مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رهبری آموزشی

15,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رهبری آموزشی
 • کد فایل: 21861
 • قیمت: 15,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 53 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 594 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 30 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رهبری آموزشی

خصوصیات محصول:

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.
فرمت : doc

تعداد صفحات : 30

بخشی از متن :

رهبری آموزشی

تعاریف رهبری‌ و تفاوت آن با مدیریت

با توجه به مـطالعات وسیعی که در زمینهء تفاوتهای‌ موجود‌ میان‌ رهبری و مدیریت‌ صورت گرفته است، دیگر جایی برای این تصور نادرست که این مـفهوم مـترادف‌ هستند، باقی‌ نـمی‌ماند. رهبری‌ در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسیع‌تری دارد و مدیریت نوع خاصی از رهبری‌ بـه‌ شـمار‌ می‌رود که در آن،کسب هدفهای سازمانی‌ بر سایر هدفها اولویت دارد. پس از بررسی جامعی در ادبیات‌ مدیریت، استاگ‌ دیل[1](1974) به این نـتیجه رسـید کـه:"تعاریفی که از رهبری وجود دارد، تقریبا به‌ تعداد‌ اشخاصی‌ است‌ که کوشیده‌اند این مفهوم را تـبیین کنند"(هدایتی نیا و علوی، 1385).

رهبری بـرحسب ویـژگیها و صفات فردی، رفتار فردی، نفوذ در دیگران، الگوهای‌ تعاملی، روابط، نقشها(وظایف)، تصور‌ دیگران‌ دربارهء نفوذ قانونی آنان‌ تعریف شده است. نمونهء بعضی از این تـعریفها کـه طـی‌ چند‌ دههء اخیر بیان شده‌اند به‌ شرح زیر است:

از نظر تاتنبام، رهبری عبارت است از: نفوذ میان‌فردی[2]‌ که در وضـعیتی خـاص‌ از طریق‌ فرایند ارتباطات در جهت دست‌یابی به هدف یا اهدافی معین اعمال‌ می‌شود(میر کمالی، 1389).

استونر، رهبری را‌ فرایند‌ هدایت و اعـمال نـفوذ بـر فعالیتهای گروه‌ یا‌ اعضای‌ سازمان‌ تعریف می‌کند. به عقیدهء وی، این تعریف سه کاربرد‌ مهم‌ دارد: نخست‌ آن‌که رهـبری در رابـطه با زیردستان و پیروان مطرح می‌شود؛ چون این افراد باید دستورات‌ رهبر‌ را بپذیرند. دوم آنکه رهبری مـستلزم‌ تـوزیع‌ نـابرابر قدرت‌ میان‌ رهبر‌ و اعضای گروه است و تردیدی نیست‌ که‌ قدرت رهبر به مراتب از پیروان‌ بیشتر است. و سـوم آنـکه رهبری مستلزم توانایی‌ برای‌ اعمال نفوذ بر رفتار پیروان‌ است‌ (استونر[3] و چالرز[4]،1986).

بلانچارد، رهبری را‌ فرایند تأثیرگذاری بر فـعالیتهای‌ یـک‌ فـرد یا یک گروه‌ می‌داند که‌ در‌ موقعیتی خاص در جهت دست یافتن به هدفهای خاص کوشش‌ می‌کنند(امیر کبیری، 1389).

تولیور و همکارانش رهبری‌ را‌ ایـن‌گونه تـعریف مـی‌کنند:"رهبری فرایند نفوذ اجتماعی‌ است‌ که‌ طی آن، رهبر در‌ جست‌جوی‌ مشارکت داوطلبانه زیردستان‌ برای تلاش‌ در‌ جـهت رسـیدن به اهداف سازمان است‌"(میر کمالی، 1389).

رابینز[5](1997)نیز معتقد است:"رهبری عبارت است از توانایی اعمال‌ نفوذ‌ بر گروه و سوق دادن آن به‌ سوی‌ هـدفهای مـوردنظر، منبع‌ این‌ قدرت‌ یا اعمال‌ نفوذ، جنبهء رسمی دارد‌ که همان تکیه زدن بر مسند مدیریت، در یـک سازمان‌ است."

به‌طور کـلی، می‌توان رهبری را‌ این‌گونه‌ تعریف کرد:"رهبری، فرایند اثرگذاری‌ فرد یا گـروهی از‌ افـراد (به‌ عـنوان‌ رهبر) بر‌ فرد‌ یا گروهی دیگر‌ از‌ افراد(یعنی پیـروان) به مـنظور دست‌یابی به اهدافی مشخص در شرایطی خاص است."با توجه به این‌ تعریف، رهبری تابعی از‌ سه‌ عـامل‌ رهـبری، پیرو و موقعیت است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رهبری آموزشی

[1] Stage deayl
[2] Interpersonal Influence
[3] Stoner, J. A.F
[4]Charles, W
[5] Ro
منابع فارسی
حسینیان، مرضیه. (1383). سبک رهبری مدیران گروههای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 4، شماره 2: 122-117.
زاهد بابلان، عادل و رجبی، سوران. (1389). نقش هوش هیجانی و سبک های رهبری در پیش بینی بازدهی های رهبری مدیران گروههای آموزشی دانشگاه. علوم تربیتی، سال سوم، شماره 9: 168-149.
سلامی، سید رضا؛ به گزین، سید احمد. شفیعی، مهرداد. (1390). شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت پارک های علم و فناوری در ایران از دیدگاه خبرگان. فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 29:72-63.
طاهری، ماهدخت؛ اسدی لویه، عطاا...؛ و خوشرنگ، حسین. (1393). ارتباط بین سبک های رهبری مدیران گروههای آموزشی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی. پرستاری و مامایی جامع نگر، سال 244، شماره 71: 63-56.
علیزاده ثانی، محسن؛ مدهوشی، مهرداد؛ محبی، لیلا. (1393). رابطه صداقت رفتاری با اثربخشی رهبران در سازمان ها. فصلنامه علمی انجمن: سال نهم، شماره 2: 9-1.
میر کمالی، سید محمد. (1389). رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: یسطرون.
نیرومند، پور اندخت و مسجدیان جزی، سهراب. (1384). مدیریت آموزشی. تهران: پیک مروا.
هدایتی نیا، مجتبی و علوی، سید علی. (1385). درآمدی بر مکاتب موجود در رهبری؛ با رویکرد مطالعه تطبیقی در فضای مدیریت پروژه. مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 19 و 20: 39-5.
منابع لاتین
Bass BM. (1997).Dose the transactional - transformational leadership paradigm transcend organizational and national boundaries? American Psychologist.;52:130-139.
Bass, B. E and Riggio, R. E.(2006). Transformational leadership (2nd ed), Mahwah, New Jersey: LEA, Inc.
Coombe, D. (2011). Secure base leadership: A positive theory of leadership incorporating safety, exploration and positive action. Ph.D. Thesis, Case Western Reserve University.
Crawford, L. H. (2003). Assessing and Developing the Project Managemen Competence of individuals. In J. R. Turner (Ed), People in Project Management. Aldershot, UK: Gower.
Crawford-Brooke, E. (2013). Four Key Factors of EffectiveSchool Leadership. Vice President of Education and Research, Lexia Learning, 1-4.
Gardner, L. & Stough,C.(2002).Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level manegers. ledership, organization Development Journal,2,3,46-48
Goleman, D., Boyatzis, R., & Mckee, A. (2002). The New Leaders. Boston: Harvard Business School Press.
House, R. J. (1971). A Path-goal Theory of Leader Effectiveness. Administrative Science Quarterly, 321-338.
Jose LS. (2009). Augmented fuzzy cognitive maps for modelling LMS critical success factors. Knowl Based Syst.;22(4):275-8.
Karen EG. (2008).Critical thinking disposition and transformational leadership behaviors: a correlation study. London: East Eisenhower Parkway Press.
Kets De Vries, M. F. R., & Florent-Treacy, E. (2002). Global Leadership from A to Z: Creating High Commitment Organizations. Organizations Dynamics, Spring, 295-309.
Kirkpatrick, S. A., & Licke, E. A. (1991). Leadership Traits Do Matter. Academy of Management Executive, March, 44-60.
Leithwood, K ., Day, C., Sammons, P., Harris, A.,& Hopkins, D. (2006). Successful School Leadership,What It Is and How It Influences Pupil Learning, Produced by the Department for Education and Skills.
Michaels, A. (2006).Critical success factors. www.e-competitors.com.
Money .ML. (1970). A model for the establishment of a university related research park with in a frame work of selected management principles. Ph.D dissertation, Division of business administration, university of utah. The USA.
Murphy, J., Elliott, S. N., Goldring, E. (2006). Learning-Centered Leadership: A Conceptual Foundation. Report prepared for the Wallace Foundation Grant on Leadership Assessment.
National College for Teaching and Leadership.(2010).10 strong claims about successful school leadership.Research and analysis.
Southern Regional Education Board. (2008). Learning-Centered Leadership Program. http://www.sreb.org/page/1082/school_leadership.html
Stoner, J. A.F., & Charles, W. (1986). Management; 3 ed., Englewood cliffs, New Jersey: Prentice-Hill International, Inc.
Turner, J. R., & Muller, R. (2005). The Project Manager Leadership Style AS A Success Factor On Progects A Literature Review. Progect Management Journal.36, 1: 49-61.
Zaccaro, S. G., Rittman, A. L., 7 Marks, M. A. (2001). Team Leadership. Leadership Quarterly, 12 (4), 251-483.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رهبری آموزشی

محتوای فایل دانلودی

فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رهبری آموزشی

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 15,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 53 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر