مقاله بررسی سرمايه گذاري

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مقاله بررسی سرمايه گذاري
 • کد فایل: 12039
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 14 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 176 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 15 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مقاله بررسي سرمايه گذاري در 15 صفحه ورد قابل ويرايش

مقدمه

بدون شك مهمترين انگيزة سرمايه گذراي كسب سود مورد استفاده توسط سرمايه‌گذاران مي‌باشد و مطالعات و پژوهشهاي انجام شده درباره سود حسابداري و احكام مرتبط با آن يكي بيشترين تلاشهاي پژوهشي را در تاريخ تحقيقات حسابداري تشكيل مي‌دهد. از اين رو پيش بيني سود آتي شركتها و عوامل مرتبط با آن بسيار حائز اهميت مي‌باشد.

از آنجاييكه سود داراي نقش اطلاعاتي در جهت تبديل باورهاي موجود در آينده و ميزان توانايي شركت در برابر سهامداران و بستانكاران مي باشد. بنابراين رابطه بين سودهاي گذشته و آتي و تفاوت بين آنها و پي بردن به عوامل ايجاد تغييرات سود و چگونگي ارتباط آن با ساير صورتهاي مالي و بالاخص ترازنامه و احكام آن مي تواند بسيار مورد توجه و مهم باشد.

بكارگيري اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي در جهت تصميم گيري بدون تجزيه و تحليل آنها مفيد نمي باشد و مي تواند نتيجه معكوس داشته باشد و استفاده كننده از آن را گمراه سازد، لذا تجزيه و تحليل صورتهاي مالي و بسط و گسترش و ابداع فنونهاي مرتبط با آن از اهميت زيادي برخوردار است و اكثر تصميم گيريهاي مديران و سرمايه‌گذاران و سهامداران حرفه اي و ساير استفاده كنندگان از صورتهاي ملي بسته به ميزان شناخت و آشنايي به فنون تجزيه و تحليل براساس نتايج حاصل از اين فنون گرفته مي شود.

هدف از تجزيه و تحليل صورتهاي مالي از يك سو ارزيابي عملكرد گذشته يك واحد تجاري و از طرفي فراهم آوردن اطلاعات و روشهاي مناسب در جهت برنامه ريزي براي رسيدن به اهداف آتي واحد تجاري مي‌باشد. از اين رو تلاشها و تحقيقات فراواني در جهت تجزيه و تحليل صورتهاي مالي براي پيش بيني وضعيت آتي شركتها صورت پذيرفته و تكنيكهاي متفاوتي براي اين تجزيه و تحليل ها ابداع گرديده است.

از جمله هنري شيل[1] در سال 1969 ميلادي روش جديد براي تحليل صورتهاي مالي با نهاد. اين روش كه براساس مفاهيم تئوري اطلاعات[2] پايه گذاري شده است روند تغييرات تركيب اقلام ترازنامه را بوسيله فرمول آنتروپي شانون[3] مورد بررسي قرار داد و بجاي تكنيكهاي مرسوم كه رابطه اقلام ترازنامه را بطور جداگانه (نسبتهاي مالي) با يكديگر مطالعه مي‌كنند. رابطه تركيب اقلام ترازنامه را مورد برسي و تحقيق قرار مي‌دهد.

تئوري اطلاعات ابتدا در رشته هاي رياضي و مخابرات گسترش يافت و سپس هنري ثيل آنرا در حسابداري و اقتاد تعميم و توسعه داد و از آن جهت اندازه گيري ارزش اطلاعات صورتهاي مالي با مقياس مشترك[4] استفاده نمود.

آنتروپي شانون ميزان بلاتكليفي استفاده كننده از اطلاعات صورتهاي مالي را محاسبه مي‌كند. هرچه اين ميزان بيشتر باشد. درجه بلاتكليفي و عدم حقيقت بالاتر رفته، كار تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شكل مي گردد، يعني تحليل گرمايي در پيش بيني وضعيت مالي شركت با شك و ترديد در مورد برآوردهاي انجام گرفته روبرو مي‌گردد.

هرچه اين ميزان كمتر باشد تحليل گرماي و پيش بيني وضعيت مالي شركت يا موفقيت و شكست مالي داراي توفيق بيشتري خواهد بود.

ميزان درجه بلاتكليفي به تغييرات در تركيب و ساختار صورتهاي مالي بستگي درد، هرچه اين تغيرات بيشتر باشد درجه بلاتكليفي استفاده كننده يا تحليل گرمايي از صورتهاي مالي بيشتر خواهد بود، لذا با افزايش تغييرات در تركيب ترازنامه يك شركت مشاهده افزايش درجه بلاتكليفي اطلاعات آن شركت خواهيم بود و در نتيجه پيش بيني وضعيت آتي شركت پيچيده تر خواهد شد و ابهام در وضعيت آتي شركت باعث عدم تمايل سرمايه گذاران در جهت سرمايه‌گذاري در آن شركت مي گردد، زيرا خطرات مالي و سيكلهاي زيادي آيندة شركت را ترديد خواهند كرد.

در اين تحقيق در پي گيريم تا با نحوة محاسبه آنتروپي صورت وضعيت مالي و اقلام آن بيشتر آشنا شده و ارتباط آن را تغييرات سود واقعي در تعدادي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهيم تا باتوجه به نتايج اين تحقيق كه مي تواند كاربردي باشد توجه تحليل گران مالي را به استفاده از اين روش و تكنيك جلب نماييم و راهگشاي تعميم و گسترش آن در ساير مباحث حسابداري و در پژوهشهاي آتي باشيم.
اهداف تحقيق

هدف از انجام اين تحقيق جستجوي چگونگي رابطه بين آنتروپي صورت وضعيت مالي و اقلام آن با تغييرات سود واقعي مي‌باشد.

اين رابطه از اين جهت مورد بررسي و توجه مي‌باشد زيا از لحاظ تئوريك مي تواند علل برخي تغيرات در ساختار ترازنامه را مورد بررسي قرار دهد و از لحاظ عملي و كاربردي مورد استفادة تحليل گران مالي و ساير علاقمندان قرار گيرد.

در اين تحقيق در پي آنيم كه ارتباط بن آنتروپي صورت وضعيت مالي و اقلام آن را با تغييرات سود واقعي در برخي از شرتهاي پذيرفته شده در بررسي اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار دهيم.

براي رسيدن به مورد فوق درصدديم تا از ميان دو مدل زير چگونگي رابطة بين تغييرات در تركيب ترازنامه و تغييرات سود واقعي را بسنجيم.

رابطة بين تغييرات در تركيب ترازنامه در سال t و تغييرات سود واقعي در سال t
رابطه بين تغييرات در تركيب‌ترازنامه در سالt و تغييرت سود واقعي در سال t+1

پس از ارزيابي مدلها مدل بهينه را انتخاب و با نمونه هاي آماري و طبق مدل انتخابي فرضيه ها را مورد آزمون قرار مي دهيم.
سابقه تحقيقات انجام شده

طبق تحقيقات انجام شده در كشور آمريكا كه توسط روس رپال ولو[5] بروي 900 شركت آمريكايي انجام شده با اطمينان 99% ثابت كردند كه ميان آنتروپي صورت وضعيت مالي و اختلاف سودهاي پيش بيني شده و واقعي رابطه مثبت و قوي وجود دارد.

همچنين در ايران نيز تحقيقي توسط آقاي شهرام وزيري[6] تحت عنوان تحقيقي پيرامون تغييرات سود و آنتروپي اقلام صورت وضعيت مالي و همچنين تحقيقي توسط آقاي حجت الله كوك[7] تحت عنوان ارتباط تغييرات سود و تركيب ترازنامه انجام شده كه در هر دو تحقيقات مذكور منظور از تغييرات سود اختلاف بين سودهاي پيش بيني شده و واقعي بوده و ارتباط اين تغييرات سود را با آنتروپي اقلام صورت وضعيت مالي در همان هره بررسي كرده اند، كه نتايج حاكي از عدم ارتباط مثبت و قوي بين دو متغير بوده است.

ليكن با بررسيهاي انجام شده مشخص گرديد تحقيقي در ارتباط با تغييرات سودهاي واقعي و آنتروپي صورت وضعيت مالي و اقلام آن صورت نگرفته است.
فرضيات تحقيق

در اين تحقيق جهت روشن شدن چگونگي رابطه ميان تغييرات سود و آنتروپي احكام صورت وضعيت مالي شركتهاي پذيرفته شده به بورس اوراق بهادار تهران سه فرضيه بشرح زير مطرح مي‌گردد:

فرضيه اول؛ H0 : ارتباط معني داري بين قدرمطلق تغييرات سود و آنتروپي صورت وضعت مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

فرضيه اول H1 : ارتباط معني داري بين قدرمطلق تغييرات سود و آنتروپي صورت وضعت مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

فرضيه دوم H0 : ارتباط معني داري بين قدرمطلق تغييرات سود و آنتروپي داراييهاي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

فرضيه دوم: H0 : ارتباط معني داري بين قدرمطلق تغييرات سود و آنتروپي بدهيهاي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

فرضيه سوم H0 : ارتباط معني داري بين قدرمطلق تغييرات سود و آنتروپي داراييهاي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

فرضيه سوم H1 : ارتباط معني داري بين قدرمطلق تغييرات سود و آنتروپي بدهيهاي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 14 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر