مقاله بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي وهوش همسران

14,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مقاله بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي وهوش همسران
 • کد فایل: 10617
 • قیمت: 14,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 235 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 330 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 145 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مقاله بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي وهوش همسران در 145 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست جدولها

عنوان ........................................................................................................................ صفحه

جدول 1-1- تفسير كيفي معادلهاي هوشبر آزمون ماتريسهاي پيشرو............................................. 7

جدول 1-4- يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان ......................................... 123
جدول 2-4 - يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي وهوش زنان............................................ 123

جدول 3-4- يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي مردان وزنان ............................................ 124

جدول 4-4- يافته‎هاي توصيفي نمرات هوش مردان وزنان ............................................................... 125
جدول 5-4- ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي وهوش مردان............................................... 126
جدول 6-4- ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي وهوش زنان ................................................. 127

جدول 7-4- نتايج آزمون tمستقل براي رضايت زناشويي مردان وزنان ........................................ 128

جدول 8-4- نتايج آزمون t مستقل براي هوش مردان وزنان ........................................................... 128
فهرست نمودارها
عنوان ........................................................................................................................ صفحه

نمودار 1-4........................................................................................................................................................ 124 ميانگين نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان وزنان

نمودار 2-4........................................................................................................................................................ 125 ميانگين نمرات رضايت زناشويي مردان وزنان

نمودار 3-4........................................................................................................................................................ 126 ميانگين نمرات هوش مردان وزنان


فهرست مطالب
عنوان ........................................................................................................................ صفحه

چكيده

مقدمه................................................................................................................................................................... 1فصل اول :گستره علمي موضوع پژوهش

1- موضوع پژوهش.......................................................................................................................................... 4

2- هدفهاي پژوهش ....................................................................................................................................... 4

3- امكان بررسي موضوع پژوهش واهميت آن ...................................................................................... 5

4- سؤالهاي پژوهش ...................................................................................................................................... 5

5- فرضيه‎هاي پژوهش................................................................................................................................... 6

6- متغيرها وتعريف عملياتي آنها................................................................................................................ 6

خلاصه................................................................................................................................................................. 8فصل دوم:ادبيات وپيشينه تحقيق

تعريف رضايت................................................................................................................................................ 10

تعريف رضايتمندي زناشويي.......................................................................................................................... 11

ازدواج ............................................................................................................................................................... 12

تعريف ازدواج .................................................................................................................................................... 12

فوائد ازدواج........................................................................................................................................................ 13

ازدواج دختر وپسر ريشه‎هاي دوران كودكي .............................................. 14

افكار مسموم .......................................................................... 17

بهداشت رواني ......................................................................... 17

بهداشت رواني از ديدگاه اسلام وعرفان .................................................. 20

مهمترين عوامل براي ازدواجهاي موفق................................................... 20

پختگي رواني ورشد عاطفي فكري طرفين................................................ 20

طرز تفكر وعقايد وتمايلات .............................................................. 21

طرز تلقي ونگرشها ..................................................................... 22

عقايد مذهبي .......................................................................... 23

اختلافات طبقاتي ...................................................................... 23

ميزان تحصيلات ....................................................................... 24

توافق وطرز فكر درباره امورجنسي ...................................................... 24

تولد فرزند.............................................................................. 25

تعداد فرزندان.......................................................................... 26

اخلاق ................................................................................. 26

دخالت اطرافيان وبستگان ............................................................... 27

تفاوت سني بين زن وشوهر ............................................................ 27

رابطه با اوليا ........................................................................... 28

ويژگيهايي كه در امر زناشويي نقش منفي دارد............................................ 29

وجوهي از اختلافات زناشويي ...................................................................................................................... 31

نيازهاي احساسي زن ومرد............................................................................................................................. 31

چگونه مي‎توان در زندگي خوشبخت بود................................................................................................... 32

نياز اساسي ازدواج موفق................................................................................................................................. 33

نقش زن در زندگي امروز .............................................................................................................................. 35

زن در نقش همسري ...................................................................................................................................... 35

موقعيت زن در اسلام ..................................................................................................................................... 36

ازدواج از نظر اسلام.......................................................................................................................................... 37

سختگيري در مسئله ازدواج.......................................................................................................................... 38

اهداف والاي ازدواج در اسلام....................................................................................................................... 38

معيارهاي انتخاب همسر ............................................................................................................................... 40

خواستگاري......................................................................................................................................................... 42

مهريه.................................................................................................................................................................... 42

جهيزيه ............................................................................................................................................................... 43

عقد وعروسي...................................................................................................................................................... 44

حقوق زن وشوهر.............................................................................................................................................. 45

رفتار...................................................................................................................................................................... 46

گفتار..................................................................................................................................................................... 46

هدف زندگي ازديد قرآن ............................................................................................................................... 46

اساس رابطه زناشويي از نظر قرآن كريم .................................................................................................. 47

خانواده................................................................................................................................................................. 48

تيپهاي خانواده................................................................................................................................................... 49

خانواده متزلزل . .............................................................................................................................................. 50

خانواده متعادل.................................................................................................................................................. 50

خانواده متكامل.................................................................................................................................................. 50

ويژگيهاي ارتباط سالم زن و شوهر.............................................................................................................. 51

ويژگيهاي ارتباط ناسالم زن و شوهر............................................................................................................ 52

توصيه‎هايي براي زن وشوهرها...................................................................................................................... 53

شيوه‎هاي كاربردي براي رسيدن به تفاهم ............................................................................................... 53

طلاق........................................................................................................................... 54

خانواده گسسته ........................................................................................................................................... 56

اختلافات خانوادگي ......................................................................................................................................... 56

تاثير فروپاشي ازدواج وجامعه........................................................................................................................ 57

انواع عوارض بعد از طلاق.............................................................................................................................. 58

تدابير اسلام براي پيشگيري از طلاق......................................................................................................... 59

هوش................................................................................................................................................................... 60

تعريف هوش...................................................................................................................................................... 60

وضعيت هوش در سازمان واعمال ذهني .................................................................................................. 63

هوش عملي وهوش نظري............................................................................................................................. 64

هوش واستعدادهاي ديگر............................................................................................................................... 65

ماهيت عامل g ................................................................................................................................................ 67

تست هوش چيست......................................................................................................................................... 67

بهره هوشي (هوشبهر )چيست...................................................................................................................... 67

بهره هوشي وتوانائيهاي ديگر ذهني............................................................................................................. 69

ماهيت هوش .................................................................................................................................................... 70

الف- هوش بعنوان توان درك رابطه........................................................................................................... 71

ب- هوش بعنوان توان سازگاري با موقعيتهاي جديد............................................................................ 71

پ- هوش بعنوان ظرفيت يادگيري ............................................................................................................ 72

ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعي .................................................................................................... 72

عوامل موثر در رشد هوش ............................................................................................................................ 72

نقش محيط ووراثت در تشكيل هوش........................................................................................................ 73

1- وراثت وهوش.............................................................................................................................................. 73

2- ازدواج ميان خويشاوندان وهوش ......................................................................................................... 75

3- هوش چگونه به ارث ميرسد.................................................................................................................. 75

4- محيط وهوش............................................................................................................................................. 75

5- نقش زمان در تشكيل هوش................................................................................................................... 76

6- عوامل محيطي موثر در رشد هوش...................................................................................................... 77

آزمون استانداردشده هوش............................................................................................................................ 78

آزمونهاي هوش ................................................................................................................................................ 80

آزمونهاي گروهي............................................................................................................................................... 81

آزمونهاي فردي هوش...................................................................................................................................... 82

ديدگاه نظري مختلف از مفهوم هوش......................................................................................................... 83

نظريه‎هاي معاصر هوش.................................................................................................................................. 84

الف: نظريه‎هاي عاملي هوش.......................................................................................................................... 85

نظريه دوعاملي اسپيرمن................................................................................................................................. 86

نظريه سلسله مراتبي........................................................................................................................................ 87

نظريه چند عاملي ترستون............................................................................................................................. 88

نظريه سه بعدي گيلفورد................................................................................................................................ 89

نظريه كتل درباره هوش متبلور وهوش سيال.......................................................................................... 90

نظريه دوسطحي جنسن................................................................................................................................. 91

ب: نظريه‎هاي فرايند مداري هوش.............................................................................................................. 92

نظريه شناختي پياژه درباره هوش............................................................................................................... 93

نظريه بازنمايي برونر......................................................................................................................................... 95

مروري بر نتايج تحقيقات به عمل آمده در زمينه رضامندي زناشويي درداخل وخارج كشور..... 95

خلاصه ................................................................................................................................................................ 107


فصل سوم: فرايند روش شناختي بررسي تجربه موضوع

1-انتخاب نمونه................................................................................................................................................ 114

1-1- جامعه مورد بررسي............................................................................................................................. 114

2-1 روش نمونه گيري ................................................................................................................................. 115

3-1 نمونه منتخب.......................................................................................................................................... 115

2-ابزار وروش اجراي پژوهش....................................................................................................................... 115

1-1 ابزار پژوهش ........................................................................................................................................... 115

2-2 آزمون رضايتمندي زناشويي ENRICH...................................................................................... 115

3-2روش نمره گذاري پرسشنامه رضايتمندي زناشويي ENRICH............................................. 119

4-2آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN.............................................. 120

5-2شيوه نمره گذاري ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN................................. 120

6-2 روش اجراي پژوهش............................................................................................................................. 121

3-طرح پژوهش وروشهاي آماري................................................................................................................. 121

1-1- معرفي طرحهاي پژوهش .................................................................................................................. 121

1-2-روشهاي آماري وتحليل داده‎ها ......................................................................................................... 121

خلاصه................................................................................................................................................................. 122فصل چهارم:ارائه وتحليل نتايج كمي

1-يافته‎هاي توصيفي ..................................................................................................................................... 123

2-يافته‎هاي مربوط به تحليل نتايج در چار چوب فرضيه‎ها ............................................................... 126

خلاصه ................................................................................................................................................................ 128
فصل پنجم : بحث ونتايج كمي

1-بحث وبررسي درباره يافته‎ها ................................................................................................................... 130

2-تفسير نهايي ................................................................................................................................................ 131

3-محدوديتهاي پژوهش ................................................................................................................................ 137

4-پيشنهادات..................................................................................................................................................... 138

منابع........................................................................................................................... 139پيوستها

جدول داده‎هاي خام مردان............................................................................................................................ 142

جدول داده هاي خام زنان.............................................................................................................................. 143

جدول نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان........................................................................................... 144

جدول نمرات رضايت زناشويي وهوش زنان............................................................................................. 146

پرسشنامه رضايت زناشويي ........................................................................................................................... 148

برگ نمره گذاري ماتريسهاي پيشرونده ريون........................................................................................... 150فهرست جدولها

فهرست نمودارهاچكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رويدادي بود واز طريق نمونه‎گيري در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالي رضايت زناشويي Enrich وماتريسهاي پيشرونده ريون بود.فرضيه تحقيق با استفاده از روش همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،در سطح اطمينان 99%دو فرضيه تحقيق يكي مبني بر رابطه بين رضايت زناشويي وهوش مردان وديگري مبني بر رابطه رضايت زناشويي وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضيه تحقيق بعدي با استفاده از روش t استودنت مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،هردو در سطح اطمينان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واين نتايج حاصل شد،بين رضايت زناشويي مردان وزنان وهمچنين بين هوش مردان وزنان تفاوت معناداري وجود ندارد.مقدمه

پيامبر اكرم (ص) فرمودند:هيچ چيز نزد خدا محبوبتر از خانه اي كه به ازدواج آباد شود نيست و هيچ چيز نزد خدا منفورتر از آشيانه‌اي كه در اسلام بوسيله طلاق از هم بپاشد نيست(مشكيني، 1359 ، ص182).

همسر‌گزيني، ازدواج، تشكيل خانواده، فرزند و تربيت او همه مراحلي از امتحان بزرگ الهي است كه يكي پس از ديگري از راه مي‌‌رسند و آدمي باكوله بار معرفت و اختيار، چنگ در ريسمان توكل الهي مي‌زند تا به اوج قله‌هاي پر غرور تكامل قدم نهد و خود را بر كشد ، تا در نهايت راههاي پر پيچ و خم زندگي مقام والاي (و رضوان من الله اكبر )را احراز نمايد. ادارة زندگي مشترك و تدبير نيكوي خانواده، همچون ساير امور نيازمند دانش كافي،دل اگاهي و بصيرت است. موفقيت در اين حوزه،مجاهدت و سعي وافر مي‌طلبد ،تا بتواند بارقه‌هاي هدايت الهي را به سوي خود جذب كند،خانواده متعادل،يكي از آرمانهاي تشكيل زندگي و آرزوي برتر هر زوج جواني است (شرفي ،1377،ص 14).

زناشويي و تاسيس زندگي مشترك خانوادگي يك خواسته طبيعي است. كه غرائزش در وجود انسانها نهاده شده‌است و اين خود يكي از نعمتهاي بزرگ الهي است (اميني،1363،ص 3).

يكي از انگيزه‌هاي زيبا و متعالي بشر ،گرايش او به تشكيل خانواده و داشتن فرزند است . زندگي خانوادكي بشر صددرصد طبيعي است .به اين معني كه آفرينش انسان به گونه‌اي است كه او را به طور فطري و طبيعي به سوي تشكيل كانون خانوادگي و داشتن فرزند سوق مي‌دهد . شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه انسان در تمام طول تاريخ،زندگي خانوادگي داشته است (سادات ،1377،ص 17).

انديشمنداني كه تاريخ را از سر بصيرت مطالعه كرده‌اند بر اين باورند كه در طول تاريخ هيچ رسم و قانوني به اندازه همسر گزيني و تشكيل خانواده اهميت نداشته است . علـت اين حقيقت آن است كه ازدواج يك امر نوعي است نه شخصي. يعني هدف آن بقاوپرورش واستمرار نوع بشر است (سادات ،1377، ص 18).

پس از تشكيل خانواده زن و مرد از روي عشق و محبت در خدمت يكديگر در مي‌آيند و هر يك خود را وقف آسايش و راحتي ديگري مي‌كند . در مرحلة بعد، اين دو در خدمت پرورش و رفاه فرزندان قرار مي‌گبرند وبه اين ترتيب از حصار تنگ خودخواهي تنها براي خود كاركردن و جز خود كسي را نديدن ، تا حدي خارج مي‌شوند ، عواطف و ويژگيهاي روحي آنها با قرار گرفتن در محدودة اين پيوند صيقل مي‌خورد و جز خود ، دغدغة كس ديگري نيز در درون آنها بوجود مي‌آيد . اين تمرين مناسبي براي مبارزه با خودبيني و خودخواهي است كه اولين شرط رشد و كمال آدمي به حساب مي‌آيد . بسياري از نيازهاي اساسي انسان در خانواده تأمين مي‌شود : نياز زيستي و غريزي به جنس مخالف ، نياز به محبت ، عاطفه ، نياز به داشتن فرزند و0000 (سادات ، 1377، ص 19 ) .

امروزه اختلال در نظام مقدس خانواده و بي‌اعتنايي به اصول ضروري و ارزشهاي آن است كه پايه هاي اصلي خود زمين را به تباهي كشيده و دوران معاصر را به نام (بيگانگي انسان از انسان ) كه به بيماري غير قابل علاج (بيگانگي انسان از خويشتن ) منتهي گشته است ، سزاوار نموده‌است . توقع يك جامعة صالح و مجتمع قابل تفسير با (حيات اجتماعي معقول) بدون اصلاح نظام خانواده كاملاً بيجا و خلاف حقيقت است (انصاريان ، 1377 ، ص 3 ) .

در جامعة ما اهميت آشنايي با و ظايف و حقوق همسران و راه و رسم زندگي زناشويي آن‌چنان كه بايد براي همگان روشن نشده و آموزش قبل از ازدواج جايگاه لازم خود را نيافته است . لازم است زوجين قبل از تشكيل خانواده با شركت در كلاسهاي آموزشي ويژه ، با مطالعه كتابهاي مفيد و كسب اطلاعات از افراد صاحبنظر ، آگاهيهاي لازم را كسب كنند . با اين گونه آموزشهاي اوليه مي‌توان از بروز بسياري از مشكلات در خانواده‌ها پيشگيري كرد (سادات ، 1377 ، ص 42 ) .

طلاق كاخ سعادت زوجين را ويران مي‌كند و براي فرزندان محنت و رنج پديد مي‌آورد . سرنوشت كودك تيره مي‌شود و او از هر يتيمي ، يتيم تر مي‌شود . امكان اينكه زوجين خود پس از طلاق به راحتي برسند ، بسيار كم است . خلاصه آنكه كودك بيش‌از پدر و مادر قرباني حادثه طلاق است و بر عقل چنين والديني كه فقط به فكر خويشند و فرزند را فراموش مي‌كنند بايد شك كرد (قائمي ، 1368 ، ص 254 ) .

از نگاه نافذ امام علي (ع) مؤمن كسي است كه عليرغم قلبي غمگين ، چهره‌اي پر‌نشاط دارد و اين بهترين ميزان و ضابطه براي ارزيابي لياقت زن يا شوهر در زندگي مشترك است. براي تعادل در زندگي ، بايد چون چشمه از درون جوشيد و خرمي و زيبايي آفريد و به ديگران مسرت حيات عرضه نمود . بايد دستي از آستين همت بيرون آورد و گرد و غبار افسردگي را از چهره‌ها (به ويژه همسر) زدود و گل لبخند را بر لبان آنان ، روياند (شرفي ، 1377 ، ص 108 ) .

گستره علمي موضوع مورد پژوهشدر اين فصل به بيان موضوع پژوهش و هدفهاي پژوهش و همچنين اهميت و ارزش تحقيق ، سؤالهاي پژوهش و فرضيه‌هاي تحقيق پرداخته شده سپس تعاريف عملياتي از متغيرها ارائه شده‌است . در انتهاي فصل خلاصه‌اي از مطالب مطرح شده در فصل اول ارائه مي‌شود.

1-موضوع پژوهش

موضوع اين پژوهش بررسي رابطة رضايت زناشويي و هوش همسران توسط تست رضايت زناشويي و تست پيشرونده ريون مي‌باشد .

2- هدفهاي پژوهش

اولين هدف اين پژوهش بررسي رابطة معنادار بودن رضايت زناشويي با هوش در مردان مي‌باشد .

دومين هدف اين پژوهش بررسي رابطة معنادار بودن رضايت زناشويي با هوش در زنان مي‌باشد .

سومين هدف اين پژوهش بررسي تفاوت معنادار بودن رضايت زناشويي مردان و زنان مي‌باشد .

چهارمين هدف اين پژوهش بررسي تفاوت معنادار بودن هوش مردان و زنان مي‌باشد .

3- امكان بررسي موضوع پژوهش و اهميت آن

مفهوم ومقصود زناشويي وازدواج درطي قرنها وشرايط اقتصادي و اجتماعي وجغرافيايي و غيره پيوسته دستخوش تحول و تغيير بوده و با عوامل و نيازمنديهاي گوناگون در‌آميخته است . ليكن امروزه مفهوم زناشويي و ازدواج با شرايط قرن حاضر براساس محبت ، همكاري ،همدردي ، تفاهم و فداكاري متقابل و زندگي مشترك زن و مرد استوار است . عمده‌ترين اهدافي كه تاكنون براي تحقيقات و مطالعات مختلفي كه پيرامون موضوع خانواده صورت گرفته‌است مشخص نمودن ضرورت و اهميت نقش خانواده در جوامع مختلف در جهت رشد و پيشرفت و اعتلاي اهداف آرماني آن جامعه بوده است . به عبارت ديگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه‌شناسي، مردم‌شناسي ، روان‌شناسي و غيره سعي نموده‌اند تا با ارائه راهكارهاي جديد زمينه‌هاي تداوم و انسجام بيش از پيش خانواده را مهيا سازند . زيرا امروز دريافته‌اند كه تنها در سايه امنيت و آرامش خانواده است كه مي‌توان فرزنداني سـالم و پـويـا تـربيت نمود و از آنـجا كـه زن در خـانـواده نـقش مهمـي در انسـجام و شكل‌گيري شخصيت افراد خانواده دارد و زماني ميتواند نقش خود را كاملتر انجام دهد كه داراي رضايت‌مندي زناشويي بيشتري باشد . لذا رضايت زن در ازدواج موضو ع مورد مطالعه تحقيقات متعدد قرار گرفته است .

4- سؤالهاي پژوهش

آيا بين رضايت زناشويي با هوش در مردان رابطه معناداري وجود دارد؟

آيا بين رضايت زناشويي با هوش در زنان رابطه معناداري وجود دارد؟

آيا بين رضايت زناشويي مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد؟

آيا بين هوش مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد؟

5- فرضيه‌هاي پژوهش

بين رضايت زناشويي با هوش در مردان رابطه معناداري وجود دارد .

بين رضايت زناشويي با هوش در زنان رابطه معناداري وجود دارد .

بين رضايت زناشويي مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد .

بين هوش مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد .

6-متغيرها و تعريف عملياتي آنها

متغير پيش بيني كننده : در اين پژوهش متغير پيش بيني كننده هوش است . آلفرد بينه معتقد است كه هوش توانايي فرد در قضاوت ،ادراك و استدلال درست است (اسكوئيلر و همكاران ،1372 ، ص 11 ) .

در اين پژوهش متغير هوش از طريق ماتريسهاي پيشرونده ريون بزرگسالان ،60سؤالي سربهاي (آ،

ب ، ت ، د ، ج ) اندازه‌گيري خواهدشد . جدول 1-1 تفسير كيفي معادلهاي هوشبهر آزمون ماتريسهاي پيشرو را نشان مي‌دهد .


دراين فصل، ابتدا يافته‌هاي پژوهش را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.سپس به تفسير نهايي نتيجة پژوهش و پيامدهاي آن مي‌پردازيم . از آنجا كه هر پژوهشي، احتمالاً با محدوديتهايي مواجه است، با مطرح كردن آن محدوديت‌‌‌‌ها، در راستاي برطرف كردن آنها ، پيشنهادهايي ارائه مي‌شود.

1- بحث و بررسي دربارة يافته‌ها

به منظور افزايش آگاهي به جوانان در حال ازدواج و حفظ نظام خانواده و ايجاد آرامش و تربيت فرزندان سالم وصالح و بالاخره جلوگيري از گسسته شدن خانواده‌ها و طلاق،پژوهش حاضر با بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش در بين همسران انجام شد.

رضايت زناشويي بعنوان احساسات عيني از خشنودي، رضايت و لذت تجربه شده توسط زن يا شوهر موقعي كه همه جنبه‌هاي ازدواجشان را در نظر بگيرند تعريف شد(ذوالفقار،1380،ص 64).

به عنوان يك نتيجة كلي مي‎توان گفت، رضايت قلبي مهمترين عامل در بقاي پيوند زناشويي و چون روحي در پيكر روابط همسري است(سادات،1377،ص 156).

خانواده كانون محبت،فداكاري، تفاهم و همكاري است و نبايد شيوه‌هايي كه با اين اصول منافات دارد،در آن به كار گرفته شود(سادات، 1377، ص 142).

احترام به زنان و گرامي داشتن آنها و پرهيز از تندخويي و بدرفتاري نسبت به آنها بطور قطع يكي از شاخصهاي اصلي در سنت اسلامي است( سادات، 1377،ص 116).

در روايتي از حضرت فاطمه (س) آمده‌است «ارزشمندترين مردم كساني هستند كه با همسرانشان مهربان و بخشنده‌اند»(سادات، 1377، ص 117).

در اين پژوهش ، فرضيه‌هاي تحقيق عبارت بودند از: بين رضايت زناشويي و هوش همسران رابطه معناداري وجود دارد و بين رضايت زناشويي و هوش همسران تفاوت معناداري وجود دارد و هدفهاي پژوهش معنادار بودن رابطه رضايت زناشويي و هوش همسران و تفاوت معنادار بودن رضايت زناشويي و هوش در همسران ميباشد. با استفاده از پرسشنامه 47 سؤالي رضايت زناشويي و ماتريسهاي پيشرونده ريون بزرگسالان 60 سؤالي متغيرهاي رضايت زناشويي و هوش مورد بررسي قرار گرفتند. چون ميانگين رضايت زناشويي مردان43/53 و زنان33/52 دراين پژوهش نشانگر رضايت نسبي و همچنين نمره هوش آزمودنيهاي مرد93/117 و آزمودنيهاي زن13/116 دراين پژوهش نشانه افراد باهوش و ممتاز مي‌باشند .

با استفاده از روش همبستگي پيرسون ، ضريب همبستگي بين اين دو متغير محاسبه شد. ضريب همبستگي 071/0و 059/0 نشانة نبودن همبستگي بين رضايت زناشويي و هوش همسران بود كه در سطح 99 درصد اطمينان و يك درصد خطا فرض صفر قبول و فرض تحقيق ردشد.

همچنين با استفاده از روشt استودنت، تفاوت معناداري دوگروه مستقل بين اين دو متغير محاسبه شد(79/0=t)،(93/0=t)نشانة نبودن تفاوت معناداري بين رضايت زناشويي و هوش همسران بود كه در سطح 99 درصد اطمينان و يك درصد خطا ، فرض صفر قبول و فرض تحقيق ردشد.

2- تفسير نهايي

توجه ويژه اسلام به نهاد خانواده سبب شده‌است كه اين نهاد از موقعيتي ويژه در ميان مسلمانان برخوردار شود. نظام خانوادگي اسلام با تكيه بر مباني فطري و طبيعي ، ظريف‌ترين نكته‌ها را در روابط ميان زن و شوهر مورد توجه قرار مي‌دهد و آييني مدون را براي زندگي زناشويي بنا مي‌نهد. يكي از اصولي كه اسلام همواره به آن توجه دارد، رونق بخشيدن به خانواده و گرمي و استحكام اين كانون است ، به گونه‌اي كه با هر عاملي كه ممكن‌است از گرمي روابط زناشويي بكاهد، بشدت مبارزه كرده‌است.در تعاليم اسلامي انجام وظايف همسرداري و مراعات اخلاق خانواده از بهترين عبادتها بشمار مي‌رود و به اين وسيله، طرفهاي ازدواج به خدا نزديك مي‌شوند و بر مراتب بندگي و تقرب خود مي‌افزايند ، از اين رو، در جهان بيني اسلامي خانواده در هاله‌اي از قداست قرار مي‌گيرد ومفهومي ملكوتي مي‌يابد و اين ، همان زير بناي مستحكمي است كه نهاد خانواده را از سردي و سستي حفظ مي‌كند و بر بالندگي آن مي‌افزايد. در جامعة ما گروهي از مردم كه بنا به علل فرهنگي، شيوة زندگي غربي را برگزيده‌اند و زندگي خود را از بعد اخلاقي تهي ساخته‌اند ، گرفتار همان مشكلاتي هستند كه جوامع غربي با آن دست به گريبانند. كاهش عواطف خانوادگي و سستي بنيان خانواده از جملة اين مشكلات است. بررسيهاي آماري نشان مي‌دهد كه برخورداري زوجين از تحصيلات عالي بتنهايي قادر به تقويت كانون خانواده نيست بلكه آنچه مهم است داشتن فلسفه زندگي ارضاء كننده‌اي است كه بتواند با تقويت انگيزه‌هاي معنوي و انساني ، بر غناي محتوايي زندگي بيفزايد.از آثار ونتايج مهم رسوخ فرهنگ غربي در كشورهاي مشرق زمين ، كاهش انگيزه‌هاي معنوي است كه آثار آن در كلية عرصه ‌هاي زندگي بويژه در روابط خانوادگي آشكار شده‌است.با وجود اين ، هنوز عواطف خانوادگي نيرومندي در جامعة ما وجود دارد كه مي‌توان و بايد با آگاه ساختن مردم از وظايف خانوادگي و بويژه همسرداري، اين عواطف را در جهت درست هدايت كرد و از بروز ضعف وسستي درانگيزه‌هاي معنوي افراد خانواده جلوگيري نمود(سادات ،1377، ص 12،13).

موفقيت خانواده در درجه اول به اين بستگي دارد كه انتخاب همسر از روي آگاهي و با توجه به معيارهاي درست صورت گيرد( سادات،1377،ص 22).

اگر تنها مسائل و ارزشهاي مادي و ظاهري را ملاك تصميم و انتخاب خود قرار دهيم ديگر نبايد انتظار وفاداري و صميميت و فداكاري و عاطفه را داشته باشيم(سادات،1377، ص 23).

زن و شوهري كه هر دو در مكتب دين تربيت يافته‌اند اگر چه از قبل همديگر را نمي‌شناخته‌اند ، در موارد اساسي نقاط مشترك فراواني با هم دارند(سادات ، 1377، ص 24).

آنچه ادامه زندگي را با همسر ممكن مي‌سازد، تنها زيبايي او نيست، وجود تفاهم و كمالات روحي و اخلاقي همسر در اين ميان نقش والاتري بر عهده دارد(سادات،1377، ص 28).

براي زن و مردي كه با يكديگر پيمان زناشويي مي‌بندند و وارد زندگي مشترك مي‌شوند، پرداختن به وظايف همسري و جلب رضايت خاطر همسر وبالاخره رونق بخشيدن به كانون خانواده از مهمترين امور است( سادات، 1377، ص 43).

لازمه عشق و محبت اين‌است كه هر يك از زوجين به فكر راحتي، رضايت و رفاه طرف مقابل باشد و از آزردن و ناراحت كردن او به طور جدي بپرهيزد و تا آنجا كه بتواند وسايل رشد او را فراهم سازد(سادات ،1377،ص 44).

اساس روابط زن و شوهر را تفاهم،تواضع واحترام متقابل و در يك كلام رفاقت تشكيل مي‌دهد(سادات،1377، ص 53).

در يك زندگي مشترك، زن و شوهر بايد سعي كنند تمامي خصوصيات ، علايق و حساسيـتهاي يكديگر را بشناسند و كاري نكنند كه درست در نقطة مقابل حساسيتهاي طرف مقابل قرار گيرند(سادات،1377،ص 120).

سازگاري به معناي تسليم طلبي يا همرنگ شدن با محيط اجتماعي و از دست دادن شخصيت نيست بلكه برخورد انعطاف آميز براي پرهيز از اختلاف و درگيري است(سادات،1377، ص 127).

واقع بيني ويژگي بسيار مهم و با ارزشي است كه در همة امور و از جمله در زندگي زناشويي نقشي بسيار مهم دارد(سادات،1377، ص 128).
خوشبختي در دارايي و تجمل و قدرت و مقام نيست بلكه در عشق وصفا و آرامش است(سادات، 1377،ص 134).
الگوي مطلوب براي خانواده اين‌است كه زن و مرد نقش خاص خود را داشته باشند و در كنار هم و مكمل هم عهده‌دار وظايف خانواده گردند(سادات،1377،ص 140).
زن بايد با پذيرفتن نقش مديريتي مرد و همكاري با او در ادارة امور خانواده شالودة محكمي رابراي خانواده وتربيت فرزندان پي‌ريزي نمايد (سادات ،1377،ص 141).

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 14,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 235 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر