله را پرنمود.

روشهاي سالم سازي

پس از تصفيه فيزيكي وشيميايي آب ميكروارگانيسمها به ويژه باكتريها به طور كامل از آب حذف نمي شوند، در حالي كه آب شرب، بايد عاري ار هر گونه ميكروارگانيسم باشد. بدين منظور از روشهاي سالم سازي براي حذف كامل ميكروارگانيسم ها استفاده مي گردد. اينروشها در بخشهاي ذيل در پي آمده است:

كلر

كلر در سال 1774 كشف شد وتاسال 1888 كه امكان انبار كردن كلر خشك در ظروف آهني وفولادي ابداع شد،‌مصارف كلر محدود وبه صورت آب ژاول به عنوان ضدعفوني كننده،‌محلولهاي كلر وپودرهاي سفيد كننده واسيد كلريدريك بود واز آن به بعد در صنايع كاغذسازي، صنايع نساجي و.. مورد مصرف پيدا كرد. در سال 1896 براي اولين بار كلرزني براي ضد عفوني كردن مستقيم آب در رابطه با مطالعات فيلتراسيون به صورت آزمايشي در لويزويل انجام شد. در سال 1897 نيز د رانگلستان به منظور ضدعفوني كردن آب شبكه توزيع پس از بروز يك اپيدمي تيفوئيد ؛حصبه؛ به صورت آزمايشي براي مدت كوتاهي اعمال شد.


روش تصفيه

ارسينك بااستفاده از تصفيه فيزيكي وشيميايي شامل برانعقاد ته نشيني وصافي از آب حذف مي گردد. استفاده از عوامل انعقاد به شرح ذيل است:

AS به توان +3 انعقاد باسولفات فريك، با PH 6تا8

انعقاد باسولفات آلومينيوم ، با PH 6تا7 همراه بانرم سازي توسط آهك زياد واكسيداسيون قبل از تصفيه AS به توان +5 انعقاد باسولفات فريك ،‌PH 6تا8 .

انعقاد باسولفات آلومينيوم PH 6تا7 همراه بانرم سازي توسط آهك زياد بيش از 90درصد ارسنات سديم در انعقاد باسولفات آلومينيوم وسولفات فريك از آب حذف مي شود. سختي گيري بااستفاده از آهك در حذف ارسنات سديم بسيار موثر است، به ويژه وقتي PH به 6/10 ويا بيشتر افزايش داده شود.ارسينت سديم تاحد 50تا60درصد در PH طبيعي آب بااستفاده از عامل انعقاد سولفات فريك ازآب حذف مي شود. چنانچه نرم سازي بااستفاده از آهك در PH معادل 11 به كار گرفته شود،‌راندمان حذف تا80درصد افزايش مي يابد. سولفات آلومينيوم تنها قادر به حذف حدود 20درصد ارسينت سديم است، ولي مي توان ارسينت سديم رابه كمك كلر وپرمنكنات پتاسيم اكسيده وبه ارسنات سديم تبديل كرد كه درآن صورت حذف آن سهل تر انجام مي پذيرد. استفاده از كلر در عمل اكسيداسيون ارسينك، درصورت وجود مواد آلي در آب ممكن است منجر به تشكيل تري هالومتان گردد كه تركيبي زيانبار است، دراين ارتباط علاوه برنكات اشاره شده در مورد پرمنگنات كه مصرف آن مشكل ايجاد رنگ در آب رادر پي دارد، مي توان از گاز اوزون نيز استفاده نمود. حذف ارسينك توسط روش تبادل يوني بااستفاده از رزين هاي آنيوني ويا ذغال استخوان امكانپذير است. اينروش براي حذف ارسينت ويا ارسنات سديم راندماني يكسان خواهد داشت، ولي در هرحال بررسي در سطح پايلوت درابتداي مطالعات كاربردي تصفيه ضروري است. اخيرا اسمزمعكوس والكترود پاليز نتايج جالبي در حذف ارسينك داشته اند.

دشواريهاي بهره برداري

معمولا حذف ارسينك در غلظتهاي زياد 100ميلي گرم برليتر ويا بيشتر به سهولت بااستفاده از تصفيه فيزيكي وشيميايي بااستفاده از انعقاد ته نشيني ، صافي وتنظيم PH توسط آب آهك به 8/6 نياز خواهد بود. معمولا ارسينك باقيمانده در آب حدود 5ميلي گرم برليتر است. استفاده ازاين روش تصفيه براي غلظتهاي كم ارسينك نتايج مثبتي نداشته است. براي حذف غلظتهاي كم ارسينك كمتر از 5ميلي گرم برليتر ورساندن غلطت به حد 01/0 ميليگرم برليتر، به ويژه روشهاي تبادل يوني راندمان مطلوبي داشته اند. براي مثال دريكي ازاين روشها ابتدا PH به 1/7 تنظيم شده، سپس آب از بستر آلوميناي فعال به ضخامت 3فوت باسرعت سه گالن بردقيقه برقوت مربع عبور داه مي شود. اينروش قادر است حتي غلظت 106/0 ميليگرم برليتر ارسينك رابه 01/0 ميليگرم برليتر تغيير دهد، ظرفيت بستر 7000 گالن برفوت مكعب است. احياي بستر با محلول سود سوزآور باغلظت يك درصد ومتعاقبا شستشوي بستر با اسيدسولفوريك 5/0 نرمال امكانپذير است. شايان ذكر است بااستفاده از روشهاي متعارف تصفيه آب انعقاد، لخته بندي، ته نشيني ،‌صافي تا50درصد ارسينك حذف مي گردد، ولي در غلظتهاي كم ارسينك اين راندمان درحد بسيار زياد كاهش مي يابد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 4,132 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر