مقاله دیوار پیش ساخته گچی

2,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مقاله دیوار پیش ساخته گچی
 • کد فایل: 6804
 • قیمت: 2,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 69 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 230 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: zip
 • تعداد صفحات: 5 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

دﯾﻮار ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮔﭽﯽ
-ﺗﻮﻟﯿﺪات 1 ﻧﻮع :
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ
ردﯾﻒ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ
ﻣﻘﺪار واﺣﺪ
ﮔﭽﯽ ١ ﻗﻄﻌﺎت دﯾﻮار ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺑﻌﺎد 666×500×80 ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم24 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ووزن ﻣﺮﺑﻊ 356/4 ﻫﺰارﻣﺘﺮ
-ﺗﻮﻟﯿﺪ 2 ﻓﺮآﯾﻨﺪ :
-ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ 3 وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ،ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ وﺷﺮاﯾﻂ : 1- ﺗــﻮزﯾﻦ ﮔــﭻ: در اﯾــﻦ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﮔــﭻ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﭘﻮدرﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان 20 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻠﻮک ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﺳـﮑﻮل وزن ﻣـﯽ ﺷـﻮددر ﻫـﺮ 24 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻠﻮک ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﺗـﻮزﯾﻦ ﻣـﯽ ﮔﺮدد. 2- ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن : 83 در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﺻـﺪ وزن ﮔـﭻ آب ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه وﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺨﻠـﻮط ﮐـﻦ دو ﻣﺤـﻮره ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺗﻬﯿـﻪ ﺗﺎ3 دوﻏﺎب در ﻃﯽ ﮔﯿﺮد 5 دﻗﯿﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ . 3- ﻗﺎﻟﺒﺰﻧﯽ) ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی :(دوﻏﺎب ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن 24 ﮔﭻ ،ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺟﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ آﻧﺮادرون ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﻋـﺪدی ﺗﻮﻟﯿـﺪ 4 ﺑﻠﻮک ﮔﭽﯽ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دﻗﯿﻘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﯿﻠﻨﺪر ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎ از ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪاﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن در ﮔﯿﺮ ﮐـﺮدن ﭼﻨﮕﮑﻬـﺎی ﺟﺮﺛﻘﯿـﻞ ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻠﻮﮐﻬـﺎ ﺑـﺮوی واﮔﻨﻬـﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 4- ﺨﺸﮏ ﮐﺮدن: ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻪ ﮔـﺮی ﻗﻄﻌـﺎت ﭘـﯿﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻪ آﻧﻬـﺎرا ﺟﻬﺖ ﺧﺸـﮏ ﮐـﺮدن 75 وﺗﺒﺨﯿـﺮ آب اﺿـﺎﻓﯽ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار درﺻـﺪ آب ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻮره ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . 50 ﺑﻠﻮﮐﻬﺎ در ﻃـﯽ 55 ﺗﺎ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮره را ﺑﺮروی واﮔﻨﻬﺎ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﺧﺸﮏ ﮐـﺮدن آﻧﻬـﺎ ﺻـﻮرت ﮔﯿﺮد.
5- ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی: 24 در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻠﻮک ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا ز ﺗﺴﻤﻪ ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ ﺑـﺮای ﺣﻤـﻞ وﻧﻘـﻞ وﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 4- ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﺻﻠﯽ: ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ردﯾﻒ ﻣﻮاد اوﻟﯿـﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻘﺪار واﺣﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ 1 ﮔﭻ ﻧ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺰه ﺑﺎ دا 200 ﺑﻨﺪی ﻣﯿﮑﺮون ﺗﻦ 22/51 ﻫﺰار 2 ﺗﺴﻤﻪ ﻋــﺮض 16 ﭘﻼﺳــﺘﯿﮑﯽ،ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺮ 445/5 ﻫﺰار -اﺻﻠﯽ ٥ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات )وﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه :(
ردﯾﻒ
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت وﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﺗﺄﻣﯿﻦ
1 85 ﺳﯿﻠﻮی ذﺧﯿﺮه ﺗﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل 11وارﺗﻘﺎع ﻣﺘﺮ3 ﻣﺘﺮ وﻗﻄﺮ ١ ٢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ750 ﺑﺎﺳﮑﻮل 2 3 دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﺑ 600 ﺣﺠﻢ آب ٢ ﻟﯿﺘﺮی ﺎﮐﻨﺘﺮل ﮐﻦ 4 ﻣﺨﻠﻮط 3 ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر ﮐﯿﻠﻮ وات ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم13 وﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺨﺰن ٢ زن 5 دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻠﻮک ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ دو ﻟﯿﺘﺮی ﺣﻔﺮه وﻣﮑﺎﻧﺰم ٢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺳﻘﻔﯽ 6 ﺗﻦ4 ﺟﺮﺛﻘﻞ ٣ ﮐﻦ 7 ﺧﺸﮏ 150 ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ درﺟﻪ ﺑﻪ 6×50 اﺑﻌﺎد واﮔﻦ38 ﻣﺘﺮ و ١ ﺑﻨﺪی 8 ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻓﺸﺮده و ١ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﮐﻦ 9 واﮔﻦ ﺧﺸﮏ ٤٨ 2/5 × 2/5 ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی 1 0 ﺗﺠﻬﯿﺰات ١ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
: -ﺗﻌﺪﺍﺩﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ٦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮﻣﺎﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮﺳﺎده ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻞ 1 0 3 12 12 42
-ﻧﯿﺎز 7 ﮐﻞ اﻧﺮژی ﻣﻮرد : ﺗﻮان ﺑﺮق)ﮐﯿﻠﻮوات( روزاﻧﻪ آب )ﻣﺘ ﻣﮑﻌﺐ ﺮ ( روزاﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ )ﮔﯿﮕﺎژول(

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 2,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 69 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر