پروژه کارآفرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پروژه کارآفرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج
 • کد فایل: 7608
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 70 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 245 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 90 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پروژه کارآفريني شرکت صنايع پلي اتيلن آب اج در 90 صفحه ورد قابل ويرايش


عنوان صفحه

1-1 1- کليات


7

1-2 تاريخچه سازمان


7

1-3 مقدمه


7

1-4 دامنه کاربرد


7

2- مرجع قانوني


7

3- واژگان و تعاريف


7

4- سيستم مديريت کيفيت


8

4-1 الزامات عمومي


8

4-2 الزامات مستند سازي


8

4-2-1 کليات


8

4-2-2 نظامنامه کيفيت


9

4-2-3 کنترل مستندات


9

4-2-3-1 مشخصات مهندسي


10

4-2-3-2 تغييرات مهندسي


10

4-2-4 کنترل سوابق کيفيت


10

4-2-4-1 دوره نگهداري سوابق


10

5- مسئوليت مديريت


10

5-1 تعهد مديريت


10

5-1-1 کارايي فرآيند


11

5-2 تمرکز بر مشتري(مشتريگرايي)


11

5-3 خط مشي کيفيت


11

5-4 طرح ريزي


11

5-4-1 اهداف کيفيتي


11

5-4-2 طرح ريزي سيستم مديريت کيفيت


12عنوان صفحه

5-5 مسئوليت ، اختيار و ارتباطات


12

5-5-1 مسئوليت و اختيار


12

5-5-1-1 مسئوليت کيفيت


14

5-5-1-2 نمودار سازماني


14

5-5-1-3 ماتريس ارتباطات


14

5-5-2 نماينده مديريت


14

5-5-2-1نماينده مشتري


14

5-5-3 ارتباطات داخلي


14

5-6 بازنگري مديريت


15

5-6-1 کليات


15

5-6-1-1 عملکرد سيستم مديريت کيفيت


15

5-6-2 ورودي هاي بازنگري


15

5-6-3خروجي ها ي بازنگري


15

6- مديريت منابع


16

6-1 فراهم آوري و تامين منابع


16

6-2 منابع انساني


16

6-2-1 کليات


16

6-2-2 صلاحيت(شايستگي)آگاهي و آموزش


16

6-2-2-1 مهارت هاي طراحي محصول


17

6-2-2-2 آموزش


17

6-2-2-3 آموزش حين کار


17

6-2-2-4 انگيزش و ارتقا کارکنان


17

6-3 زير ساخت


18

6-3-1 طرح ريزي کارخانه،تسهيلات و تجهيزات


18عنوان صفحه

6-3-2 طرحهاي اقتصادي


18

6-4 محيط کار


18

6-4-1 ايمني کارکنان به منظور دستيابي به کيفيت محصول


18

6-4-1-1 ايمني کارکنان به منظور دستيابي به کيفيت محصول - تکميلي


19

6-4-2 پاکيزگي محيط کار


19

7- تحقق محصول


19

7-1 طرح ريزي تحقق محصول


19

7-1-1- طرح ريزي تحقق محصول- تکميلي


20

7-1-2 معيار پذيرش


20

7-1-3 رازداري


20

7-1-4 کنترل تغييرات


20

7-2 فرآيندهاي مرتبط با مشتري


20

7-2-1 تعيين نيازمنديها و الزانات مرتبط با محصول


20

7-2-1-1 مشخصات ويژه تعيين شده توسط مشتري


21

7-2-2 بازنگري الزامات مرتبط با محصول


21

7-2-2-1 بازنگري الزامات مرتبط با محصول - تکميلي


22

7-2-2-2 امکان سنجي ساخت در سازمان


22

7-2-3 ارتباط با مشتري


22

7-2-3-1 ارتباط با مشتري- تکميلي


22

7-3 طراحي و توسعه


23

7-3-1 طرح ريزي طراحي و توسعه


23

7-3-1-1 ديدگاه چند تخصصي


23

7-3-2 ورودي هاي طراحي توسعه


23

7-3-1-1 ديدگاه چند تخصصي


23

عنوان صفحه

7-3-2 ورودي هاي طراحي توسعه


23

7-3-2-1 ورودي طراحي محصول


23

7-3-2-2ورودي طراحي فرآيند ساخت


23

7-3-2-3مشخصات ويژه


23

7-3-3 خروجي هاي طراحي و توسعه


24

7-3-3-1 خروجي هاي طراحي و توسعه- تکميلي


24

7-3-3-2 خروجي طراحي فرآيند ساخت


24

7-3-3-2 خروجي طراحي فرآيند ساخت


24

7-3-4بازنگري طراحي و توسعه


24

7-3-4-1پايش


24

7-3-5 تصديق طراحي و توسعه


24

7-3-6 صحه گذاري طراحي و توسعه


24

7-3-6-1 صحه گذاري طراحي و توسعه- تکميلي


24

7-3-6-2 برنامه ساخت نمونه اوليه


24

7-3-6-3 فرآيند تاييد محصول


25

7-3-7 کنترل تغييرات طراحي و توسعه


25

7-4 خريد


25

7-4-1 فرآيند خريد


25

7-4-1-1 تطابق با قوانين


25

7-4-1-2 توسعه سيستم مديريت کيفيت تامين کننده


26

7-4-1-3 منابع تاييد شده توسط مشتري


26

7-4-2داده هاي خريد


26

7-4-3 تصديق محصول خريداري شده


26

7-4-3-1 کيفيت محصول ورودي


26

عنوان صفحه

7-4-3-2 پايش تامين کننده


27

7-4-3-2 پايش تامين کننده- تکميلي


27

7-5 توليد و ارائه خدمات


27

7-5-1 کنترل توليد و ارائه خدمات


27

7-5-1-1 طرح کنترل


27

7-5-1-2 دستورالعمل هاي کاري


27

7-5-1-3 تصديق راه اندازي اوليه کار


28

7-5-1-2 نگهداري و تعميرات پيشگيرانه و پيشگويانه


28

7-5-1-5 مديريت ابزار توليد


28

7-5-1-6 برنامه ريزي توليد


28

7-5-1-7 بازخور اطلاعاتي از خدمات


29

7-5-1-8خدمات توافق شده با مشتري


29

7-5-2 صحه گذاري فرآيندهاي توليد و ارائه خدمات


29

7-5-3 شناسايي و رد يابي


29

7-5-4 اموال مشتري


30

7-5-4-1 ابزار توليد متعلق به مشتري


31

7-5-5 نگهداري محصول


31

7-5-5-1 انبارش موجودي


31

7-6 کنترل ابزار پايش و اندازه گيري


31

7-6-1تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري


32

7-6-2 سوابق تصديق کاليبراسيون


32

7-6-3 الزامات آزمايشگاه


33

7-6-3-1آزمايشگاه داخلي


33

7-6-3-2 آزمايشگاه خارجي


33

عنوان صفحه

8-اندازه گيري، تجزيه و تحليل بهبود


33

8-1 کليات


33

8-1-1 شناسايي ابزارهاي آماري


33

8-1-2 آگاهي از مفاهيم اساسي آماري


33

8-2 پايش و اندازه گيري


33

8-2-1 رضايت مشتري


33

8-2-1 رضايت مشتري- تکميلي


34

8-2-2 مميزي داخلي


34

8-2-2-1 مميزي سيستم مديريت کيفيت


35

8-2-2-2مميزي فرآيند ساخت


35

8-2-2-2-1 مميزي فرآيند ساخت - تکميلي


35

8-2-2-3 مميزي محصول


35

8-2-2-4 برنامه هاي مميزي داخلي


35

8-2-2-5 صلاحيت مميزان داخلي


34

پايش و اندازه گيري فرآيندها


35

8-2-3-1 پايش و اندازه گيري فرآيندهاي ساخت


36

8-2-4 پايش و اندازه گيري محصول


36

8-2-4-1 بازرسي جامع ابعادي و آزمون عملکرد


36

8-2-4-2 قطعات ظاهري


37

8-3 کنترل محصول نامنطبق


38

8-3-1 کنترل محصول نامنطبق- تکميلي


38

8-3-1-1 کنترل کمي . کيفي محصول نامنطبق


38

8-3-2 کنترل محصول بازکاري شده


39

8-3-3 اطلاعات مشتري


39

عنوان صفحه

اجازه ارفاقي مشتري


39

8-3-5 آگاهي از مشکلات در عرصه مصرف


39

8-4 تجزيه و تحليل داده ها


39

1-4-8تجزيه و تحليل و استفاده از داده ها


39

8-5 بهبود


40

8-5-1 بهبود مستمر


40

8-5-1-1 بهبود مستمر در سازمان


40

8-5-1-2 بهبود فرآيندهاي ساخت


40

8-5-1-3 طرح بهبود مستمر


40

8-5-2 اقدام اصلاحي


41

8-5-2-1 حل مسئله


41

8-5-2-2 خطا ناپذير سازي


41

8-5-2-3 اثر اقدام اصلاحي


41

8-5-2-4 تجزيه و تحليل/آزمون محصول مرجوعي


41

8-5-3 اقدام پيشگيرانه


41

8-5-3-1 اقدام پيشگيرانه- تکميلي


42
1-2-مقدمه :

اين نظامنامه کيفيت به منظور مشخص ساختن سيستم مديريت کيفيت شرکت شده و در قالب آن چگونگي برآورده شدن نيازمنديهاي استاندارد بين المللي ISO9001:2000 در ارتباط با توليد انواع محصولات و مجموعه هاي خودرو تشريح گرديده است. در اين سيستم، به همه اجزاي سيستم با نگرشي فرآيندگرا توجه شده است و لذا در اين نظامنامه، کليه فرآيندها و فعاليتهايي که به نحوي بر روي سيستم مديريت کيفيت موثر ميباشند معرفي گرديده اند. بديهي است که بدليل ويژگيهاي خاص و ماهيت اين مدرک (نظامنامه) ، تنها به معرفي اجمالي فرآيندها و بررسي و ارتباط و تعامل ميان آنها پرداخته شده و توضيحات کاملتر در برگه هاي تفضيلي هر فرآيند، روشهاي اجرايي مربوطه و همچنين ساير مدارکي که در داخل متن نظامنامه، به آنها اشاره شده ارائه گرديده است.

لازم به ذکر است که دلايل توجيهي براي صرفنظر کردن از برخي نيازمندي هاي استاندارد مرجع نيز در اين نظامنامه آمده است.اين نظامنامه در برگيرنده استاندارد ISO9001:2000در شرکت ميباشد. ما مي خواهيم با استفاده از پياده سازي اين سيستم، الزامات مشتري را در خدمات توليدي خود فراهم آوريم و در نهايت رضايت مشتري را از طريق بهبود مستمر کيفيت افزايش دهيم. دامنه شمول اين نظامنامه، انواع محصولات و مجموعه هاي خودرو در شرکت مي باشد. اين سيستم بر پايه الزامات استاندارد بين المللي ISO9001:2000 نهادينه شده و الزامات خاص صنايع خودروسازي ISO/TS 16949:2002 و الزامات مشتري نيز به اين الزامات اضافه شده است. و در سطح سازمان پياده سازي مي گردد.

1- مرجع قانوني:

مرجع قانوني اين استاندارد سازمان ISO مي باشد. اين استاندارد در سال 2002 توسط کميته TC176 مورد تصويب قرار گرفته است. سيستم مديريت کيفيت شرکت کوبن مبدل فرد بر اساس ISO/TS 16949:2002 طراحي شده است.

2- واژگان و تعاريف:

بعضي از تعاريف استاندارد ISO9001:2000 به صورت زير تغيير يافته است.

دامنه کاربرد:

-1- الزامات عمومي:

به منظور پاسخگويي به نيازمنديهاي استاندارد ISO/TS 16949:2002 سيستم جديدي مطابق با الزامات اين استاندارد طراحي گرديده، مستند شده، مستقر گرديده و بر قرارنگه داشته شده است. همچنين بطور مستمر تلاش ميگردد تا اثر بخشي اين سيستم افزايش يابد.در اين راستا کليه فرآيندهاي موثر بر کيفيت بطور دقيق شناسايي و توالي و تعامل (تاثير متقابل) ميان آنها مشخص گرديده است.

همچنين به منظور حصول اطمينان از اثربخش بودن نحو? اجرا و کنترل اين فرآيندها، معيارها و روشهايي تعيين گرديده اند. بعلاوه در کليه مواردي که جهت پشتيباني از اجرا و پايش اين فرآيندها، منابع و يا اطلاعاتي مورد نياز بوده اند، اقدامات لازم در جهت تامين نيازمنديها صورت گرفته است.

از خصوصيات بارز اين سيستم آن است که پس از انجام هر فرآيند، خروجي با نتايج حاصله مورد پايش، اندازه گيري و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد و سپس اقدامات لازم بمنظور دستيابي به نتايج طرح ريزي شده و نيز بهبود مستمر فرآيندها انجام ميگيرد. در مجموع ميتوان گفت که کليه

فرآيندهاي موثر بر کيفيت به گونه اي مديريت ميشوند که الزامات استاندارد بين المللي مرجع برآورده گردد. البته گفتني است که هر جا سازمان، انجام يا پايش يک فرآيندموثر بر کيفيت را به تامين کنندگان برون سازماني واگذار نموده، از کنترل دقيق اينگونه فرآيندها به نحوي مقتضي الزامات بازرسي و آزمون اطمينان حاصل ميکند. در مواقعي که تامين کننده توسط مشتري تاييد و معرفي گردد، شرکت کوبن فرد از اين تامين کنندگان مواد/ محصول نيمه ساخته خريداري مي نمايند. اين موضوع رافع مسئوليت بازرسي و آزمون بر روي محموله هاي ورودي ارسال شده از اين تامين کنندگان نخواهد بود. نحوه کنترل چنين فرآيندهايي بر حسب موضوع، در قالب مدارک مربوطه، مشخص شده است. به منظور شماسايي کامل و دقيق فعاليتهاي موثر بر کيفيت و جامعيت بخشيدن به اين نظام، هر جا که فعاليتي در جهت اداره سيستم و مديريت آن، تامين منابع مورد نياز تحقق محصول يا انجام نوعي اندازه گيري يا پايش تشخيص داده شده است، فرآيند يا فرآيندهاي مربوطه نيز بطور دقيق شناسايي و تعريف گرديده اند.

4-2 – الزامات مستندسازي:

4-2-1 – کليات:

مستنداتي که در سيستم وجود دارند عبارتند از:

خط مشي کيفيت (Quaity Policy)
اهداف کيفيتي تعريف شده براي فرآيندها(Quality Objectives)
نظامنامه کيفيت (Quality Manual)
روشهاي اجرايي (Procedures)
مستنداتي نظير دستورالعملهاي کاري،فلوچارتها، فرآيندها و فرمها که جهت حصول اطمينان از موثر بودن طرح ريزي، اجرا و کنترل فرآيندهاي موثر بر کيفيت تهيه گرديده و مورد استفاده قرار گرفته اند.
سوابق کيفيتي مورد نياز (مطابق آنچه که الزامات استاندارد مرجع مشخص نموده است)

تذکر1: زمانيکه در اين نظامنامه از عبارت رويه مدون استفاده مي شود منظور رويه است که ايجاد شده، مدون شده جاري گرديده و تحت کنترل سوابق قرار گرفته است. تذکر 2: به منظورتصميم گيري در خصوص گستره مستند سازي مورد نياز براي سيستم مديريت کيفيت شرکت کوين مبدل فرد در بخش هاي مختلف اين سازمان به موارد زير توجه شده است:

اندازه سازمان و نوع فعاليت
پيجيدگي فرايندها و تاثيرات متقابل آنها در حوزة مورد نظر
صلاحيت و توانايي پرسنل

تذکر 2: به منظور تصميم گيري در خصوص گستره مستند سازي مورد نياز براي سيستم مديريت کيفيت شرکت کوين مبدل فرد در بخش هاي مختلف اين سازمان به موارد زير توجه شده است

4-2-3- کنترل مستندات:

کليه مدارک ، مستندات و داده هاي مربوط به سيستم مديريت کيفيت از جمله مدارک برون سازماني مانند استانداردها ، از نقطه نظر تاييد ، تصويب ، صدور ، توضيع ، به روز بودن نسخ جاري و در دسترس بودن جهت استفاده کاربران ، جمع آوري و عدم استفاده از مدارک منسوخ و خارج از رده ، انجام تغييرات و صدور مجدد و نيز شماره مدرک ، تحت کنترل دقيق قرار دارند. يک فهرست اصلي و نيز نمونه کليه مدارک و مستندات بعنوان مرجعي جهت کنترل و شناسايي مدارک در دفتر نماينده مديريت موجود ميباشد و سوابق مربوط به کنترل مدارک و اده ها نيز بايگاني ميشود . از طريق اين فهرستها اطمينان حاصل ميشود که نسخ لازم از مدارک مربوطه در تمامي مکانهايي که در آنها براي عملکرد موثر سيستم کيفيت مورد استفاده قرار مي گيرد در دسترس قرار دارد. عنوان تهيه کننده اوليه کليه روشهاي اجرايي ، دستورالعملهاي کاري مورد استفاده در سيستم مديريت کيفيت شرکت کوين مبدل فرد ، در هر مدرک درج ميگردد. تاييد کننده آنها به منظور کنترل بيشتر ، نماينده مديريت ميباشد. همچنين تهيه کننده نظامنامه کيفيت ،نماينده مديريت و تصويب کننده آن مديريت عامل سازمان است. کنترل مستندات يکي از فرآيندهاي عمومي و مهمي است که در کليه سيستمهاي مديريت نقش مهمي را ايفا ميکند.

براي کسب اطلاعات بيشتر در خصوص نحوه کنترل مستندات به مدارک زير مراجعه کنيد:

رويه کنترل مدارک و داده ها

رويه کد گذاري مستندات

4-2-3-1- مشخصات مهندسي:

مطابق رويه کنترل مدارک و داده ها تمام تغييرات در طرحهاي کيفيت ، استانداردها و نقشه ها در سازمان بر طبق آخرين مستندات ارائه شده توسط مشتري تحت کنترل و هميشه آخرين نسخه از مدارک فوق در احتيار ئاحد ها قرار مي گيرد. زمان بازنگري بايستي تا حد امکان کوتاه و نبايد بيش از 2 هفته باشد.

سازمان ، سوابق تاريخ تغييرات اعمال شده در توليد را نگهداري ميکند که شامل به روز رساني مدارک نيز ميباشد. همينطور تغييرات در مشخصه هاي فني فرآيند توليد در واحد توليد ، کنترل و توسط نماينده مديريت مطابق رويه فرآيند تاييد قطعات توليدي PPAP و آناليز حالات بالقوه خطا و اثرات آن در فغرايند ساخت PFMEA و تهيه و تغيير برنامه کنترل C.P در صورت تغيير مشخصات فني اين مدارک توسط تيم CFT به روز گرديده و مطابق رويه کنترل مدارک و داده ها نسخ قديم جمع آوري و نسخ جديد توزيع ميگردد.

4-2-3-2-تغييرات مهندسي:

اعمال تغييرات بر روي مشخصه هاي محصول توسط سازمان مطابق فرايند تکوين محصول انجام مي گيرد.

4-2-4-کنترل سوابق کيفيت:

بمنظور فرذاهم ساختن شواهدي دال بر انطاق با نيازمنديها و عملکرد موثر نظام مديريت کيفيت ، الزم است سوابقي کيفي ناشي از اجراي سيستم ؛ حفظ و نگهداري شوند. اين سوابق مي بايست خوانا بوده و.همچنين قابل دسترسي سريع و فراخواني باشند. بدليل اهميت اين موضوع و بمنظور تعيين کنترل لازم جهت شناسايي ، بايگاني ، محافظت و فراخواني سوابق و نيز مشخص کردن دوره نگهداري و نحوة تعيين تکليف آنها ، رويه مدرن و مکتوبي تحت عنوان روس اجرايي کنترل سوابق کيفيت تهيه گرديده و در سيستم به گردش انداخته شده است. بديهي است که اين مدرک بعنوان يکي از روشهاي اجرايي الزام شده استاندارد ISO/TS16949:2002 تهيه گرديده است. بدليل ارزش سوابق کيفي را ميتوان ، کنترل سوابق کيفيت را مي توان يکي از مهمترين ارکان سيستم ناميد. لازم به ذکر است تعيين تکليف شامل وارهايي نيز ميباشد.به عنوان يک نکته سوابق کيفيت نيز شامل سوابق مشخص شده توسط مشتري ميباشد.

براي کسب اطلاعات بيشتر در خصوص کنترل سوابق کيفيت به مدرک مذکور مراجعه کنيد.

4-2-4-1-دوره نگهداري سوابق:

سوابق کيفيت مطابق جدول کنترل سوابق کيفيت نگهداري و سپس تعيين تکليف مي شوند. در صورتيکه مشتري دوره نگهداري سوابق را معين نمايد اين الزام در بند فوق درج ميگردد.

5- مسئوليت مديريت:

5-1- تعهد مديريت:

مديريت ارشد شرکت کوبن مبدل فرد همواره خود را در خصوص حمايت از سيستم مديريت کيفيت و نيز تعوسعه و بهبود مستمر اثر بخشي آن متعهد ميداند. همچنين در کنار اعتقاد قلبي به اين موضوع ، همواره سعي نموده است از طريق ارائه رهنمودهاي لازم به پرسنل در خصوص اهميت برآورده کردن خواسته هاي مشتري ئ نيز ضرورت تبعيت از الزامات قانوني موجود ، اين باور را در مجموعه تخت سرپرستي خود ايجاد نمايد که مشتري گرايي و تبعبت از الزامات قانوني موجود، همواره هدف اصلي شرکت کوبن مبدل فرد بوده است. چنين موضوعاتي عموماً در جريان گرد همايي ها ، جلسات و نشست هاي مختلف از سوي مديريت ارشد سازمان به پرسنل ياد آوري ميشود. يکي ديگر از راههايي که مديريت ارشد سازمان در جهت ثبت اثبات تعهد خود نسبت به مسائل کيفي برگزيده شده است ، تعيين خط مشي کيفيت سازمان و ابلاغ رسمي آن به پرسنل بوده است.

از طرفي به دليل استراتژيک مديريت ارشد سازمان در هدايت مجموعه، تعيين و انتخاب اهداف کيفيتي تحت نظارت مستقيم ايشان انجام گرفقته است تا از تايين دقيق اين قبيل اهداف و هم راستا بودن آنها ، اتطمينان حاصل شود.

از طرفي مديريت کوبن مبدل فرد همواره مي کوشد تا از طريق تامين منابع مورد نياز سشازمان در جهت استقرار موثر سيستم کيفيت ، تعهد خود را نسبت به مسائل کيفي به اثبات برساند.

علاوه بر کليه موارد فوق ، مديريت ارشد سازمان خود را مسئول مي داند تا در دوره هاي 6 ماهه، بارنگري سازماندهي شده اي رابر روي عملکرد سيستم کيفيت و گزارشهاي مربوط به آن داشته باشد تا از دوام تناسب ، کفايت و اثر بخشي سيستم اطمينان حاصل گردد. در واقع مديريت ارشد سازمان، برگزاري جدي و مستمر جلسات بازنگري مديريت را بعنوان شاهدي دال بر تعهد خود نسبت به سيستم کيفيت ميداند.

5-1-1-کارايي فرايند:

نماينده مديريت در جلسه بازنگري مديريت کارايي و اثر بخشي فرآيندها را به مديريت ارشد ارائه مي نمايد.

5-2-تمرکز بر مشتري (مشتري گرايي):

در شرکت کوبن مبدل فرد، مشتري گرايي يک اصل انکار ناپذير بوده و کليه فعاليتها در جهت همايت از مکشتري و افرايش ميزان رضايت مشتري انجام ميشودو بعبارتي مشتري محور کليه فعاليتهاي سازمان را تشکيل ميدهد. به همين دليل وبر اساس اين نوع نگرش ، مديريت ارشد سازمان همواره مي کوشد تا از طريق ايجاد شرايط مناسب و فراهم آوردن منابع لازم ، اطمينان حاصل نمايد.

5-3- خط مشي کيفيت

شرکت کوبن مبدل فرد درزمينه انواع مجموعه ها و قطعات فلزي وکاتاليست خودرو فعاليت مي نمايد.

مديريت ارشد شرکت در راستاي سياستهاي خود در زمينه کيفيت ، اهداف ذيل را مد نظر قرار داده است:

1. اين شرکت براي تخقق اهداف مذکور اقدام به استقرار نظام مديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO/TS16949:20 و الزامات مشتري نموده است.

مديريت ارشد شرکت ضمن تعهد به رعايت اصول خط مشي، پشتيباني خود را از سيستم مديريت کيفيت اعلام نموده وبر همين اساس کليه کارکنان شرکت را ملزم به حرکت در مسير اهداف تعيين شده مي نمايد و از طريق نماينده مديريت از درک صحيح و کامل خواسته هاي اين استاندارد ئ الزامات مشتريان خود در شرکت آگاه مي گردد.

5-4-طرخريزي:5-4-1-اهداف کيفيتي:

منظور از اهداف کيفيتي ، اهدافي هستند کهع درراستاي ارتقاء کيفيت براي فرآيندها و عمليات هاي موثر کيفيت تعريف شده اند. مديريت ارشد شرکت کوبن مبدل فرد بر چگونگي تعيين اهداف نظارت داشته و همواره سعي ميکند از تعيين دقيق لاين اهاف براي فعاليتها و سطوح مرتبط در سازمان اطمينان حاصل نمايد. بخشي از اين اهداف، اهداف مورد نياز براي بر آورده سازي الزامات مخصول ميباشد. اهداف کيفيتي هر جا که لازم بوده اند ، با رعايت دو اصل زير تعريف شده اند:

اهداف کيفيتي بصورتي تعريف شده اند که قابل سنجش و انازه گيري باشند

تذکر 3: مستندات کيفي مورد نياز در سييستم مديريت کيفيت شرکت کوين مبدل فرد در قالب واسطه هاي اطلاعاتي مختلف نظير کاغذ و ديسکتها و برنامه هاي کامپيوتري تهيه شده اند.خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 70 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر