سند چشم انداز شهر کرمان

1,900 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
سند چشم انداز شهر کرمان
 • کد فایل: 15470
 • قیمت: 1,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 5,261 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 173 بازدید
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مقدمه
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻴﺎت و ﻳﺎ زوال آن ﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻮد، ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ ﻣﻲ- ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ د ر ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﺸﺎن از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻬﺮ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ دارد ﻛﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮر داراي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎاﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﻤﺎري از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﺴﻴﺎري از زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در آ ﺷ ن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻜ ﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

راهنمای استفاده

اين فايل حاوي مطالعه سند چشم انداز و استراتژی های توسعه شهر کرمان مي باشد که توسط مهندسین مشاور کلیل در 10 فصل تهیه شده و به صورت فرمت PDF در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 1,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 5,261 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر
جستجوی مرتبط: سند چشم انداز شهر کرمان