ﺍﺭﺯﻳﺎﺑـﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﻬﺎﺩﻫـﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻯ ﻛﺎﻟﺒﺪﻯ ﺷﻬﺮ

1,900 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑـﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﻬﺎﺩﻫـﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻯ ﻛﺎﻟﺒﺪﻯ ﺷﻬﺮ
 • کد فایل: 15364
 • قیمت: 1,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .pdf
 • حجم فایل: 437 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 142 بازدید
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑـﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﻬﺎﺩﻫـﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻯ ﻛﺎﻟﺒﺪﻯ ﺷﻬﺮ

محتوای فایل دانلودی

ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻭﺵ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻔﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻰ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮔﺮﺩﺩ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ﺁﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻓﻨﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻬﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻯ ﺭﺍ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﻫﺪ، ﻭ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻟﺒﺪﻯ ﺷﻬﺮ .(21 :1379 ﺩﺍﻧﺴﺖ)ﺳﻌﻴﺪﻧﻴﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻓﻮﻕ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻧﻤﻮﺩ: ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ: ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ، ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﻳﻬﺎ. ﺳــﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﻬﺮﻯ: ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ، ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﻴﺎﺭﻯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﭘﻨﺞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯﺍ ﺳــﺘﺎﻥ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻰ: ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ، ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻯ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ، ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﻬﺮﻯ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﻣﺤﻠــﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ، ﺍﺋﻤــﻪ ﺟﻤﻌــﻪ ﻭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻯ ﻓﺸــﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳــﻰ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ، ﻣﺠﺎﻣــﻊ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﻏﻴﺮ (، ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻰ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎﻯ NGOsﺩﻭﻟﺘﻰ) ﻧﻈﺎﻣــﻰ ﻭ ﻏﻴــﺮﻩ. ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻣﺮﻭﺯﻯ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 6821 ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﻠﻰ ﺭﺳﻴﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻗﺼﺒﺎﺕ 8231، ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ 4331، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺑﺮﺍﻯ 1331 ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻯ 2431، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﻫﺎﺩﻯ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﻯ 5431، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻤﻠﻚ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎ

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 1,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .pdf
 • حجم فایل: 437 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر