پیش فاکتور دریافت فایل
نمونه سوالات شبکه به همراه پاسخ
9870
3,200 تومان
.zip
17 کیلوبایت
توضیحات:
نمونه سوالات شبکه به همراه پاسخ


در این فایل 80 عدد از نمونه سوالات شبکه به همراه پاسخ آنها درج شده است.


1.مهمترین و مساله سازترین مشکل DSLچیست؟

الف) کیفیت وسرعت انتقال داده بستگی به فاصله معین از مرکز تلفن دارد

ب) کیفیت وسرعت انتقال داده بستگی به فاصله مشترک از مرکز تلفن دارد.

ج) کیفیت وسرعت انتقال داده بستگی به فاصله معین و مشترک از مرکز تلفن دارد

د) گزینه 1و22.کدام گزینه زیر جز رسانه نیست؟

الف) زوج سیم ها

ب) موجبرها

ج) کابل انتن تلویزیون

د) هیچکدام3.کدام از گزینه های زیر ضعیف ترین رسانه های مخابراتی میباشد؟

الف) زوج سیم که در سیستم تلفن شهری استفاده میشود

ب) هوا

ج) فیبر نوری

د) کابل کواکسیال


4.شبکه ها از نظر اندازه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

الف) LAN_ WAN_MAN

ب) MAN-LAN-WAN

ج) MAN-WAN-LAN

د) هیچکدام


5.مودم ها بر چه اساسی دسته بندی میشوند؟

الف) سرعت ارسال ودریافت داده

ب) ارسال ودریافت داده

ج) هردو

د) هیچکدام


6.FIREWALLچیست؟

الف) یک دیوار فیزیکی یا الکترونیک می باشد

ب) یک دیوار فیزیکی یا الکترونیک نمی باشدبلکه انواع مختلفی از ترکیب سیستم کامپیوتری میباشد

ج) یک دیوار فیزیکی یا الکترونیک می باشدو انواع مختلفی از ترکیب سیستم کامپیوتری شامل میشود

د) هیچکدام

1397/9/28 - پین فایل