گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگاني

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگاني
 • کد فایل: 7831
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 23 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 237 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 40 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کاراموزي شركت غله و خدمات بازرگاني در 40 صفحه ورد قابل ويرايش


شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 14(سهامي خاص)

صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29اسفند ماه ××13اجزاي تشکيل دهنده صورتهاي مالي به قرار زير است:عنوان

___________

1.ترازنامه.

2.صورت سود و زيان .

3.صورت گردش حساب سود (زيان) انباشته .

4.صورت سود (زيان)جامع .

5.صورت جريان وجوه نقد .

6.يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي.

الف. تاريخچه فعاليت شرکت .

ب. مبناي تهيه صورتهاي مالي .

ج. خلاصه اهم رويه هاي حسابداري.

د. يادداشت هاي مربوط به اقلام مندرج در صورتهاي مالي و ساير اطلاعا ت مالي .صورتهاي مالي اين شرکت بر اساس استاندارد هاي حسابداري تهيه مي شود.شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه14 (سهامي خاص)

تراز نامه

در تاريخ29اسفند ××13

دارائيها......................................................................29/12/××13

دارائيهاي جاري :...........................................................ريالموجودي نقد و بانک.......................................................×××

حسابها و اسناد دريافتي تجاري .........................................×××

ساير حسابها و اسناد دريافتي.............................................×××

پيش پرداختها.....................................................................×××

جمع دارائيهاي جاري...........................................................×××دارائيهاي غير جاري:دارائيهاي ثابت پس از کسر استهلاک ....................................×××

جمع دارائيهاي غير جاري ..................................................×××جمع دارائيها....................................................................×××شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه14 (سهامي خاص)

تراز نامه

در تاريخ29اسفند ××13

بدهيها و حقوق صاحبان سهام..............................................29/12/××13بديهاي جاري :................................................................ريال

حسابهاي پرداختني تجاري.................................................×××

ساير حسابها و اسناد پرداختني............................................×××

ذخيره ماليات..................................................................×××

جمع بدهيهاي جاري.........................................................×××

بدهيهاي غير جاري:

ذخيره مزاياي خدمت کارکنان.............................................×××

جمع بدهيهاي غير جاري...................................................×××

جمع بدهيها.....................................................................×××

حقوق صاحبان سهام :

سرمايه..........................................................................×××

مازاد تجديد ارزيابي.........................................................×××

سود (زيان )انباشته...........................................................×××

جمع حقوق صاحبان سهام..................................................×××

جمع حقوق صاحبان سهام و بدهيها......................................×××

صورت سود و زيان

براي سال منتهي به 29 اسفند ××13

××13

ريال

درامد حاصل از خدمات ارائه شده..................................................×××

کسر مي شود :

بهاي تمام شده خدمات ارائه شده ....................................................(×××)

سود ناخالص

کسر مي شود ............................................................................×××

هزينه هاي اداري و عمومي .........................................................(×××)

سود (زيان ) خالص ...................................................................×××

گردش حساب سود (زيان ) انباشته

سود (زيان ) خالص.................................................................×××

سود انباشته در ابتداي سال .......................................................×××

تعديلات سنواتي......................................................................×××

سود (زيان ) انباشته در پايان سال ..............................................×××صورت سود (زيان ) جامع

سود (زيان ) خالص سال جاري................................................×××

اندوخته تجديد ارزيابي ..........................................................×××

×××


شرکت راه ماشين (سهامي خاص ) در تاريخ 25/12/70 و تحت شماره 89148 در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيده و شرکت مذکور از سال 1379 تا سال 1382راکد و غير فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند 2 تصويب نامه 561/13 ط مورخه 28/12/81 شوراي عالي اداري و نامه شماره 22529 مورخه 29/11/82 وزير محترم بازرگاني سازمان غله منحل و از تاريخ 1/1/83 وظايف و مسوليت هاي ادارات غله به شرکت هاي تحت پوشش شرکت بازرگاني دولتي ايران انتقال يافت . با تغير و گسترش قلمرو فعاليت و تشکيلات اجزايي شرکت مجمع عمو مي فوق العاده در تاريخ 27/12/82 تشکيل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگاني منطقه 14تغير يافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 به ثبت رسيده است . مرکز اصلي شرکت در زنجان مي باشد .

2_1 فعاليت اصلي شرکت :

موضوع فعاليت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه جديد عبارت است از تهيه ،تامين توزيع و نگهداري از قبيل گندم ، ارد ، نان ، روغن ، برنج ،قند وشکر و... ايجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهيزات نگهداري ، ذخيره سازي (مانند انبار و سيلو و ...)و جايگاه کالا ها ي تجاري مجاز و صنايع بسته بندي ، اماده سازي کالا ، واردات کليه ماشين الات و قطعات يدکي مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت هاي موجود واردات و صادرات ، ترخيص کالاو به صورت کلي انجام تمام عمليات مجاز بازرگاني و توليدي .2_2_1.عمده ترين فعاليت شرکت در طول سال :

الف )توزيع برنج و قند وشکرکالا برگي و غير کالا برگي در سطح استان .

ب) توزيع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگاني استان .

ج)خريد گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .

د)توزيع گندم و ارد مورد نياز مردم در سطح استان .

ر)نظارت بر توليد و توزيع ارد و نان در سطح استان.

شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 14 (سهامي خاص)

يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي

براي سال مالي منتهي به 29/12/××133_1وضعيت اشتغال

متوسط نفر سال تعداد کارکنان دائم و موقت طي سال به شرح زير بوده است .

موقت


دائم


وضعيت شاغلين

2


48


تعداد شاغلينبا توجه به افزايش فعاليت هاي تجاري پرسنل شرکت افزايش يافته و پرسنل مذکور شامل 10نفر شرکتي و 40 نفر پرسنل انتقالي از سازمان غله سابق مي باشد .2. مبناي تهيه صورتهاي مالي

صورت هاي مالي اساسا بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه شده و در صورت لزوم از ارزشهاي جاري استفاده مي شود .3. خلاصه اهم رويه هاي حسابداري :

1_3. دارائيهاي ثابت :

1_1_3. دارائيهاي ثابت شهود بر مبناي بهاي تمام شده در حساب ها ثبت مي شود مخارج بهسازي و تعميرات اساسي که باعث افزايش قابل ملاحضه ظرفيت يا عمر دارائيهاي ثابت يا در کيفيت بازدهي بهبودي اساسي انها مي گردد ، به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقي مانده دارائيهاي مربوط مستهلک مي شود . هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي که به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استاندارد عملکرد ارزيابي شده اوليه دارائي انجام مي شود ، هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد.

شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 14 (سهامي خاص)

يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي

براي سال مالي منتهي به 29/12/××13

2_1_3. استهلاک دارايي ثابت با توجه به عمر مفيد بر اوردي دارائيها ي مربوط و بادر نظر گرفتن ايين نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اصلاحيه بهمن ماه 1380و بر اساس نرخ و روشهاي زير محاسبه مي شود .

روش استهلاک


نرخ استهلاک


دارائي

خط مستقيم


10ساله


اثاثه و منصوبات2_3.درامدها

درامد حاصل از توزيع قند و شکر و برنج سهميه اي بر اساس ميزان صادره وتحويلي مجوزهايشرکت ها در تخصصي و بازرگاني دولتي ايران و امار و اطلاعات موجود در قسمت توزيع به محض خروج از انبار در دفاتر ثبت ميگردد.

همچنين شرکت باتوجه به ادغام با اداره غله قرار دادي تحت عنوان راهبري امور گندم و ارد با شرکت بازرگاني دولت ايران منعقد نموده است که موضوع ان عبارتست از راهبري گندم واجزاي عمليات مرتبط با خريد گندم شامل تخليه، بارگيري ذخيره سازي و تبديل گندم به ارد و فروش گندم و يا ارد متقاضيان و کنترل کيفي و کمي گندم و ارد متابق دستور العمل هاي ابلاغي است.

3_3. ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان .

ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان مشمول قانون کار بر اساس مصوبه هيات

مديره شرکت بر مبناي سي روز اخرين حقوق ثابت هر يک از کارکنان براي هر سال خدمت انان محاسبهو در حساب ها منظور گرديده است . مضافا از بابت پرسنل انتقالي از سازمان غله به دليل نا مشخص بودن وضعيت انتقال ذخيره اي محاسبه نمي گردد .
شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 14 (سهامي خاص)اينجانب محمود خان حمدي دانشجوي رشته حسابداري اموزشکده فني الغديرزنجان در تاريخ 1/3/85 دوره کاراموزي خود را در شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 14شروع کرده و در تاريخ 14/5/85اين دوره را به اتمام رسانده ام . در اين مدت اينجانب در قسمت حسابداري مشغول بوده و در فعاليت هاي مربوط به امور مالي انجام داده ام . فعاليت هاي انجام داده به شرح ذيل مي باشد .1.بايگاني اسناد حسابداري بر اساس کدهاي مر بوط به ان و به ترتيب تاريخ هاي مربوطه:

سند حسابداري ، برگه اي است که اطلاعات مربوط به يک يا چند رويداد مالي قبل از ثبت در دفاتر حسابداري در ان نوشته مي شود سپس بر اسلاس اطلاعات مندرج در سند حسابداري ، دفاتر حسابداري تنظيم مي گردند .سند حسابداري شکل و اندازه مشخصي ندارد و در هر واحد اقتصادي با توجه به نياز و سليقه حسابداران ممکن است به شکل هاي متفاوتي تنظيم و ستون بندي شود در شرکت غله و خدمات بازرگاني نيز با توجه به نياز اين شرکت سند حسابداري طراحي و تنظيم شده است نمونه اي اغاز ان پيوست گزارش گرديده است .

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 23 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر