پیش فاکتور دریافت فایل
پاورپوینت تفسیر کاربردی آیین نامه زلزله وکاربرد در ETAPS در 42 اسلاید کاربردی و آموزشی و قابل ویرایش
23034
12,000 تومان
.zip
975 کیلوبایت
توضیحات:
در این پروژه پاورپوینت تفسیر کاربردی آیین نامه زلزله و کاربرد در ETAPS در 42 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جدول و گراف طبق موارد زیر رایه شده است:

1- تاریخچه تدوین آیین نامه ایمنی ساختمانها دربرابرزلزله در ایران (2800 ) :

2- هدف آیین نامه (2800 ) :

3- زلزله های شدید ( زلزله طرح ) :

4- زلزله های خفیف یا متوسط ( زلزله سطح بهره برداری ) :

5- گروه بندی ساختمانها بر حسب سیستمهای سازه ای :

6- سیستم دیوارهای باربر ( Bearing Wall System) :

7- سیستم قاب ساختمانی ساده ( Building Frame System ) :

8- سیستم قاب خمشی ( Moment Resistant Frame) :

9- سیستم دوگانه یا ترکیبی ( Dual System) :

10- سیستم قاب مفصلی ( Building Frame System) :

11- ملزومات تشکیل شبکه خرپایی :

12- سیستم مهاربندی هم محور ( Concentric Braced Frame) :

13- مزایا :

14- معایب :

15- ضوابط طرح لرزه ای سیستمهای مهاربندی ( CBF ) :

16- کنترل لاغری مهاربندها :

17- کاهش مقاومت فشاری بادبندها :

18- طراحی مهاربندهای 7 و 8 :

19- مفصل خمیری ( پلاستیک ) ( Plastic Hinge ) :

20- مفصل خمیری در فولاد :

21- مفصل خمیری در بتن:

22- سطوح اصلی عملکرد سازه :

23- سیستم مهاربندی برون محور ( Eccentric Braced Frame) :

24- نگرانی پوپوف در سیستم مهاربندی برون محور :

25- محاسن ورود سازه به حوزه عملکردغیرارتجاعی ( تشکیل مفاصل پلاستیک) :

26- ضوابط طرح لرزه ای در مهاربندهای EBF :

27- سیستم قاب خمشی ( Moment Frame System) :

28- رفتارقابهای خمشی در برابر بارهای جانبی :

29- تغییر شکلها در قاب خمشی در اثر دو عامل بوجود می آیند :

30- کنترل ضابطه تیر ضعیف و ستون قوی در شکل پذیری ویژه ( سازه های بتنی ) :

31- ضرورت ارضای این رابطه را در چند مورد می توان بررسی کرد :

32- سیستم دوگانه یا ترکیبی ( Dual System) :

33- قابهای ساده و مختلط بتنی:

34- کنترل فشار و کشش در ستونها :

35- روش تحلیل استاتیکی معادل ( Static Equivalent Lateral Force Analysis) :

36- نیروی برشی پایه ( Base Shear) :

37- (شتاب مبنای طرح ) A :

38- (ضریب بازتاب ساختمان ) B :

39- ( پارامترهای لرزه ای ) S ، Ts ،T0 :

40- زمان تناوب اصلی ساختمان T:

41- ضریب اهمیت ساختمان (I) :

42- ضریب رفتارساختمان (R) :

43- توزیع نیروهای جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان :

44- قاعده 30 – 100 :

45- موضوع پیچش در ساختمان :

46- لنگر پیچشی از دو ناحیه بوجود می آید :

47- طبق استاندارد 2800 حتی اگر مرکز جرم بر مرکز سختی منطبق باشد لازم است اثر پیچش تصادفی لحاظ شود :

48- نامنظمی بند ( ث ) آیین نامه :

49- روش اعمال نیروهای لرزه ای در Etabs :

50- روش UZER LOAD :

51- روش معادل سازی در آیین نامه UUBC 94:

52- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات:

53- اثرات P-∆ به همراه گراف تغییر شکل مربوطه ک1397/10/26 - پین فایل