پیش فاکتور دریافت فایل
جزوۀ آموزشی طرح پیشنهادی(پروپوزال نویسی)
5262
34,900 تومان
.pdf
219 کیلوبایت
توضیحات:
جزوۀ آموزشی طرح پیشنهادی(پروپوزال نویسی)
pdf و 8 صفحه
طرح تحقيق یا طرح پيشنهادی را معادل فارسی پروپوزال ) Proposal ( ترجمه کرده اند به این علت که معمولاً
توسط فرد محققی یا از طرف سازمانی پيشنهاد می شود. در واقع پروپوزال یک پيش نویس پژوهشی است که در آن
پژوهشگر به معرفی اجمالی موضوع تحقيق، اهداف تحقيق و سوالات آن، توضيح اهميت موضوع انتخابی، ذکر
تحقيقاتی که در گذشته پيرامون آن صورت گرفته، تعيين متغيرهای تحقيق، روش تحقيق، نتایج محتمل تحقيق، زمان
و هزینه مورد نياز و ... می پردازد. ساختار پروپوزال بر حسب موضوع و نياز سازمانها متفاوت است؛ اما آنچه در
اغلب تحقيقات اجتماعی بویژه در روش پيمایشی مرسوم است دارای مراحل مختلفی است که به شرح ذیل می باشد:

1403/1/28 - پین فایل