پروژه كارآفريني طرح تأسيس وراه اندازي شركت نامداران صنعت

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پروژه كارآفريني طرح تأسيس وراه اندازي شركت نامداران صنعت
 • کد فایل: 7575
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 41 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 174 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 56 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پروژه كارآفريني طرح تأسيس وراه اندازي شركت نامداران صنعت در 56 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست :‌

مقدمه

شركتهاي سهامي

انواع شركتهاي سهامي

اساسنامه قانوني شركت :‌

1) اسم و مركز شركت

2) موضوع شركت

3) مدت شركت

4) مقدار سرمايه

5) نوع سهام

سهام

انواع سهام

علل انتشار سهام با نام

علل انتشار سهام ممتاز

انواع امتيازات سهام ممتاز

تفاوتهاي شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص

عمليات حسابداري ثبت سرمايه

مراحل قانوني مطالبه وپرداخت بقيه بهاي سهام

اوراق قرضه

مجامع عمومي صاحبان سهام

تغييرت در سرمايه شركت سهامي

موارد افزايش سرمايه شركت

موارد تبديل سهام شركت

الف ) شناسنامه شركت :‌

1) تاريخچه ومالكيت

2) تجهيزات وتسهيلات

ب ) سازمان وساختار مديريتي

خلاصه سوابق تجربي وتحصيلي

ج) فعاليتها وخدمات :‌

1) برنامه ريزي وكنترل پروژه

2) مشاوره مديريت ونظارت درعمليات مهندسي وتدارك كالا

3) مشاور مديريت درنظارت درعمليات ساخت ونصب

4) مشاور مديريت ونظارت درعمليات راه اندازي وشروع بهره برداري پروژه ها

راهنماي نگارش

خلاصه سوابق تحصيلي وتجربي

خلاصه سابقه كارانواع فرمهاي موجود درشركت :‌

فرم مصاحبه وآزمون استخدام شوندگان

فرم درخواست تأمين نيروي انساني

برنامه تأمين نيروي انساني مورد نياز شركت

آمار كاركنان برحسب كار وگروههاي شغلي وتخصصي

فرم مراحل انجام كار ـ اطلاع رساني

تعيين وتصويب ضروابط استخدامي

آمار تغييرات نيازهاي استخدامي

پرسشنامه نويسي

درخواست استفاده از بيمه گروهي خدمات درمان بيمارستاني وپاراكلينيكي

قرارداد خريد خدمت كارشناسي

فرم درخواست سرويس كامپيوتري

فرم درخواست آموزش كامپيوتري

فرم مصاحبه جهت تهيه سيستم

فرم مراحل انجام كار ـ سخت افزار وشبكه

فرم برنامه ريزي آموزشي كامپيوتر

فرم درخواست سرويس اضطراري

فرم عضويت در شبكه

فرم درخواست سرويس اينترنت

فرم تمديد اشتراك اينترنتتصاوير
مقدمه :‌

به نظر كارشناسان ومتخصصين توسعه كشور ايران هم اكنون درحال گذر رسيدن به سمت توسعه پايدار مي‌باشد به منظور عبور از اين مرحله بحراني لازم است با توجه به موقعيت ژئوپلتيك خود دردنياي كنوني با تعيين اهداف واستراتژيهاي مناسب با آن راباموفقيت طي نمايد . لذا د رسطح ملي برنامه‌اي جامع وزير بنايي مانند لايحه فقر زدائي توجه به مسئله اشتغال جوانان چگونگي خودكفايي واستقلال كشور بر پايه اقتصاد بدون نفت و… درهيئت محترم دولت ومجلس شوراي اسلامي مطرح مي باشد . اگر چه شاخص هايي مانند نرخ ثبت نام دانش آموزان دختر وپسر درمدارس ، ارائه خدمات بهداشتي درآمد سرانه … هركدام مي تواند در برنامه توسعه نقش اساسي داشته باشد . اما شاخص اشتغال به ويژه اشتغال مولد و پايدار درجهت رسيدن به سوي توسعه همه جانبه از اهميت خاصي برخوردار است ؟ مي تواند در ابعادمختلف اقتصادي ،‌اجتماعي ،‌فرهنگي جامعه را تحت الشعاع قرار دهد لذا هرگونه طرح وبرنامه اي كه بتواند در بازار كار وميزان عرضه وتقاضا تعادل به وجود آورد وبادرنظر داشتن جواني جمعيت ايران كه درهر سال نياز به حداقل 800000 فرصت شغلي مي باشد اين مهم توجه نمايد ضروري است زيرا بررسي هاي به عمل آمده حاكي از آن است كه د رشكوفاترين دوره اقتصادي درايران 350000 فرصت شغلي ايجاد شده است در رابطه با ايجاد فرصتهاي شغلي مهمترين مسئله اي كه مورد نظر قرار مي گيرد توسعه كيفي نيروي انساني است زيرا منابع انساني عامل اصلي وضرورت رشد وتوسعه اقتصادي ،‌اجتماعي يا فرهنگي درهرسيستم وجامعه است وبدون رشد وبالندگي استعداد ها وقابليت هاي اين منابع هيچ سيستم ،‌سازمان ويا جامعه اي نمي تواند به اهداف توسعه ومولد خود دست يابد . از آنجا كه توسعه متضمن حركت وپويايي است بنابراين ،‌بايدانعطاف پذير پيشرونده وبه بيان ديگر پايدار باشد .

توسعه پايدار نوعي حركت در شرايط مطلوب است كه به طور روز افزون درجهت بهره وري توليد كارايي نيروي انساني وبهينه سازي از منابع طبيعي ودرنهايت بهزيستي انسانها وانحلال فرهنگ انساني و روابط سالم اجتماعي به پيش رود. از اين لحاظ انسان در روند توسعه نقش محوري وراهگشا داشته وبه عنوان عامل وهدف ويا بهره ور و بهره گير آن قلمداد مي شود . بررسي تركيب سني جمعيت ايران نشان مي دهد كشور‌ما تركيب سني جواني دارد. براساس آمار ارائه شده درسالنامه آماري سال 72‌، 9/52 درصد جمعيت كشور افراد بين 15تا 14 سال كه جمعيت فعال كشور محسوب مي شوند تشكيل مي دهند. از آنجا كه تعدادي از افراد اين گروه مولد نبوده وفقط مصرف كننده مي باشند مسئوليتي سنگين برعهده دولتمردان ومديران بخش دولتي قرار دارد كه در رأس آن هدايت افراد به سوي مشاغل وتخصصهايي است كه بتواند استقلال كشور را به دنبال داشته و اين مهم بدون برنامه ريزي صحيح ومنسجم ومبتني بر پايه اطلاعات آماري دقيق ودرست به انجام نمي رسد .

از سوي ديگر نيمي از جمعيت فعال كشور يعني 36% ونيمي از افراد زيز 14 سال يعني 21% را دختران تشكيل مي دهند. پرسش دراينجا مطرح مي شود : ‌چگونه 26% از افراد جامعه دريك كشور كه جمعيت فعال مردان مي باشند مي‌توانند براي 100% جمعيت توليدو خدمات رابه وجود آورند؟

چگونه مي توان نيمي ا زجمعيت فعال كه از لحاظ هوشي مساوي با نيمه ديگر هستند بدين سهمي درتوليد نا خالص ملي نداشته باشند .

درايران نيز امروزه جوانان قبل از فكر به هر مسئله اي درجستجوي شغلي خوب وابسته به درآمدي مكفي هستندو صد البته كه درآمدخوب را ترجيح مي دهند اما از آنجا كه دولت به جهت انباشتگي مشكلات موقعيتهاي زيادي به جوانان جهت اشتغال نمي دهد اين سئوال براي آنان به وجود مي‌آيد كه به راستي چه بايد كرد؟

بسياري از كارآفرينان مي توانند به راحتي به اين پرسش پاسخ گويند آنان با استفاده از توانايي فكري و جسمي توانستند كار براي خود آفرينند حال در طريق توليد ويا خدمات .


پيشگفتار :‌

پس از آنكه آدمي به زندگي اجتماعي روي آورد به تدريج دريافت كه تقسيم كار تدبيري است كه توليد را آسانتر وسريعتر مي كند. با تقسيم كار وتخصصي شدن توليد لازم شدكه هر توليد كننده آنچه را كه بيش ازمصرف خود توليد كرده به ديگران بفروشد ودرعين حال آنچه را كه از توليدات ديگران نياز دارد بخرد. بدين ترتيب مبادله كالاها و خدمات بين افراد وگروههاي اجتماعي متداول شد.

شكل وروش مبادله درطول زمان ثابت نمانده وپيوسته تغيير كرده است .بازرگاني اززماني ضرورت يافت كه تقسيم كار د ربين آدميان متداول شد . مثلاً يك كشاورز گندم وكشاوز ديگري خرما توليد كرد . انگاه اين د وكشاورز گندم وخرما مازاد برمصرف خود رابا همديگر مبادله كردند تانيازهاي خود را آسانتر وبهتر برطرف كنند.

در گذشته توليدبه روشهاي دستي وباسرعت كم صورت مي گرفت. درنتيجه حجم توليد معمولاً از نيازهاي آدمي كمتر بود وفروش كالاهاي توليد شده دشواري چنداني نداشت.

انقلاب صنعتي در قرن 18 بابه خدمت گرفتن ماشين جايگزين كردن آن به جاي نيروي انساني توليد را بسيارآسانتر و سريعتر كرد.

مشكلات توليد يكي بعد از ديگري از پيش پاي آدمي برداشته شد . جوامع صنعتي توانستند بسياري از كالاها را به هرمقداري كه مايل بودند توليد كنند. مشكل اصلي آنها فراهم كردن مواد اوليه ويافتن بازار مناسب براي اين كالا ها بود. همگام با اين تحول مفهوم بازرگاني دگرگون شد وتوسعه يافت .

پيدايش سازمانهاي توليدي عظيم و بهتري شدن سبكهاي مديريت ورشد سريع تكنولوژي در قرن بيستم راه را بركارآيي واثر بخشي واحدهاي توليد وتوليد انبوه هموار كرد . در پرتو اين تحقيقات اكنون برخلاف گذشته :‌

اولاً توليد نه براي رفع نياز شخص توليد كننده كه براي مصرف ديگران وبه دليل تقاضاي آنان انجام مي گيرد.

ثانياً منابع لازم براي توليد وهمچنين بازارهاي فروش محصولات توليد شده دستخوش پراكندگي عظيمي شده اند.

مجموعت اين شرايط امر مبادله وبازرگاني را به يك فعاليت بسيار جدي ومهم تبديل مي كنند وهرچه زمان مي گذرد بر ضرورت ،‌وسعت واهميت اين فعاليت افزوده مي شود .

براي بازرگاني مانند بسياري ديگر از مفاهيم اقتصادي ،‌اجتماعي حداقل دونوع تعريف وجود دارد‌: ‌تعريف حقوقي وتعريف فني .

تعريف حقوقي بازرگان را مي توان درمتون قانوني ازجمله درمتن قانون تجارت يافت درحاليكه تعريف فني بازرگان را بايد دركتابهاي اقتصاد جستجو كرد . تعريف حقوقي پس ا زتنظيم وتصويب قانون براي مدتي ثابت باقي مي ماند ليكن تعريف فني پيوسته دگرگون وكاملتر است . باراثر توسعه وتكامل تعريف فني زماني فر مي رسد كه كفايت تعريف حقوقي موردترديد قرار مي‌گيرد وبدين گونه تغيير قانون ضرورت مي يابد وتعريف حقوق درجهت تعريف فني بازسازي مي شود .


ماهيت اصلي سرمايه :‌

از آنجايي كه اين احتمال وجود دارد كه واژه سرمايه توسط گروههاي مختلف استنباطهاي متفاوتي شود آگاهي از معاني متفاوت مرتبط با سرمايه اهميت دارد. مثلاً از نظر مسائل مالي واحدهاي تجاري ،‌سرمايه معمولاً بيانگر تمامي احوال واحد تجاري است . ازنظر قانون ، سرمايه آن بخش از حقوق مالي صاحبان سرمايه است كه به لحاظ الزامات قانوني بايد در واحد تجاري براي حمايت از منافع بستانكاران باقي كرجاند برداشت حسابداران از واژه سرمايه ، حقوق مالي صاحبان سهام است.

حسابداران سپس حقوق مادي صاحبان سهام را به دوگروه ، سرمايه پرداخت شده وسرمايه تحصيل شده ،طبقه بندي مي نمايند. سرمايه پرداخت شده اصطلاحي است كه براي بيان جمع مبلغ از پيش پرداخت شده توسط صاحبان سهام بكار مي رود. سرمايه پرداخت شده شامل ارزش اسمي سهام منتشر شده ،‌صرف سهام پس از كسر تخفيف (كسر) سهام مي باشد.

سرمايه تحصيل شده ،‌سرمايه اي است كه اگر واحد تجاري بطور سود آور فعاليت كند تحصيل مي شود وشامل تمامي سودهاي توزيع نشده اي است كه در واحد تجاري سرمايه گذاري شده است.

درشركتهاي سهامي ، سرمايه متشكل ازتعدادي سهام است برگ ها مدرك مالكيت درشركت سهامي است .

سهامدار بودن كسب موافقت شركت د رصورتي كه محدوديت ومقرراتي از قبل تعيين نشده باشد ،‌ مي تواند سهام او را خريداري كند ، به فروش برساند يا انتقال دهد ،‌مالكيت ازطريق تملك سهام ، معمولاً دارنده سهام را محق به حقوق اوليه مشخص شرح زير مي سازد:‌

1) حق مداخله ونفوذ در تصميمات مديريت شركت از طريق شركت در راي گيري درمجامع عمومي صاحبان سهام .

2) حق سهيم شدن درمنافع شركت ا زطريق سود سهام پيشنهاد شده توسط هيئت مديره

3) حق سهيم شدن در توزيع دارائيهاي شركت هنگام تسويه يا ازطريق توزيع سود سهام مازاد بر سودقابل تقسيم .

4) حق خريد سهام جديد صادره توسط شركت به نسبت سهامي كه دراختيار است حق تقدم خريد سهام مانع از تغيير غير اختياري مالكيت نسبي سهامداران فعلي مي شود . نبود حق تقدم وخريد سهم موجب مي شود كه درصد سرمايه گذاري سهامداران بدون اطلاعات انها وبه قيمتهايي كه براي آنها مطلوب نبوده است . ازطريق صدور سهام جديد اضافي كاهش يابد. برخي از شركتها اين حق را به دليل مشكلاتي كه هنگام صدور سهام جديد بروز مي كند براي سهامداران قائل نمي شوند .

حقوق اساسي فوق براي كليه سهامداران از هرنوع وطبقه وجود دارد مگر آنكه قانون يا اساسنامه (همانگونه كه در برگ سهام منعكس است ترتيب ديگري را تعيين كرده باشد .

چون برگ سهام ازادانه از يك سهامدار به سهامدار ديگر انتقال يابد،‌ قوانين تجاري برخي از كشورها نگهداري اطلاعات مربوط به سهامداران را توسط هرشركت ضروري ساخته است . شركتها معمولاً به منظور تأمين نيازهاي قانون، دفتر تحت عنوان « دفتر صاحبان سهام » يا « دفتر سهام » كه حاوي اطلاعاتي درارتباط با هرسهامدار و تعداد سهام متعلق به وي مي باشد نگهداري مي كنند. هرگونه نقل وانتقال سهام دراين دفتر ثبت مي شود . ثبت مزبور شامل اطلاعاتي نظير نام و آدرس سهامدار جديد ،‌تعداد سهام مورد معامله ،‌تاريخ انتقال سهام ،‌شماره اوراق سهام وتعداد سهام مي باشد. طبق ماده 4 لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 انتقال سهام با نام بايد دردفتر ثبت سهام شركتها به ثبت برسد وانتقال دهنده يا وكيل يا نمايند ه قانوني اوبايد انتقال را در دفتر مزبور امضا كند . هرانتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيد ازنظرشركت واشخاص ثالث فاقد اعتبار است.اشتغال ،‌نقش طراح در ديگر واحدهاي اقتصادي پيش بيني روشهاي جلوگيري از آلودگي محيط زيست ،‌ارائه خدمات بعد از فروش وساير موارد مشابه ارزيابي شده است .

ب ـ ويژگي هاي فرآورده هاي مورد درخواست به صورت تفكيك شده در پرسش نامه قيد شده است.

پ ـ هرشخص حقيقي دريك زمان بيش از يك موافقت اصوي نبايستي درخواست كند .

ت ـ مدت اعتبار موافقت اصولي از تاريخ اعتبار يك سال مي باشد وبا رعايت ضوابط خاص قابل تمديد است .شركت روغن صنعتي جنوب براي راه اندازي كارخانه مجوزات زير را اخذكرده است :‌

مجوز تأسيس ،‌ پروانه بهره برداري ،‌تأئيديه شركت نفت ، پروانة‌تأسيس ،‌مجوز درسازمان محيط زيست ،‌ منابع طبيعي وزارت بهداشت وشهرداري .مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي خاص :‌

1) دوبرگ اظهار نامه شركت سهامي خاص وتكميل ان وامضاء‌ذيل دراظهارنامه توسط كليه سهامداران.

2) دوجلد اساسنامه شركت سهامي خاص وامضاء ذيل تمام صفحات آن توسط كليه سهامداران.

3) دونسخه صورت جلسه مجمع عمومي مؤسسين كه به امضاء سهامداراي وبازرسين رسيده باشد.

4) دونسخه صورت جلسه هيأت مديره كه به امضاء‌مديران منتخب مجمع رسيده باشد.

5) فتوكپي شناسنامه كليه سهامداران وبازرسين .

6) ارائه گواهي پرداخت حداقل 35% سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تأسيس درآنجا بازشده است .

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 41 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر